SINTEF Byggdetaljer

Byggforskserien Byggebransjens våtromsnorm 

Generelt
  401.010 Funksjonskrav, ytelsesnivåer og tekniske løsninger
  401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper
Fysikk - mekanikk - statikk
  421.001 SI-enheter. Omregningstabeller
  421.051 Statikkformler for bjelker
  421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag
Innemiljø
Lyd
  421.401 Lydutbredelse og støy. Grunnbegreper
  421.402 Romakustikk og lydisolering. Grunnbegreper
  421.421 Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer
  421.423 Innendørs skjermer mot støy
  421.424 Innbygging av støykilder
  421.425 Isolering mot utendørs støy. Beregningsmetode.
  421.431 Lydisolering av gjennomføringer
Temperatur og luftkvalitet
  421.501 Temperaturforhold og lufthastighet. Betingelser for termisk komfort
  421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger
  421.505 Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger
  421.510 Godt inneklima i nye boliger
  421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier
  421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater
Lys
  421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning
  421.610 Krav til lys og belysning
  421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger
  421.625 Dagslysinnfall og sparepotensial for belysningsenergi
  421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal
  421.630 Statisk elektrisitet. Årsaker og konsekvenser
Kjemi
  432.101 Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyttelse mot sopper, insekter og marine borere
Meteorologi - klima
  451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring
  451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning
Teknikk - ingeniørfag
Livsløpsvurdering og miljødata
  470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper
  470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA)
  470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer
  470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner
  470.112 Miljøriktig valg av produkter. ECOproductmetoden
  470.112E Environmentally preferable choice of products. The ECOproduct method
  470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan?
  470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning
  470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger
Dokumentasjon av energi- og effektbehov
  471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946
  471.009 Beregning av U-verdi og varmestrøm for konstruksjoner mot grunnen etter NS-EN ISO 13370
  471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer
  471.011 U-verdier. Etasjeskillere
  471.013 U-verdier. Tak
  471.014 U-verdier. Bygningsdeler under terreng
  471.015 Kuldebroer. Konsekvenser og dokumentasjon av energibruk
  471.016 Kuldebroer. Metoder for å bestemme kuldebroverdi
  471.018 Generelle energikrav til bygninger. Krav til energieffektivitet ved energitiltak
  471.023 Omfordeling av varmetap ved fravik av krav til energitiltak
  471.024 Krav til energieffektivitet ved energirammer (totalt netto energibehov)
  471.025 Energikrav til boligbygninger med laftede yttervegger og fritidsboliger
Laster
  471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler
  471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster
  471.043 Vindlaster på bygninger
  471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk
Energibehov
  471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater
  471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger
  471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
  471.403 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av I-profiler av tre
  471.404 U-verdier. Vegger over terreng – dobbelt bindingsverk av tre med kontinuerlig isolasjon imellom
  471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon
  471.421 U-verdier. Vegger over terreng – massivtre
  471.431 U-verdier. Vegger over terreng – laftet tre
  471.441 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler
  471.442 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon
  471.451 U-verdier. Vegger over terreng – betong
  471.463 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon
  471.464 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker
  471.471 U-verdier. Vegger over terreng av murte porebetongblokker
  471.481 U-verdier. Vegger over terreng – skallmur med vanger av tegl
  472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger
  472.101 Kuldebroverdier. Isolert ringmur med betong, bindingsverk av tre og betonggolv på grunnen
  472.212 Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi
  472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen
  472.274 Kuldebroverdier. Vegg mot terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og golv på grunnen
  472.301 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og trebjelkelag
  472.304 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av betong
  472.306 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av lettklinker
  472.307 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av porebetong
  472.308 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og hulldekke av betong
  472.321 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og trebjelkelag
  472.326 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og dekke av betong
  472.329 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og hulldekke av betong
  472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag
  472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke
  472.367 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, trebjelkelag
  472.371 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong
  472.375 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, dekke av lettklinkerbetong
  472.376 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag
  472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger
  472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting
  472.501 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og bindingsverksvegg av tre
  472.503 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og vegg av lettklinkerblokker med isolasjon
  472.511 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre
  472.512 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon
  472.514 Kuldebroverdier. Møne i isolerte skrå tretak
  472.531 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre
  472.532 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon
  472.701 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og søyle av stål
  472.711 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre
  472.721 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og søyle av stål
  472.723 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon
  472.763 Kuldebroverdier. Hjørne mellom betongvegger med kontinuerlig utvendig isolasjon
  472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre
  472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg
  472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon
  472.911 Kuldebroverdier. Skorstein av lettklinkerbetongelementer og isolert trebjelkelag
  472.931 Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong
  473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner
  473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser
  473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701
  473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt
  473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer
  473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap
  473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger
Fukt og tilstandskontroll
  474.511 Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter
  474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder
  474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak
  474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger
  474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering
  474.642 Termografering av bygninger
Teknisk tilrettelegging
Miljø og kvalitet
  500.505 Byggsertifisering - en metode for tilstandsanalyse av bygninger
  501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon
  501.101 Planlegging og bygging med lite avfall
  501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess
  501.108 Renhold i byggeperioden
Utstyr for byggeplasser og bygging
  503.415 Vinterbygging. Utstyr for byggeplasser
  503.434 Byggeplassbelysning
Tomt - byggegrunn
Grunnforhold
  511.101 Byggegrunn og terreng
  511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus
  511.211 Planlegging for bygging på forurenset grunn
Grunnarbeider
  513.131 Utlegging og komprimering av sprengsteinsfylling
  513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser
Drenering
  514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder
  514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger
VAR-anlegg
  515.162 Drikkevannsbrønner
  515.165 Enkle renseanlegg for forbruksvann
  515.235 Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger
  515.465 Økologisk håndtering av spillvann ved kildeseparering
  515.505 Fjernvarme i boligområder
Opparbeiding av utemiljø
  517.111 Treterrasser på terreng
  517.112 Belegg på mindre veger og plasser
  517.341 Små skille- og støttemurer
  517.342 Store støttemurer
  517.421 Voller og skråninger
Konstruksjoner i utemiljø
  517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering
  517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning
  517.551 Skjerming av uteplasser
  517.631 Fundamentering av små konstruksjoner
  517.651 Carporter og små garasjer
Bygningskonstruksjoner - generelt
Generelt
  520.008 Toleranser. Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate
Betong og murverk
  520.024 Tilslagets innvirkning på betongens egenskaper
  520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner
  520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong
  520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass
  520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner
  520.030 Simulering av betongens herdeforløp
  520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder
  520.032 Optisk analyse av betong. Planslip og tynnslip
  520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre
  520.034 Kloridinnhold i betong. Prøveuttak og analysemetoder
  520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder
  520.038 Vinterstøping av betong
  520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold
  520.043 Hulltaking i betong og murverk
  520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner
  520.061 Armeringskorrosjon
  520.063 Alkalireaksjoner i betong. Skademekanisme og regelverk ved nybygging
  520.067 Frostnedbrytning av betong og andre porøse byggematerialer
Konstruksjonssystemer
  520.120 Planlegging av betongelementbygg
  520.205 Massive treelementer. Typer og bruksområder
  520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering
  520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjonering
  520.233 Søyler av tre. Dimensjonering
  520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering
  520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller
  520.238 Skivekonstruksjoner av tre
  520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre
  520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger
Brann
  520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse
  520.306 Brann- og seksjonseringsvegger i større bygninger
  520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand
  520.310 Brannspredning via fasader
  520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner
  520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av materialer og bygningsdeler
  520.321 Brannmotstand for etasjeskillere
  520.322 Brannmotstand for vegger
  520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre
  520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger
  520.342 Branntetting av gjennomføringer
  520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner
  520.380 Røykkontroll i bygninger
  520.385 Nødvendig rømningstid ved brann
  520.387 Tilgjengelig rømningstid ved brann
  520.391 Vinduer som rømningsvei. Forutsetninger og utførelse
Tetting mot ytre påvirkninger
  520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall
  520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse
  520.415 Beslag mot nedbør
  520.535 Vibrasjoner og strukturlyd i bygninger fra veg og jernbane
  520.706 Sikring mot radon ved nybygging
Fundament, golv og etasjeskiller
Fundament og golv på grunnen
  521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen
  521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse
  521.112 Golv på grunnen med ringmur. Varmeisolering, frostsikring og beregning av varmetap
  521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom
  521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn
  521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner
  522.111 Betonggolv på grunnen
  522.117 Industrigolv av betong på grunnen
Trebjelkelag og tilfarergolv
  522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse
  522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner
  522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting
  522.362 Tilfarergolv i nye og eksisterende bygg
Lydisolasjonsegenskaper for etasjeskillere
  522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag
  522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier
  522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere
  522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler
  522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg
  522.521 Støydempende golvkonstruksjoner i tekniske rom
Undergolv
  522.861 Undergolv på trebjelkelag
Dekker av betongprodukter og massivtre
  522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering
  522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering
  522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer
  522.891 Etasjeskillere i massivtre
Vegger
Yttervegg generelt
  523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger
Yttervegg mot terreng
  523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting
  523.127 Betongvegg mot terreng
  523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng
  523.151 Lysgraver foran kjellervinduer
Murte yttervegger
  523.221 Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering
  523.231 Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker
  523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker
Yttervegger av bindingsverk
  523.251 Bindingsverk av tre i småhus. Dimensjonering og utførelse
  523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde
  523.254 Utfyllende bindingsverk
  523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
Andre yttervegger og veggers egenskaper
  523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak
  523.291 Laftede vegger
  523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger
  523.611 Betongelementer i fasader
  523.621 Fuger i fasader av betongelementer
Innsetting av dør og vindu
  523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk
  523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger
  523.721 Innsetting av ytterdører
  523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger
  523.741 Karnapper
Innervegg
  524.213 Innervegger med trestendere
  524.223 Murte innervegger
  524.233 Innervegger med stålstendere
  524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger
  524.321 Lydisolasjonsegenskaper til tunge innervegger
  524.325 Lydisolasjonsegenskaper til lette innervegger
  524.331 Lydisolering i kontorlokaler
  524.335 Lydisolering i skoler og barnehager
  524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger
  524.721 Innsetting av innvendige tredører
Tak, terrasser og balkonger
Tak generelt
  525.002 Takkonstruksjoner. Valg av taktype og konstruksjonsprinsipper
Tak med lufting
  525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak
  525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre
  525.106 Skrå tretak med kaldt loft
  525.106E Pitched wooden roofs with cold lofts
  525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet
Kompakte tak og terrasser
  525.207 Kompakte tak
  525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk
  525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker
  525.307 Tak for biltrafikk og parkering
  525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelker
  525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker
Lydisolasjonsegenskaper for tak
  525.422 Lydisolasjonsegenskaper til tak
Komponenter til tak
  525.775 Overlyselementer av plast
  525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak
  525.779 Takopplett og arker i tretak
Dimensjonering og konstruksjonsdetaljer for tak
  525.814 Taksperrer av tre
  525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer
  525.824 Takåser av tre
  525.831 Fabrikkframstilte takstoler
  525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass
  525.861 Taktro av tre
  525.866 Undertak
Utstyr for tak
  525.921 Takrenner og nedløpsrør
  525.931 Snøfangere
  525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak
Balkonger
  526.301 Svalganger og altanganger i boligbygninger
  526.411 Utkraget trebalkong
  526.413 Understøttet trebalkong
Spesielle rom
  527.101 Kjølerom
  527.102 Fryserom og fryselager
  527.201 Badstuer i boliger
  527.204 Bad og andre våtrom
  527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold
  527.245 Rom med høy fuktbelastning
  527.300 Romakustikk
  527.301 Lydisolerte kontroll- og hvilerom
  527.302 Lydregulering og støyreduksjon i industrilokaler
  527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idretts- og svømmehaller
  527.304 Lydregulering i rom med tilhørere
  527.305 Lydforhold i skoler og barnehager
  527.307 Støydemping i trapperom og korridorer
  527.309 Lydregulering i kontorlokaler
  527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer
  527.315 Lydregulering av studioer, kontrollrom og lytterom
Komponenter til bygningskonstruksjoner
Trapper
  532.211 Tretrapper
  532.212 Trapper av betong og naturstein
  532.225 Trinnlyd fra lette trapper i boliger
  532.241 Trinnlyd fra innvendige betongtrapper
Vinduer
  533.102 Vinduer. Typer og funksjoner
  533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer
  533.132 Vinduer av tre
  533.151 Vinduer av aluminium
  533.153 Vinduer av PVC
  533.163 Solskjerming
Utvendige dører - porter
  533.202 Ytterdører av tre
  533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper
  533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger
Innvendige dører
  534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører
Andre komponenter
  536.112 Rekkverk
  536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper
Overflater
Overflater generelt
  540.222 Forebygging av statisk elektrisitet
Belegg - golv, trapp o.a.
  541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder
  541.005 Golvbelegg for industrigolv. Egenskaper, krav og bruksområder
  541.201 Påstøp og golvpuss på golv
  541.210 Plasstøpt terrazzo
  541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg
  541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv
  541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv
  541.412 Naturstein på innvendige golv
  541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer
  541.501 Legging av golvbord
  541.505 Legging av parkett
  541.601 Legging av teppegolv
  541.805 Golv i bad og andre våtrom
  541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk
  541.810 Golv i idrettshaller for flerbruk
Utvendig kledning
  542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger
  542.022 Fasadeutforming og tilsmussing
  542.101 Stående trekledning
  542.102 Liggende trekledning
  542.201 Utvendig kledning av profilerte plater, paneler og kassetter av metall
  542.301 Murt forblending
  542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning
  542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon
  542.401 Betongoverflater. Strukturer og mønstre
  542.502 Utvendig kledning med plane plater
  542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke
  542.645 Kledninger av ubehandlet tre
  542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader
  542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger
  542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader
  542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype
  542.813 Fasadepuss. Utførelse
Innvendig kledning
  543.101 Innvendig trepanel
  543.111 Innbygging av bade- og dusjkar
  543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger
  543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger
  543.310 Tapetsering. Utførelse
  543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling
  543.424 Lydspredende flater (diffusorer)
  543.434 Lydreflekterende flater
  543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling
  543.506 Våtromsvegger med fliskledning
  543.613 Nedfôret himling
  543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger
  543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater
  543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater
Taktekking
  544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring
  544.102 Tekking med takskifer
  544.103 Tekking med profilerte metallplater
  544.105 Tekking med asfalttakshingel
  544.106 Tekking av tak med bord
  544.107 Tekking av tak med treshingel
  544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking
  544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking
  544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger
  544.206 Mekanisk feste av asfalttakbelegg og takfolie på flate tak
  544.221 Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater
  544.803 Torvtak
  544.823 Sedumtak
Installasjoner
Generelt
  550.361 Sprinkleranlegg
  550.363 Brannsikringsløsninger for rom med skadefølsomt innhold
  550.365 Boligsprinkleranlegg
  550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse
  550.501 Vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr
Oppvarming og temperaturregulering
  552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer
  552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader
  552.108 Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus
  552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg
  552.111 Vannbåret golvvarme
  552.112 Elektriske golvvarmeanlegg
  552.114 Elektriske varmefolier i himling
  552.122 Vannbåret lavtemperatur golvvarmeanlegg med stor energifleksibilitet
  552.124 Vannbåret lavtemperatur golvvarme i lette flytende golv
Ildsteder og skorsteiner
  552.135 Ildsteder og skorsteiner
Ventilasjonsanlegg
  552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper
  552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus
  552.303 Balansert ventilasjon i småhus
  552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter
  552.306 Støy i rom fra ventilasjonsanlegg
  552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter
  552.311 Inneklima og ventilasjon i skoler
  552.312 Ventilasjon og inneklima i barnehager
  552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng
  552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper
  552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering
  552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering
  552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon
  552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg
  552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg
  552.337 Ventilasjonssystem med kulvert for føring av tilluft. Eksempel i skoler
  552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg
  552.350 Systemer for vannbåret kjøling for næringsbygg med store varmetilskudd
  552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom
  552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning
Alternative energikilder
  552.403 Varmepumper i bygninger. Funksjonsbeskrivelse
  552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte
Sanitæranlegg
  553.004 Dimensjonering av avløpsrør
  553.008 Avløpsinstallasjoner. Rørtyper og føringsveier
  553.012 Frostsikring av vannførende installasjoner
  553.116 Vannforsyningssystem i boliger. Dimensjonering av kobberrør
  553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning
  553.119 Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger
  553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere
  553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper
  553.135 Lekkasjestoppere
  553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner
  553.181 Støy fra vannrør i bygninger
  553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner
  553.185 Trykkstøt i sanitærinstallsjoner
  553.456 Alternative klosettanlegg
Elanlegg
  554.022 Transformatorrom
  554.105 Elinstallasjoner i boliger
  554.215 Belysningsarmaturer
  554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg
  554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg
  554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg
  554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg
Byggevarer og materialer
Generelt
  570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer
  570.111 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av bygningsmaterialer
Formvarer
  571.046 Sponplater. Typer og egenskaper
  571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper
  571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper
  571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper
  571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper
  571.104 Norsk naturstein. Bergarter, bryting og bearbeiding
  571.105 Naturstein. Egenskaper og bruksformål
  571.106 Naturstein. Krav og anbefalinger for ulike bruksformål
  571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper
  571.403 Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper
  571.404 Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering
  571.431 Armeringsprodukter for slakkarmert betong
  571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper
  571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper
  571.524 Trelast.Typer og egenskaper
  571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper
  571.951 Bygningsglass
  571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner
  571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper
  571.956 Sikkerhetsruter
  571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand
Mengdevarer
  572.108 Steinmaterialer. Sand, grus og pukk
  572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong
  572.115 Tilslagsmaterialer for betong
  572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder
  572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder
  572.207 Tilsetningsstoffer for betong
  572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper
  572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper
  572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse
Materialer med spesiell funksjon
  573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi
  573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg
  573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg
  573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk
  573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser
  573.121 Materialer til luft- og damptetting
  573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater
  573.144 Ankerfester i betong
  573.146 Forankring i murverk
  573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler
  573.205 Parkett. Typer og egenskaper
  573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper
  573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper
  573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper
  573.225 Teppegolv. Typer og egenskaper
  573.250 Maling, beis og lakk. Typer og egenskaper
  573.271 Tapeter. Typer og egenskaper
  573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper
  573.420 Lyddata for materialer og konstruksjoner
  573.430 Materialdata for vanndamptransport

Administrasjon
Generelt
  BVN 10.100 Innhold
  BVN 10.101 Utgåtte og erstattede blader
  BVN 10.105 Stikkord for Byggebransjens våtromsnorm
  BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Organisasjon
  BVN 11.100 Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
  BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon.
Kompetanse, godkjenning og sertifisering
  BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter
Planlegging
Generelt
  BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave
  BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema
  BVN 20.012 Framdriftsplan for arbeid i våtrom. Eksempel
  BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad
  BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige
  BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon
  BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater
Planløsning, utstyr og innredning
  BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr
  BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger
  BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste
Tilstandsvurdering
  BVN 25.110 Vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering
  BVN 25.210 Tilstandsanalyse av våtrom
  BVN 25.211 Tilstandsanalyse av våtrom. Klassifiseringsskjema
  BVN 25.212 Tilstandsanalyse av våtrom. Registrerings- og vurderingsskjema
  BVN 25.215 Eksempler på tilstandsbeskrivelse og vurdering av baderom
Konstruksjoner
Generelt
  BVN 30.050 Bad i eksisterende trekonstruksjoner. Nybygging og ombygging
  BVN 30.055 Bad i underetasjer. Eksempler på golv- og veggkonstruksjoner
  BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag
  BVN 30.210 Modernisering av bad i boligblokker
Golv
  BVN 31.020 Påstøp. Utførelse
  BVN 31.110 Våtromsgolv på trebjelkelag
  BVN 31.205 Våtromsgolv på tunge etasjeskillere
  BVN 31.206 Våtromsgolv på grunnen
  BVN 31.210 Golv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning
  BVN 31.320 Golv med vannbåret golvvarme
Vegg
  BVN 32.110 Utførelse av bindingsverksvegg. Utforming og dimensjoner
  BVN 32.111 Utførelse av bindingsverksvegg. Detaljer
  BVN 32.300 Murte og støpte veggkonstruksjoner
  BVN 32.660 Fuktsikring av dører og vinduer i eksisterende bygninger
Membraner og overflater
  BVN 34.010 Valg av membran og ferdig overflate i våte og tørre soner
  BVN 34.101 Gjennomføringer i tunge konstruksjoner. Vanntetthet og brannsikring
  BVN 34.315 Legging av membran på golv og vegg
  BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging
  BVN 34.420 Vinylbelegg for vegg. Montering
  BVN 34.510 Baderomspanel. Planlegging og utførelse
  BVN 34.610 Malingssystemer for vegg
  BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og utførelse
  BVN 34.706 Flisarbeider
Installasjoner
Vanntilførsel
  BVN 41.210 Rør-i-rør-systemer
  BVN 41.310 Kobberrør for vannforsyning. Rørføring
Avløp
  BVN 42.105 Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran
  BVN 42.110 Montering av golvsluk i trebjelkelag
  BVN 42.112 Montering av golvsluk i tunge konstruksjoner
  BVN 42.210 Planlegging av avløpsrør i våtrom
  BVN 42.310 Avløpsinstallasjoner. Utførelse
  BVN 42.410 Innbyggingssisterner for klosett
Utstyr, garnityr, møbler
  BVN 43.105 Innbygging av bade- og dusjkar
Ventilasjon
  BVN 44.110 Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper
  BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler
  BVN 44.510 Ventilasjon ved modernisering av bad i boligblokker
  BVN 44.520 Forbedring av ventilasjon i baderom i småhus
Elektro
  BVN 45.110 Elektroinstallasjoner i våtrom
  BVN 45.205 Golv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid
Materialer og produkter
Generelt
  BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår
Konstruksjonsmaterialer
  BVN 52.200 Bygningsplater
Membraner
  BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner etter montering
Sanitærmateriell
  BVN 55.210 Avløpsrør. Typer, egenskaper og bruksområder
Elektrisk materiell
  BVN 56.110 Varmekabler, varmekabelmatter og varmefolier. Produkter og krav til sikkerhet
Kvalitetssikring og dokumentasjon
Generelt
  BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom
  BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder
Skjemaer for prosjektoppfølging
  BVN 61.102 Skjema for prosjektdata
  BVN 61.105 Oversikt over foretak som er involvert i prosjektet
  BVN 61.121 Sjekklister brukt i prosjekter
  BVN 61.241 Oversikt over dokumentasjon for produkter og systemer brukt i prosjektet
  BVN 61.511 FDV-dokumentasjon for et prosjekt. Eksempel på innholdsfortegnelse
Egenkontroll
  BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister
  BVN 62.411 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for prosjektering
  BVN 62.415 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for utførelse
  BVN 62.421 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for prosjektering
  BVN 62.425 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for utførelse
  BVN 62.441 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for prosjektering
  BVN 62.445 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for utførelse
  BVN 62.451 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjektering
  BVN 62.455 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for utførelse
  BVN 62.470 Kontroll av elektroinstallasjoner. Sjekkliste