Tekniske myndighetskrav

 

Tekniske krav for byggetiltak etter plan- og bygningsloven er hjemlet i lovens § 29-5. Herav fremkommer at:

PBL. § 29-5.Tekniske krav
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt. For å sikre at ethvert tiltak får en forsvarlig og tilsiktet levetid, skal det ved prosjektering og utførelse tas særlig hensyn til geografiske forskjeller og klimatiske forhold på stedet.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om tekniske krav til tiltak, herunder om krav til energiløsninger. På tidspunktet leder forskriftsbestemmelsen oss til TEK 10, og som definerer de gjeldende tekniske myndighetskrav.

Teknisk forskrift - TEK 10
Forskriften trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggetiltak må ha for å kunne oppføres og tas i bruk på lovlig måte. Redegjørelse for disse minimumskravene og tilhørende veiledning finner du nedenfor. Merk at forskriften fastsetter både funksjons- og ytelseskrav. Funksjonskravene dokumenteres ivaretatt ved bruk av preaksepterte løsninger og/eller ved bruk av løsninger som ved analyse er dokumentert å gi funksjon som samsvarer med funksjonskravet. Ytelseskravene er resolutte, og kan ikke fravikes annet enn ved dispensasjon.
Kap 01. Felles bestemmelser
Kap 02. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav

Kap 03. Dokumentasjon av produkter
Kap 04. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold
Kap 05. Grad av utnytting
Kap 06. Beregnings- og måleregler

Kap 07. Sikkerhet mot naturpåkjenninger
Kap 08. Uteareal og plassering av byggverk
Kap 09. Ytre miljø
Kap 10. Konstruksjonssikkerhet
Kap 11. Sikkerhet ved brann
Kap 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk
Kap 13. Miljø og helse
Kap 14. Energi
Kap 15. Installasjoner og anlegg
Kap 16. Sikkerhetskontroll av heis
Kap 17. Ikrafttredelse og definisjoner


Teknisk forskrift TEK 10 gjelder for alle "nye" tiltak, men har ingen innflytelse i forhold til tekniske rammebetingelser for eksisterende byggverk. For disse gjelder at de må være i samsvar med gjeldende tillatelser samt tekniske forskrifter fra det tidspunkt de ble oppført- og eventuelt senere endret.


Oversikt og lenke til tidligere gjeldende tekniske forskrifter

- Teknisk forskrift 2007, + veiledning
- Teknisk forskrift 2003, + veiledning
- Teknisk forskrift 2001
- Teknisk forskrift 1999, + veiledning
- Teknisk forskrift 1997
- Teknisk forskrift 1987
- Teknisk forskrift 1985
- Teknisk forskrift 1969