Konsesjon

Forhold vedrørende konsesjon er regulert av konsesjonsloven. Nedenstående sammendrag gir en  oversikt over hva som er konsesjonspliktig og hvilke regler og vurderinger som blir lagt til grunn i forbindelse med slike søknader. 

I følge konsesjonsloven er det konsesjonsplikt for erverv av fast eiendom og bruksrett for mer enn ti år. Når noe er konsesjonspliktig kan man ikke tinglyse kjøp, salg, skifte, gave, makeskifte, tvangssalg eller ekspropriasjon av fast eiendom og bruksrett til fast eiendom uten først få innvilget konsesjon. Skjema for søknad om konsesjon finner du i høyre kolonne.

Ettersom loven er først og fremst etablert med hensyn til vern av landbrukets produksjonsarealer er det definert en rekke unntak i loven og forskriftene, og for de fleste eiendomsoverdragelser vil det derfor være tilstrekkelig å fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfritak. Skjema for dette finner du i høyre kolonne. Alle unntakene fra kravet til konsesjon finner du her.  

Det kreves for øvrig verken konsesjon eller egenerklæring når ervervet eller rettsstiftelsen gjelder:

A)
eiendomsleilighet (selveierleilighet) med tilhørende andel i fellesareal mv. eller eierseksjon til boligformål 

B)
aksjeleilighet (aksje i bolighus med tilknyttet leierett) 

C)
obligasjonsleilighet (pantobligasjon eller andel av pantobligasjon i bolighus med tilknyttet leierett) 

D)
andel i boligbyggelag, jf. lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag 

E)
andel i borettslag, jf. lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag 

F)
borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag 

G)
mindre arealer som grenser til og skal legges til en allerede eksisterende bebygd eller ubebygd tomt, når samtykke til fradeling av arealet er gitt til dette formål etter plan- og bygningsloven og etter jordloven i område der jordloven gjelder 

H)
bebygd og ubebygd areal ved overdragelse fra Finnmark jordsalgskontor 

I)
grunn til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveg dersom det foreligger godkjent detaljplan etter forskriftene til vegloven § 12 andre ledd jf. plan- og bygningsloven § 119 nr. 1 fjerde ledd og § 120 nr. 4. Det samme gjelder for kommunal veg, dersom det foreligger vedtak om ekspropriasjon i medhold av vegloven § 50 

J)
grunn til privat veg som forestås av vegmyndighet, jf. vegloven § 9, dersom ervervet skjer i forbindelse med erverv av grunn til anlegg eller omlegging av offentlig veg, eller til oppfyllelse av godkjent detaljplan etter forskriftene til vegloven § 12 andre ledd jf. plan- og bygningsloven § 119 nr. 1 fjerde ledd og § 120 nr. 4 

K)
grunn erververen mottar etter vedtak i henhold til oreigningsloven § 6 i forbindelse med ekspropriasjon i medhold av vegloven § 50 

L)
sameiepart i bebygd eiendom som i stadfestet reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før 

M)
arealer i rasjonaliseringsøyemed overensstemmende med jordloven ved overdragelse fra staten ved fylkeslandbruksstyret 

N)
tomt til gjeterhytte i reindriftsnæringen når oppføring av slik hytte er godkjent av Reindriftsstyret eller Reindriftssjefen 

0)
tilleggsjord som er utvist i medhold av § 19 i lov av 6. juni 1975 nr. 31 (fjelloven), eller utmålt i medhold av § 2 i lov av 12. mars 1965 (lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke), og ervervet er tilrådd av kommunen.

Søknad om konsesjon/ ehgenerklæring om konsesjonsfritak skal sendes til ordføreren i den kommunen hvor eiendommen ligger. Søknaden skal være i samsvar med skjema fastsatt av departementet. Søknaden skal opplyse om erververen, eiendommen  og om formålet med og alle vilkårene for ervervet. Gjelder det arv, gave eller gavesalg, skal eiendommens eller rettighetens verdi oppgis. Kopier av hjemmelsdokument (skjøte), kontrakt og takst skal vedlegges hvis slike dokumenter foreligger. Det må gjøres rede for forhold som kan ha betydning for spørsmålet om konsesjon. Eieren og brukeren må finne seg i at det blir holdt befaring, oppmåling, kartlegging og bonitering av eiendom og bebyggelse.

 

Konsesjonsloven
Forskrifter
Fra høring til ny lov
Konsesjon, DEP
Konsesjon, SV
Konsesjon, SK
Bo- og driveplikt
Statens landbruksforvaltning

 


Konsesjonssøknad


Egenerklæring