Informasjon til tiltakshaver if. med gjennomføring av uavhengig kontroll jf. plan- og bygningsloven

Tiltakshaver er forpliktet til å besørge gjennomføring av uavhengig kontroll når tiltaket omfatter viktige og kritiske fagområder jf. Pbl.§ 24-1 og byggesaksforskriftens §§ 14-2 og 14-3.  Vi anbefaler riktignok tiltakshavere å vurdere gjennomføring av uavhengig kontroll utover den obligatoriske delen- som representerer et minimumsnivå. Dette ettersom det fortsatt gjøres alt for mange grove feil i denne bransjen, og det desverre er slik at det er dere som må leve med konsekvensene av dem. Redaksjonen tør i denne sammenheng anbefale at det alltid vurderes gjennomført uavhengig kontroll for brannsikkerhet-UTF og universell utforming - PRO/UTF (Arbeids- og publikumsbygg). Merk samtidig at dokumentasjon på vel gjennomført uavhengig kontroll vil representere et verdipapir i forbindelse med eventuelt salg av eiendommen.

Tiltakshavere som gjennomfører uavhengig kontroll gjennom OPAK AS får selvfølgelig også tilgang til vår kontrollportal. Dere gis følgelig fullt
 innsyn i vårt kontrollarbeid og vår kommunikasjon med de øvrige aktørene i tiltaket. Her finnes dessuten vår tiltakstilpassede sjekkliste for kontrollarbeidet som gjør det enkelt å se hvilke kontrollpunkter som er avklart, hvilke som gjenstår og hva som må gjøres før kontrollerklæring kan utstedes. Systemet besørger dessuten enkel og effektiv opp- og nedlasting av nødvendig kontrolldokumentasjon herunder foto. Systemet produserer avslutningsvis en detaljert kontrollrapport hvilket sikrer gjennomføring av et effektivt og veldokumentert kontrollarbeid.


Informasjon om kontrollarbeidet:

1. Systemkontroll i prosjekteringsfasen
Innebærer å kontrollere at ansvarlig prosjekterende foretak har styringssystem med rutiner  for gjennomføring og kvalitetssikring av det aktuelle arbeidet, og at det foreligger dokumentasjon som dokumenterer at systemet er fulgt. Virksomheten bestemmer i utgangspunktet selv hvor detaljert systemet skal være, forutsatt at det fungerer i tråd med hensikt, men det skal som minimum fremgå hvordan prosjekteringsarbeidet skal organiseres, gjennomføres, kvalitetssikres og dokumenteres. Det skal videre fremgå hvilke underliggende hjelpemidler og verktøy som skal benyttes for å dokumentere at gjennomføring, avviksoppfølging og kvalitetssikring er utført i samsvar med KS-systemet. Eksempler på slike hjelpemidler er sjekklister og avviksrapporter mv. 

Det er kvaliteten på prosjekteringsdokumentasjonen som avgjør om virksomhetens KS- system og kvalitetssikringsarbeid holder tilfredsstillende nivå. Hvis kontroll viser at prosjekteringsdokumentasjonen ikke er fullstendig og/eller inneholder avvik fra gjeldende myndighetskrav må det konkluderes med at systemet ikke er tilfredsstillende, og følgelig at det ansvarlige prosjekterende foretaket må foreta nødvendige systemforbedringer som tillegg til å rette avviket. Omfang og innhold i systemkontrollarbeidet vil således reflekteres av resultatet fra den tekniske kontrollen. 


Systemkontrollen vil bli gjennomført basert på en kvantitativ gjennomgang av systemet, supplert med kvalitativ kontroll i de tilfeller og innenfor de områder det blir avdekket tekniske avvik og/ eller mangler.

Nødvendig systemdokumentasjon:
- Rutine/r for organisering av prosjekteringsarbeidet

- Rutine/r for hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av de ansvarsrelaterte myndighetskrav
- Rutine/r for gjennomføring og kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet

- Rutine/r for styring av underleverandører (underkonsulent)
- Rutine for avviksbehandling

- Dokumentasjon som dokumenterer (Les: Sjekklister el.) at rutiner for organisering, gjennomføring og kvalitetssikring er fulgt.

- Avviksrapporter, som redegjør for eventuelle internt behandlede avvik


Det presiseres at det ikke vil være tilstrekkelig å oversende innholdsfortegnelse som verifiserer at rutinene finnes.  Dette ettersom kontrolløren er pålagt å kontrollere at rutinene er fulgt, og at kunnskaper om det faktiske innholdet følgelig vil være nødvendig.

Merk at sjekklister for dokumentasjon av kvalitetssikring må ha et nivå som som samsvarer med eget system, og som ivaretar deres intensjon som kvalitetsikringsverktøy.

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i enkelte tilfeller ha behov for ytterligere systemdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.

2. Teknisk kontroll i prosjekteringsfasen
Hvilket innebærer å kontrollere at den ansvarlige virksomheten har utarbeidet prosjekteringsdokumentasjon som er tilstrekkelig  produksjonsunderlag for utførelsesfasen. Herav følger at prosjekteringsdokumentasjonen skal omfatte og imøtekomme alle relevante krav innenfor ansvarsområdet, at det tydelig fremkommer hvilke løsninger som skal benyttes for, og at det blir redegjort for hvilke ytelseskrav som gjelder for de ulike byggeproduktene som skal benyttes. 
Det tekniske kontrollarbeidet vil bli gjennomført basert på en kvantitativ gjennomgang av prosjekteringsdokumentasjonen, kvalitativ kontroll innenfor de områder det blir avdekket tekniske avvik og/eller mangler, og stikkprøvebasert kvalitativ kontroll innenfor et utvalg kritiske kontrollpunkter hvor det erfaringsmessig finnes avvik/mangler.

Nødvendig kontrolldokumentasjon
- Pro.dokumentasjon som redegjør for myndighetskrav, løsningsmetoder, løsninger og produkter som produksjonsunderlag for utførelsen. 
- Kopi av søknad om ansvarsrett for tiltaket m/ evt. redegjørelse for grensesnitt
- Kopi av signert samsvarserklæring tilknyttet prosjekteringsarbeidet

Det presiseres at prosjekteringsdokumentasjonen skal ha form, omfang og innhold som samsvarer med krav nedfestet i teknisk forskrift, TEK 10 kap. 2.

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i noen tilfeller ha behov for ytterligere underlagsdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.

3. Systemkontroll i utførelsesfasen
Hvilket innebærer å kontrollere at ansvarlig prosjekterende foretak har styringssystem  med rutiner  for gjennomføring og kvalitetssikring av det aktuelle arbeidet, og at det foreligger dokumentasjon som dokumenterer at systemet er fulgt. Virksomheten bestemmer i utgangspunktet selv hvor detaljert systemet skal være, forutsatt at det fungerer i tråd med hensikt, men det skal  fremgå hvordan arbeidene skal organiseres, gjennomføres , kvalitetssikres og dokumenteres. Det skal videre fremgå hvilke underliggende hjelpemidler og verktøy som skal benyttes for å dokumentere at gjennomføring, avviksoppfølging og kvalitetssikring er utført i samsvar med ks-systemet. Eksempler på slike hjelpemidler er  sjekklister, fotodokumentasjon og avviksrapporter mv. 

Det er kvaliteten på de faktiske arbeidene som avgjør om virksomhetens ks- system og kvalitetssikringsarbeid holder tilfredsstillende nivå. Hvis kontroll viser at arbeidet avviker fra prosjekteringsdokumentasjonen og/ eller på annet måte avdekkes å være feilaktig må det konkluderes med at systemet ikke er tilfredsstillende, og følgelig at det ansvarlige utførende foretaket må foreta nødvendige systemforbedringer som tillegg til å rette avviket. Omfang og innhold i systemkontrollarbeidet vil således reflekteres av resultatet fra den tekniske kontrollen. 


Systemkontrollen vil bli gjennomført basert på en kvantitativ gjennomgang av systemet, supplert med kvalitativ kontroll i de tilfeller og innenfor de områder det blir avdekket tekniske avvik og/ eller mangler.

Nødvendig systemdokumentasjon:
- Rutine/r for organisering av arbeidet

- Rutine/r for styring av underleverandører (underkonsulent)
- Rutine/r for gjennomføring og kvalitetssikring avarbeidet

- Rutine for avviksbehandling

- Dokumentasjon som dokumenterer (Les: Sjekklister el.) at rutiner for organisering, gjennomføring og kvalitetssikring er fulgt
- Avviksrapporter, som redegjør for eventuelle internt behandlede avvik


Merk at sjekklister for dokumentasjon av kvalitetssikring må ha et nivå som som samsvarer med eget system, og som ivaretar deres intensjon som kvalitetsikringsverktøy.

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i noen tilfeller ha behov for ytterligere underlagsdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.

4. Teknisk kontroll i utførelsesfasen
Hvilket innebærer å kontrollere at den ansvarlige utførende virksomheten har gjennomført arbeidet i samsvar med prosjekteringsdokumentasjon og at benyttede byggeprodukter har kvaliteter som samsvarer med definerte ytelseskrav. 

Det tekniske kontrollarbeidet vil bli gjennomført basert på inspeksjon/er på byggeplass, inspeksjon av fotodokumentasjon, og inspeksjon av samsvars- og kontrollrapporter mv.

Nødvendig kontrolldokumentasjon:
- Utførelsesgrunnlaget (Pro.dokumentasjonen eller bearbeidet utgave av dette) som arbeidet utføres på bakgrunn av
- Fotodokumentasjon jf. sjekkliste utarbeidet av uavhengig kontrollør (Se kontrollportalen)
- Produktdatablader jf. sjekkliste utarbeidet av uavhengig kontrollør (Se kontrollportalen)
- Samsvars- og kontrollrapporter jf. sjekkliste (tetthetsmåling, luftmengdekontroll, lydmåling mv)
- Kopi av søknad om ansvarsrett i tiltaket m/ evt. redegjørelse for grensesnitt
- Kopi av signert samsvarserklæring tilknyttet arbeidet

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i noen tilfeller ha behov for ytterligere underlagsdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.

5. Kontrollmetode - Kontrollportalen
OPAK benytter kontrollportalen for gjennomføring av uavhengig kontroll. Dere gis her fullt innsyn i vårt kontrollarbeid, samtidig som systemet sikrer enkel og sporbar kommunikasjonen partene imellom. Her finnes dessuten vår tiltakstilpassede sjekkliste for kontrollarbeidet som gjør det enkelt å se hvilke kontrollpunkter som er avklart, hvilke som gjenstår og hva som må gjøres før kontrollerklæring kan utstedes. Systemet besørger dessuten enkel og effektiv opp- og nedlasting av nødvendig kontrolldokumentasjon herunder foto. Systemet produserer avslutningsvis en detaljert kontrollrapport hvilket sikrer gjennomføring av et effektivt og veldokumentert kontrollarbeid.

Brukernavn og passord blir tilsendt tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende- og utførende pr. mail umiddelbart etter at kontrolloppdraget er registrert i kontrollportalen. 

Brukerveiledning til kontrollportalen finner du her.


Senest revidert 27.10.2014
Jeanette Nyseter
Ingrid Kvalsvik


Webredaktør
Svein Roar Holt