Arbeidstilsynets samtykke
 

Generelt om Arbeidstilsynets samtykke ifm. byggesaker etter pbl.
Tiltakshaver (byggherre) må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Hvilke bygningsmessige tiltak må du søke om?
Ifølge arbeidsmiljøloven § 18-9 har tiltakshaver plikt til å søke Arbeidstilsynet om samtykke på forhånd hvis:

-tiltakshaver skal oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og
-bygget skal brukes, eller sannsynligvis vil bli brukt, av virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven

Merk at søknadsplikten kun gjelder når begge vilkårene over er oppfylt.

Hva skal søknaden dokumentere?
Søknaden skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt. Arbeidsplasser og arbeidslokaler skal tilrettelegges og utformes med utgangspunkt i:

-de arbeidsoppgavene som skal gjøres i bygget
-den enkelte arbeidstaker
-spesielle risikoforhold

Kravene følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, særlig arbeidsplassforskriften. Se kravene til dokumentasjon nedenfor.

Lov og forskrift på området stiller funksjonskrav; det vil si krav til hva som skal være oppfylt, men ikke hvordan dette skal oppfylles. Arbeidsplassforskriftens kommentardel, forvaltningspraksis på området og Arbeidstilsynets veiledning (arbeidstilsynet.no) gir anvisning om hvilke ytelser (løsninger) vi kan anse å oppfylle kravene.

Søknaden skal vise at arbeidsmiljøet i virksomheten blir fullt forsvarlig. Det vil blant annet si at det fysiske arbeidsmiljøet til de aktuelle arbeidsplassene er kartlagt og vurdert, og at krav i lov og forskrifter blir ivaretatt. Også forholdene for drift og vedlikehold skal være fullt forsvarlig.

Hvordan søke om Arbeidstilsynets samtykke?
Søk om Arbeidstilsynets samtykke ved å benytte skjemaet Søknad om Arbeidstilsynets samtykke – byggblankett 5177 (dibk.no).
Merk at det er tiltakshaver – ikke ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven – som er søker ifølge arbeidsmiljøloven § 18-9.

Send søknaden med vedlegg til Arbeidstilsynet:
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Postadresse:
Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Skjema 5177 er også tilgjengelig i byggesaksbehandlingsportalen ByggSøk. Dere må opprette bruker for å kunne logge dere inn i portalen.

Skjemaet med relevante vedlegg må sendes til Arbeidstilsynet per e-post eller vanlig post (ikke via Altinn eller andre digitale postportaler).
Vi godtar vedlegg i de mest brukte filformatene. E-postformat blir ikke godkjent.

Gebyr for behandling av byggesaker
Arbeidstilsynet behandler byggesaker etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Denne behandlingen belastes med et gebyr.
Se gebyrsatsene for Arbeidstilsynets behandling av søknaden

Mulighet til å klage på vedtaket
Enkeltvedtak fattet av Arbeidstilsynet, kan påklages.
Les mer om retten til å klage på Arbeidstilsynets vedtak

Vedlegg som skal følge søknaden

1.Kopi av byggesøknaden til kommunen, for eksempel byggblankett 5174

Legg ved målsatte tegninger som beskriver avstander og areal (situasjonsplan, plan-, snitt-, fasade- og innredningstegninger mv.). Disse opplysningene er helt nødvendige for at Arbeidstilsynet skal kunne behandle saken og skal alltid følge med søknaden.
Legg ved opplysninger om bruksareal for lokalene. Dette er nødvendig for blant annet å kunne beregne gebyret for byggesaksbehandlingen. Gebyrsatsene avhenger av tiltakstype og byggets størrelse. Vi sender faktura til tiltakshaver.
Har kommunen allerede gjort vedtak i saken, skal kopi av vedtaket vedlegges.
Legg også ved andre relevante vedlegg, for eksempel dispensasjonssøknader til kommunen og andre myndigheter.
Du skal ikke legge ved søknad om ansvarsrett, gjenpart/kvittering for nabovarsel, gjennomføringsplan, boligspesifikasjon og rekvisisjon av oppmålingsforretning.

2.Beskrivelse av type arbeid/prosesser

Beskriv hva slags arbeid og prosesser som er planlagt i det ferdigstilte bygget. Hvis det ikke er nok plass på søknadskjemaet, kan beskrivelsen lages som et eget vedlegg.

3. Redegjørelse for aktuelle arbeidsmiljøfaktorer

Gjør rede for de faktorene som er aktuelle for tiltaket, basert på risikovurderinger av de aktivitetene og prosessene som skal foregå i virksomheten. Se egen sjekkliste med oversikt over ulike arbeidsmiljøfaktorer.

Med utgangspunkt i arbeidsmiljøfaktorene: Beskriv og dokumenter hvordan dere vil gjennomføre tiltak som både forebygger og reduserer risikoen for at arbeidstakerne blir utsatt for uheldige fysiske og psykiske belastninger. De løsningene dere beskriver, skal være i samsvar med hovedregler i lov, forskrift og Arbeidstilsynets veiledninger.

De kravene som på søknadstidspunktet ikke lar seg dokumentere på detaljnivå, skal beskrives så langt det er mulig.

Hvis de valgte løsningene avviker fra hovedreglene: Redegjør og dokumenter hvordan de alternative løsningene likevel oppfyller kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Dere kan bruke skjemaet/sjekklisten «Dokumentasjon av inneklima» som grunnlag for dokumentasjonen. Se skjemaet på temasiden om krav til ventilasjon.


4.Dokumentasjon på ansattes medvirkning til planene

Arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller annen representant for arbeidstakerne skal bekrefte sin medvirkning i prosessen. Merk at arbeidsmiljøutvalget – hvis virksomheten har plikt til å opprette dette – skal behandle planer som krever Arbeidstilsynets samtykke.

I tillegg til å bekrefte reell deltakelse i prosessen skal vedlegget opplyse hvilke eventuelle merknader, kommentarer eller innsigelser arbeidstakerne har til planene. Dette gjelder også for utleiebygg med kjente leietakere og arbeidstakere.

Les mer om kravet til medvirkning ved nybygg eller ombygging

5.Dokumentasjon på arbeidsgivers medvirkning til planene

Hvis arbeidsgiver og tiltakshaver er ulike virksomheter, for eksempel ved utleiebygg, må tiltakshaver dokumentere at arbeidsgiver har vært involvert i planene.

6. For utleiebygg: antall leietagere/virksomheter/navn

Gi en samlet oversikt over de ulike leietakerne i utleiebygget, antall arbeidstakere og type virksomhet/bransje. Oppgi også leietakers virksomhetsnavn. Oversikten skal kunne sees i sammenheng med den øvrige dokumentasjonen og innredningstegningene.

En slik oversikt kan være unødvendig ved isolerte tiltak som etter Arbeidstilsynets vurdering kun berører én enkelt leietaker.

7.Eventuelt andre vedlegg

I enkelte tilfeller kan Arbeidstilsynet kreve opplysninger ut over det som fremkommer av søknadsskjemaet. Dette gjelder hvis vi trenger mer informasjon for å kunne ta stilling til om lovens krav er oppfylt, jf. forskrift om administrative ordninger § 12-1 andre ledd.

Lag vedleggene på egne ark/i egne dokumenter.

Hva med utleiebygg der fremtidige leietakere kan være ukjente?
For utleiebygg gjelder samme søknadsplikt som for andre bygningsmessige tiltak.
Hvis leietakerne er ukjente på søknadstidspunktet, må dere dokumentere at de grunnleggende forutsetningene for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er ivaretatt ut fra planlagt type næring i bygget. I slike tilfeller kan Arbeidstilsynet kreve at søker og/eller leietakere sender inn tilleggsinformasjon på et senere tidspunkt. Her må det dokumenteres at lokalene er tilpasset de planlagte leietakernes faktiske virksomhet og arbeidsoppgaver.

Ved kjente leietakere skal dere legge ved dokumentasjon på arbeidsgivers og arbeidstakernes medvirkning, se punkt 4 og 5 under «Vedlegg som skal følge med søknaden».

Hva betyr samtykket?
Arbeidstilsynets vedtak er et samtykke til planene og opplysningene som foreligger på søknadstidspunktet. Merk at samtykket ikke er en generell godkjenning av bygningen, arbeidsplassene eller det fysiske arbeidsmiljøet.

For å sikre at det fysiske arbeidsmiljøet oppfyller kravene i regelverket, kan Arbeidstilsynet kreve at virksomheten gjør egenkontroll, målinger osv. Arbeidstilsynet kan også gjøre tilsyn for å kontrollere om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.


Krav til garderober på arbeidsplassen
Det skal finnes garderober i alle arbeidslokaler. Hovedregelen er at alle arbeidsplasser skal ha atskilte garderober for kvinner og menn.

Generelle krav til garderober
Alle arbeidsplasser skal som hovedregel ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf. arbeidsplassforskriften § 3-4. I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at kravene til garderober er oppfylt.

Garderobe(r) betyr vanligvis et eget rom eller areal hvor ansatte skal kunne skifte klær o.l. uten innsyn, jf. kommentarer til § 3-4. Atskilte garderober skal sikre at virksomheten kan sysselsette både kvinner og menn.

Arbeidsgiver eller utleier har plikt til å tilrettelegge arbeidsplassen for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, og garderoben(e) må være tilrettelagt for dette.

Garderoben skal ha stort nok gulvareal til det antallet personer som skal skifte samtidig, jf. arbeidsplassforskriften § 3-2 b. Se arbeidsplassforskriften § 3-4 og kommentardelen for nærmere detaljer om innredning osv. Det vises også til SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 379.205 «Garderober for ansatte og publikum».

Husk at arbeidslokalene også skal ivareta fremtidige behov. Kjønnsfordelingen og antallet arbeidstakere i virksomheten på søknadstidspunktet fritar derfor ikke fra kravene. Det gjør heller ikke eventuell spesiell organisering av arbeidet.

Arbeidstilsynets vurdering av om kravene er ivaretatt, kan avhenge av om søknaden gjelder nye lokaler, bruksendrede arbeidslokaler eller eksisterende arbeidslokaler.

Når arbeidsoppgavene eller helsemessige forhold ikke krever skifte til arbeidstøy og/eller dusj
Hovedregelen om tilgang til atskilte garderober gjelder også her. Hva som skal til for at kravet er oppfylt, må vurderes i hvert konkrete tilfelle.

Dersom det ikke finnes behov for å skifte fra privat tøy til arbeidstøy – verken nå eller i fremtiden – kan kravet for eksempel oppfylles ved at arbeidstakerne
har mulighet til å henge av seg yttertøy i nærheten av arbeidsplassen, og
har skap eller skuffer til å låse inn verdisaker, og
har tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn, som er felles for flere virksomheter i bygget
Merk at alle tre punktene over må være oppfylt.

Arbeidslokaler som inneholder eller er planlagt brukt av virksomhet(er) med færre enn 8 arbeidstakere, kan etablere felles garderobe.

Arbeidsmiljøloven § 3-4 omtaler tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Atskilte garderober med dusj vil kunne være ett slikt tiltak.

Når arbeidsoppgavene eller helsemessige forhold krever skifte til arbeidstøy og/eller dusj
Det skal som klar hovedregel alltid være atskilte garderober for kvinner og menn. Det samme gjelder i de tilfeller der det er krav om dusj.
Arbeidstøy vil si personlig tøy/utstyr man bruker, for eksempel arbeidsuniform, verneutstyr og tøy som står i naturlig sammenheng med arbeidets art og utførelse.

I tillegg kan noen arbeidsplasser inneholde - eller være planlagt brukt til - virksomhet hvor arbeidstakere arbeider med, eller kan være eksponert for, stoffer som
er giftige eller helsefarlige
er kreftfremkallende eller arvestoffskadelige
kan medføre smittefare
setter lukt i tøy og liknende

På slike arbeidsplasser er arbeidstøyet en del av verneutstyret for å beskytte seg mot påvirkning fra for eksempel kjemikalier og smitte. Slike arbeidsplasser må ha egne garderober for privat tøy, egne garderober for arbeidstøy og vaskerom med dusj. Dusjen må være i tilknytning til garderobene.

Se flere detaljer i kommentarene til arbeidsplassforskriften § 3-4 knyttet til avsug fra skap for oppbevaring av arbeidstøy o.l.

Regelverk om garderober på arbeidsplassen
Krav til det fysiske arbeidsmiljøet:
Arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd og fjerde ledd

Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler:
Arbeidsplassforskriften §§ 2-1 første ledd

Krav til garderober:
Arbeidsplassforskriften §§ 3-1, 3-2, 3-4, 3-6, 3-9

Krav til muligheter for hygiene og rengjøring:
Arbeidsplassforskriften § 8-2

Svein Roar Holt
Revidert den 06.06.2018

 

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsplassforskriften

Veileder, Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
Veileder, Klima og luftkvalitet på arbeidsplasser 1
Veileder, Klima og luftkvalitet på arbeidsplasser 2
Sjekkliste, Dokumentasjon av inneklima
Sjekkliste, Fysisk arbeidsmiljø

Blankett 5177, Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

SINTEF byggdetaljblad 379.205 Garderober
SINTEF byggdetaljblad 379.201 Toaletter
SINTEF byggdetaljblad 220.320 Universell utforming
SINTEF byggdetaljblad 323.101 Atkomst
SINTEF byggdetaljblad 371.209 Møterom
SINTEF byggdetaljblad  371.208 Konferanselokaler
SINTEF byggdetalblad 421.503 Luftmengder
SINTEF byggdetaljblad 421.505 Inneklima
SINTEF byggdetaljblad 379.101 Fellesarealer