Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA & HMS)

 

HMS og SHA - Hva er forskjellen?
Helse, miljø og sikkerhet, forkortet HMS, er noe alle arbeidsgivere og arbeidsplasser må forholde seg til. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er forpliktet til å arbeide systematisk for å forebygge og forhindre helseskade på arbeidstakerne.  Dette begrepet er forankret i Arbeidsmiljølovens internkontrollforskrift.

I bygg- og anleggsbransjen brukes også et annet begrep; Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fortkortet til SHA. SHA er sentralt i Arbeidsmiljølovens byggherreforskrift. Den skal verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse. Begrepet SHA brukes bare på denne typen arbeidsplasser, og en SHA-plan skal skreddersys for hvert enkelt bygge- og anleggsprosjekt med intensjon om å utfylle det generelle HMS-arbeidet for ytterøligere grad av sikkerhet på denne typen "midlertidige" arbeidsplasser.


HMS-systemet til en virksomhet tilhører den enkelte virksomheten, og er spesifikk for de oppgaver og tjenester de utfører. Alle forhold som angår helse, miljø og sikkerhet for virksomheten, medregnes i dets HMS-system. Et HMS-system må ta utgangspunkt i en kartlegging av hvilke lov- og forskriftskrav som gjelder for virksomheten og av status i virksomheten opp mot disse kravene. Arbeidsgiver må så etablere systematiske aktiviteter som sikrer at virksomheten klarer å opprettholde et fullt forsvarlig nivå når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

En bygge- eller anleggsvirksomhet vil ha egne rutiner for å ivareta sikkerheten for sine arbeidstakere. Dette vil være gjennomgående, typiske krav som gjelder enhver bygge- eller anleggsplass. Byggherreforskriften § 18 krever imidlertid at en virksomhet som er inne på en bygge- eller  anleggsplass, skal ta opp i sitt eget HMS-system de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid. For hvert arbeidssted vil det dermed være en spesiell del i internkontrollen tilpasset dette stedets sikkerhetsutfordringer. HMS og SHA er således parallelle krav etter Arbeidsmiljøloven, og som skal koples sammen og samordnes på bygge- eller anleggsplasser.

Kort om HMS
Arbeidsmiljøloven påkrever systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjennom internkontrollforskriften.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) slår fast at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

HMS-forskriften er knyttet opp mot en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere myndigheter. Hvilket regelverk som er aktuelt for dere, avhenger av hva slags arbeid som utføres i akkurat deres bedrift. De mest sentrale myndighetene er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Disse fører tilsyn med at regelverket følges.

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av en eller flere av følgende lovverk:

- lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)

- sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter) (lov 25. juni 2010 nr. 45)

- produktkontrolloven (lov 11. juni 1976 nr. 79)

- arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62)

- forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6)

- genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)

- strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36).

- brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20).


Nedenfor redegjøres for de viktigste trinnene i forbindelse med utviklingen av system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i bedriften:

1.
Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og bør ta initiativet til å starte arbeidet, men det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift, og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål.

2.
Skaff oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Hvilke det er vil avhenge av hva slags arbeid dere utfører og hvor risikofylt det er. Kontakt tilsynsmyndighetene hvis du er i tvil.

3.
Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i bedriften. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr osv. Disse kan inngå i internkontrollsystemet.

4.
Kartlegg bedriften med tanke på risiko. En enkel risikoanalyse kan bestå i stille tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje?

5.
Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra bedrift til bedrift. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner osv. Kartleggingen gir en oversikt over hva som bør forbedres.

6.
Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.

7.
Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må bedriften også, minst en gang i året, gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres.

Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensingsgebyr og politianmeldelser. Men også mange kunder og leverandører stiller krav til HMS. Stadig flere krever for eksempel at deres kontraktspartnere og underleverandører kan dokumentere godt HMS-arbeid. Gode rutiner for HMS kan også få betydning for forsikringspremien. Mangelfulle rutiner kan i motsatt fall føre til problemer med forsikringsoppgjøret ved skadetilfelle.

HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) bør være en naturlig del av din arbeidshverdag enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker- omfang og grad avgjøres av risikoforholdet. Interkontrollforskriften fastsetter minimumskrav til systematisk utredning og gjennomføring av tiltak for å sikre forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

- arbeidsmiljø og sikkerhet

- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester

- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

slik at fastsatte målsettinger i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.
 

Kort om SHA
Krav til SHA-arbeidet er forankret i Arbeidsmiljølovens Byggherreforskrift- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. Forskriften beskriver pliktene som byggherren og tilknyttede virksomheter har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherreforskriften tillegger byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. (SHA-krav)

Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i Byggherreforskriften blir gjennomført. (SHA-krav)

Byggherren skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeide i henhold til internkontrollforskriften. (SHA-krav omg ivaretakelse av HMS-krav)


 Byggherren skal videre iht. byggherreforskriftens § 7 påse at det utarbeides en skriftlig SHA-plan som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres, og at den foreligger før arbeidet starter. Hva planen skal omfatte og inneholde fremgår av § 8:

§ 8.Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasset det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde

a) et organisasjonskart som angir rollefordelingen og entrepriseformen

b) en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c,
    hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene

c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, som blant annet

1.
Arbeid nær installasjoner i grunnen

2.
Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3.
Arbeid på steder med passerende trafikk

4.
Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5.
Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6.
Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7.
Arbeid som innebærer fare for drukning

8.
Arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9.
Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10.
Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander

11.
Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12.
Arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13.
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner

14.
Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15.
Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner

16.
Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare.

d) rutiner for avviksbehandling.

Byggherren skal sørge for å oppdatere planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

En SHA-plan er en unik sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt. Fordi hver arbeidsplass har sine spesielle sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk SHA-plan for hvert prosjekt. En kan dermed ikke kopiere en plan fra et prosjekt og bruke den på et annet. Arbeidet med SHA-planen må starte tidlig i planprosessen til et bygge- eller anleggsprosjekt. Under plan og prosjekteringsarbeidet skal det fortløpende gjennomføres risikovurderinger for å avdekke og fjerne flest mulig risikoforhold som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker.

Ved at byggherren beskriver risikoforholdene i planfasen, og tar dette med inn i spesifikasjonene for anbudet, vil entreprenøren i anbudet kunne kalkulere inn de forebyggende tiltak som skal virke risikoreduserende. Deretter utarbeider byggherren, ved SHA-koordinator, SHA-planen for det aktuelle bygge- eller anleggsprosjektet. Planen skal bygge på gjennomførte risikovurderinger og vurderinger av hva som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse. Det er SHA-kravene i denne planen (SHA-planen) som de ulike virksomhetene skal implementere i sitt eget HMS-system gjeldende for bygge- eller anleggsplassen.

 Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal iht. Byggherreforskriften koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Byggherren skal i slike tilfeller utpeke en koordinator for hele prosjektet eller utpeke en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter byggherreforskriftens §§ 14 og 15:

§ 14.Koordinering
Koordineringen i prosjekteringsfasen omfatter

a) å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt

b) å sørge for utarbeidelsen av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter

a) å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

b) å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

c) å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

d) å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter

e) å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 gjennomføres

f) å sørge for at det føres oversiktslister jf. § 15.


§ 15.Oversiktslister
Som ledd i koordineringen skal det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b) navn på byggherren

c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten

d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e) navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.


Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet og Arbeidstilsynet. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Det fremkommer av Byggherreforskriften at Byggherren skriftlig kan avtale at en fysisk eller juridisk person skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren. For eksempel om hvem som skal:
- Utpeke koordinator/er
- Besørge utarbeidelse av SHA-plan
- Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
Byggherren kan med andre ord delegere visse oppgaver til en valgt byggherrerepresentant, eksempelvis byggherrens prosjektleder eller byggherreombud.Det fremkommer av Byggherreforskriften at Byggherren skriftlig kan avtale at en fysisk eller juridisk person skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren. For eksempel om hvem som skal:
- Utpeke koordinator/er
- Besørge utarbeidelse av SHA-plan
- Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
Byggherren kan med andre ord delegere visse oppgaver til en valgt byggherrerepresentant, eksempelvis byggherrens prosjektleder eller byggherreomb
Det fremkommer av Byggherreforskriften at Byggherren skriftlig kan avtale at en fysisk eller juridisk person skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren. For eksempel om hvem som skal:

- Utpeke koordinator/er

- Besørge utarbeidelse av SHA-plan

- Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Byggherren kan med andre ord delegere visse oppgaver til en valgt byggherrerepresentant, eksempelvis byggherrens prosjektleder eller byggherreombud.


Prosjekterende foetak skal risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. Forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres.Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives og gis til byggherren.

På bygge- eller anleggsplassen skal arbeidsgiver og enmannsbedriften jf. Byggherreforskriftens §§ 11 og18 følge de HMS-kravene som gjelder samt følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø herunder byggherrens eller koordinators anvisninger i denne sammenheng.

Hovedbedrift har plikt til å samordne de enkelte virksomhetenes verne og miljøarbeid. Skjemaet "Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere" skal brukes for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på hvem som er hovedbedrift og hvilke virksomheter samordningen omfatter. Skjemaet fylles ut av hovedbedriften, med opplysninger om hvilke virksomheter som omfattes og aktuelle kontaktpersoner. Skjemaet skal være tilgjengelig og synlig på arbeidsplassen til orientering for arbeidstakere, tillitsvalgte og vernepersonellet.

Samordning omfatter blant annet aktiviteter som:

- felles vernerunder.

- registreringsrutiner for avvik.

- tilrettelagt vernetjeneste for alle.

- felles forståelse for rapportering hos alle verneombud.

- at verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde.

- at hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr.

Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner.


Avslutningsvis ønsker vi alle arbeidsgivere lykke til med HMS-arbeidet- og alle byggherrer lykke til med SHA-arbeidet! Skulle dere trrenge bistand er Helhetskontroll kun en liten henvendelse unna.

 


Helhetskontroll AS har gode kunnskaper og lang erfaring med HMS-arbeid og i rollen som SHA-koordinator. Ta derfor gjerne kontakt dersom du ønsker hjelp til å sikre gjennomføring i samsvar med gjeldende krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.


Kontaktinformasjon:

Adm. direktør
Svein Roar Holt
Epost: srh@helhetskontroll.no

SHA-ansvarlig
Egill Arnar Oskarsson
Epost: eao@helhetskontroll.no



Svein Roar Holt
Webred
Oppdatert 21.09.2022

 




Nyttige lenker:
Arbeidsmiljøloven
Byggherreforskriften
Internkontrollforskriften
Arbeidstilsynets side om HMS
Arbeidstilsynets side om BHF
Enkel modell for risikovurdering
Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
Veileder til utarbeidelse av SHA-plan


www.kontrollportalen.no er etablert med database for SHA-arbeid, og hvor status, fremdriftsplan og saksdokumentasjon tilknyttet helse, sikkerhet og miljøarbeidet til enhver tid vil finnes tilgjengelig for alle på byggeplassen, og hvor det finnes nyttige sjekklister og malverktøy for alle av arbeidets faser.




Helhetskontroll AS har gode kunnskaper og lang erfaring med rollen som SHA-koordinator. Ta derfor gjerne kontakt dersom du ønsker vår hjelp til å sikre gjennomføring i samsvar med gjeldende krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.


Kontaktinformasjon:

Adm. direktør
Svein Roar Holt
Epost: srh@helhetskontroll.no

SHA-ansvarlig
Mattis Degland
Epost: md@helhetskontroll.no