Ikke søknadspliktige tiltak


Plan– og bygningsloven og forskrift om byggesak redegjør for tiltak som er unntatt fra det generelle kravet til søknad og tillatelse. Merk at tiltakshaver i alle tilfeller vil være ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan– og bygningsloven. Kontroller alltid at ikke planmessige forhold og bestemmelser ”opphever” disse generelle unntakene.


Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (Pbl. §20-3)
For følgende tiltak er søknad og tillatelse etter §20-1 ikke nødvendig dersom disse er i samsvar med plan:

a) 
Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. 

b)
Mindre frittliggende bygning knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks-, og reindriftsområder.

c)
Mindre tiltak i eksisterende byggverk.

d)
Mindre tiltak utendørs.

e)
fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.

f)
Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.

Tillatelse er heller ikke nødvendig for tiltak som nevnt i §20-1 første ledd bokstav j (midlertidig plassering) når tiltaket ikke skal stå lengre enn 2 måneder. Departementet kan i forskrift unnta også andre tiltak fra bestemmelsene i §20-1, herunder plassering av anleggsbrakker i mer enn to måneder i direkte tilknytning til bygge– eller anleggstomt hvor arbeid pågår.

Departementet gir forskrift om hva som er mindre tiltak i bokstav a-d

Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første ledd til tredje ledd utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (BSF § 4-1)
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:

a) 
Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0m og gesimshøyde inntil 2,5m. Verken samlet BRA eller bebygd areal BYA kan være over 15m2. Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0m.

b)
Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:

1
Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde

2
Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.

3
Reinstallering og reparasjon av ildsted.

c)
Følgende mindre tiltak utendørs:

1
Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8m og lengde inntil 10,0m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning.

2
Innhegning mot veg med inntil 1,5m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

3
Skilt– og reklameinnretning inntil 3,0m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt– og reklameinnretninger på samme fasade.

4
Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2m2.

5
Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0m høyde og avstand til nabogrense på minst 2,0m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5m høyde og avstand fra nabogrense minst 4,0m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

6
Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbebygd strøk. På eiendom for rekke– eller kjedehus etc. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 2,0m. Endring i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

7
Graving for kabler

8
Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør– og ledningsbrudd

9
Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk og som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.

Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg (BSF § 4-2)
Følgende tiltak kan plasseres uten søknad eller tillatelse:
a) 
Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge– eller anleggstomt hvor arbeid pågår

b)
Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig– og fritidseiendom

c)
Campingvogn på campingplass

Plan– og bygningsloven §30-5 gjelder tilsvarende for disse tiltakene.

Unntak fra krav i pbl. for visse tiltak som behandles etter andre lover:(BSF § 4-3)
For tiltak som er nevnt nedenfor under bokstav a til f og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 20 (Søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og behandling av søknader), 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak), 25 (Tilsyn), 27 (Tilknytning til infrastruktur), 28 (Krav til byggetomta og ubebygd areal), 29 (Krav til tiltaket), 30 (Krav til særskilte tiltak) og 31 (Krav til eksisterende byggverk). Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-5 (Tekniske krav) og § 29-7 (Krav til produkter til byggverk) med tilhørende deler av byggteknisk forskrift gjelder så langt de passer for nevnte tiltak.

a)
Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kan offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen eller fylkeskommunen er tiltakshaver utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell utforming og forsvarlighet) skal likevel gjelde.
 
b)
Vannkraftanlegg eller andre tiltak i vassdrag som er gitt konsesjon etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsregulering (vassdragsreguleringsloven) og lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). 

c)
Anlegg for produksjon av elektrisk energi som er gitt anleggskonsesjon, anlegg for fordeling av elektrisk energi som bygges med hjemmel i områdekonsesjon samt fjernvarmeanlegg som er gitt fjernvarmekonsesjon etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven). 

d)
Landbruksveier som er godkjent etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) eller lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). 

e)
Flytende akvakulturanlegg i sjø som er gitt tillatelse etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).
 
f)
Steinbrudd, gruver og massetak med tilhørende knuseverk og sorteringsanlegg som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og som er gitt konsesjon etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). 

For tiltak nevnt nedenfor under bokstav a til d gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 20 (Søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og behandling av søknader), 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn). Øvrige regler gjelder så langt de passer.

a) 
Bygninger eller bygningstekniske installasjoner i tilknytning til anlegg som nevnt i første ledd bokstav b og c. 

b)
Jernbaneanlegg, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane, som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven), så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kommer reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) ikke til anvendelse for jernbaneanlegg som godkjennes av Statens jernbanetilsyn etter jernbaneloven

c)
Oppføring, gjenoppføring og reparasjon av navigasjonsinnretninger, herunder tiltak i grunnen og sjøgrunnen ved slike innretninger, etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven 2009) og gjenoppføring og reparasjon av navigasjonsinnretninger etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).

d)
Gjenoppføring og reparasjon av moloer og annet dekningsverk i sjø der Kystverket eller kommunen er tiltakshaver.

For anlegg og konstruksjoner som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn). Unntakene omfatter også utbedring, utskiftning og reparasjon av slike anlegg og konstruksjoner, men ikke grunn- og terrengarbeider, herunder fundamentering. Øvrige regler gjelder så langt de passer.

Tiltakshaver skal underrette kommunen når tiltak etter denne bestemmelsen er godkjent etter andre lover, og angi tidspunktet for igangsetting. Alle opplysninger om tiltakets plassering som er nødvendige for ajourføring av det offentlige kartverket, herunder kommunenes og statens felles kartdatabaser, skal sendes kommunen sammen med underretningen, jf. plan- og bygningsloven kapittel 2 (Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.). Slik underretning er ikke nødvendig når kommunen er godkjenningsmyndighet for tiltaket i henhold til annet lovverk. Tiltakshaver skal senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig, sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført.

Webredaktør
Svein Roar Holt
04.08.2010

 

Plan- og bygningsloven

Byggesaksforskriften