Standarder

Under planlegging, prosjektering, utførelse og verifikasjon av bygg- og anleggskonstruksjoner er det behov for å ta i bruk en rekke standarder. Nedenfor er standarder for ulike fagområder, materialer, produkter og konstruksjonstyper som er nødvendig for dokumentasjon av egenskaper og utførelse av nye og eksisterende konstruksjoner.

Det er Standard Norge som fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder både standarder utarbeidet i Norge, Europa eller internasjonalt. Alle norske standarder har en identifikasjon bestående av en bokstavkode og et tall. Norsk Standard er et varemerkebeskyttet ordmerke.

Før det fastsettes en norskspråklig standard, kontrollerers det at den er standardiseringsteknisk korrekt og at den ikke strider mot andre standarder.

Europeiske standarder
Norge er som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Av alle nye Norsk Standard i dag har ca. 95 % europeisk opphav.

Internasjonale standarder
Internasjonale ISO-standarder utgis som Norsk Standard ut fra en faglig og behovsmessig vurdering. Norge er ikke forpliktet til å fastsette ISO-standarder som Norsk Standard.

Tilbaketrekking av standarder
Standard Norge trekker også tilbake standarder som ikke lenger skal gjelde. Tilbaketrekking kan skje fordi innholdet ikke lenger er aktuelt, standarder blir avløst av nye, eller nye lover og regler gjør standarene uaktuelle.

NS - Standard som er utviklet i Norge (f.eks. NS 3901)

  • NS-EN - Standard som er utviklet i Europa (CEN), og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-EN 294)
  • NS-EN ISO - Standard som er utviklet internasjonalt (ISO), og deretter fastsatt som europeiske standard (CEN). Den kan også være utviklet parallelt i CEN og ISO, og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-EN ISO 3953)
  • NS-EN ISO/IEC - Standard som er utviklet internasjonalt (i samarbeid mellom ISO og IEC), og deretter fastsatt som europeisk standard (CEN). Den kan også være utviklet parallelt i CEN og ISO/IEC, og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-EN ISO/IEC 9661)
  • NS-INSTA - Standard som er utviklet i et nordisk samarbeid og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-INSTA 414)
  • NS-ISO - Standard som er utviklet internasjonal (ISO), og som Norge har valgt å fastsette som Norsk Standard (f.eks. NS-ISO 8402)
Eurokoder
Eurokoder er en felles europeisk serie standarder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål. Byggverk defineres som alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid, dvs. at både bygg- og anleggskonstruksjoner er inkludert.

- Eurokode 0+1 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  og Laster på konstruksjoner

- Eurokode 2 Prosjektering av betongkonstruksjoner
- Eurokode 3 Prosjektering av stålkonstruksjoner
- Eurokode 4 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong
- Eurokode 5 Prosjektering av trekonstruksjoner
- Eurokode 6 Prosjektering av murkonstruksjoner
- Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering
- Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
- Eurokode 9 Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner
  Øvrige relevante standarder
Nedenfor finnes linker til aktuelle Norske standarder

- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
- NS 3940 Areal- og volumberegninger
- NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg

- Akustikk og støy
- Alarmsystemer
- Biologisk mangfold
- Brannsikkerhet
- Bygningsenergi
- Byggevarer

- Bærekraftig byggverk
- Elektrisk utstyr
- Klima
- Konstruksjonsteknikk
- Kvalitetsledelse, ISO 9000
- Kontraktstandarder
- Materialer
- Miljøledelse, ISO 14000
- Passivhus
- Risikostyring
- Tilstandsanalyse av bolig, NS 3600
- Universell utforming
- Ventilasjon og inneklima
- Vibrasjoner