Tiltaksklasser

Ansvarsoppgaver knyttet til søknadspliktige tiltak jf. plan- og bygningsloven skal, iht. Saksbehandlingsforskriften, inndeles i tiltaksklasser basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Oppgavene i tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og fagområde. Kommunen skal godkjenne tiltaksklassen/e etter forslag fra ansvarlig søker.

Tiltaksklasse 1
Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 1 jf. VSAK:
Tiltaksklasse 1 kan for eksempel omfatte oppgaver i forbindelse med småhusbebyggelse med tilhørende arbeider så som grunnarbeider, tømrerarbeider, sanitær- og ventilasjonsarbeider. Andre eksempler på tiltaksklasse 1 kan være båtnaust, mindre lagerbygninger, mindre kaier og fortøyningsanlegg. Tiltaksklasse 1 omfatter normalt byggverk hvor prosjektering kan skje ved bruk av enkle beregninger, enkel dimensjonering, bruk av tabeller og forhåndsaksepterte løsninger, og utførelse kan skje uten at det kreves avanserte metoder.

Tiltaksklasse 2
Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av
a) liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller
b) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

 

Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 2 jf. VSAK:
Tiltaksklasse 2 kan omfatte tiltak som for eksempel boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og driftsbygninger. Tiltaksklasse 2 omfatter normalt byggverk hvor prosjektering kan skje etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper.

 Tiltaksklasse 3
Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av
a) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller
b) stor kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Føringer for fastsettelse av tiltak i tiltaksklasse 3 jf. VSAK:
Prosjektering i tiltaksklasse 3 setter krav til spesialiserte kvalifikasjoner eller bruk av alternative analyse for oppfyllelse av byggteknisk forskrift (TEK10).
Utførelse i tiltaksklasse 3 omfatter oppgaver av stor vanskelighetsgrad eller oppgaver som krever spesielle og krevende utførelsesmetoder. Tiltaksklasse 3 omfatter også utførelse der prosjektmaterialet for utførelse krever vesentlig teknisk utdyping og supplering med spesielle utførelsesprosedyrer eller der usikre forhold ved utførelsen krever supplerende tekniske undersøkelser, for eksempel ved usikre grunn- eller miljøforhold.

Det vesentlige her er at de ulike fagområdene blir fastsatt i tiltaksklasse som samsvarer med oppgavens faktiske kompleksitet, vanskelighetsgrad og risiko mht. konsekvenser ved feil- på den ene siden slik at tilfredsstillende faglig kompetanse får tildelt ansvaret, og den andre siden slik at de ansvarlige foretak får dokumentert erfaring fra arbeid innenfor "riktig" kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Som ytterligere hjelp til fastsettelse av riktig tiltaksklasse/r henvises til hjelpemiddel for oppdeling i tiltaksklasser slik det fremkommer av tabell 1,2,3 under §9-4 i VSAK link.


Eks 1.
Eksempel på typisk tiltaksprofil ifm. med oppføring av et mindre boligfelt bestående av rekkehusenheter gjennomført i samsvar med preaksepterte løsninger og med liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men i området med uavklarte/usikre grunnforhold:

Ansvarlig søker, TK1
PRO Geoteknisk prosjektering, TK2
PRO VAS prosjektering, TK1
PRO Arkitektfaglig prosjektering, TK1(Med ansvar for all prosjektering eksklusive geoteknikk og VAS)
UTF Grunn- og terrengarbeider, TK1
UTF Fundamenteringsarbeider, TK1
UTF VAS Utførelse

UTF Tømrerarbeider, TK1 (Alle arbeider over grunnmur eksklusive VAS (Vann, avløp, sanitær)

Kontroll Våtrom og lufttetthet, TK1


Eks 2.
Eksempel på typisk tiltaksprofil ifm. med oppføring av et sentrumslokalisert forretningsbygg gjennomført i samsvar med preaksepterte løsninger og med middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men hvor branntekniske (Fravik branncelleinndeling) og bygningsfysiske (Klimaskallet) løsninger er verifisert ved uavhengig analyse. Pga av nabobebyggelse og sentrumsfunksjoner er dessuten grunnarbeidet og deler av monteringsarbeidet forbundet med stor vanskelighetsgrad og risiko:

Ansvarlig søker, TK2
PRO Arkitektur, TK2
PRO Oppmålingsteknisk, TK2
PRO Geoteknikk, TK2
PRO Konstruksjonssikkerhet, TK2
PRO Bygningsfysikk, TK3
PRO Brannteknikk - brannkosept, TK3
PRO Vann, avløp og sanitær, TK2
PRO Varme- og kuldeinstallasjoner, TK2
PRO Ventilasjons- og klimainstallasjoner, TK2
PRO Løfteinnretninger, TK2
PRO Fjernvarmeanlegg, TK2
PRO Brannalarmanlegg, TK2
PRO Slukkeinstallasjoner, TK2
PRO Ledelysanlegg, TK2

UTF Veg- og grunnarbeider, TK3
UTF Innmåling og utstikking, TK2
UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, TK2
UTF Montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner, TK3
UTF Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning, TK3
UTF Taktekkingsarbeid, TK2
UTF Tømrerarbeid og innredningsarbeid, TK2
UTF Branntetting, TK2
UTF Vann, avløp og sanitær, TK2
UTF Varme- og kuldeinstallasjoner, TK2
UTF Ventilasjons- og klimainstallasjoner, TK2
UTF Løfteinnretninger, TK2
UTF Fjernvarmeanlegg, TK2
UTF Brannalarmanlegg, TK2
UTF Slukkeinstallasjoner, TK2
UTF Ledelysanlegg, TK2

Kontroll Geoteknikk PRO/UTF, TK2
Kontroll Konstruksjonssikkerhet PRO/UTF, TK2
Kontroll Bygningsfysikk PRO/UTF, TK2
Kontroll Brannteknikk PRO, TK3