Branntiltak og brannprosjektering

 

Brann– og eksplosjonsvernloven og plan- og bygningsloven setter de overordnede juridiske premissene for brann(tekniske)tiltak og brannvernsarbeid. Vi redegjør først her for det foreliggende regelverk, og hvilke parter som har ansvar i hvilken denne sammenheng. Forøvrig henvises til det nedenfor nevnte regel- og oppslagsverk og som det er lenket direkte opp til.

Brann– og eksplosjonsvernloven
Av denne loven følger at enhver:
- plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

- ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks plikter å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmsentral. Det samme gjelder ved  fare for en slik hendelse.

- etter evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene dersom en oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke.

- plikter å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid når innsatsleder krever det, samt stille eiendom, bygninger, materiell og eventuelt personell til disposisjon for slik innsats. Det kan gjøres inngrep i den enkeltes materielle verdier dersom dette er nødvendig for å gjennomføre redningsinnsats eller begrense skade. Inngrep i privates eiendom kan likevel bare foretas dersom dette er nødvendig for å sikre liv eller verne verdier som er større enn det som går tapt eller står i fare for å gå tapt ved inngrepet.

Av loven følger videre at (eier / bruker):
- eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

- eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak  til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.    

- eier og/eller bruker skal etter en eventuell brann, eksplosjon eller annen ulykke sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever dette.

Av loven følger videre at virksomheter:
- plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes. Tilsynsmyndigheten kan bestemme at også andre skal gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.

- plikter å sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon, håndtering av farlig stoff og transport av farlig gods på veg og jernbane blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, prosjektering, etablering, drift og avvikling.

- plikter å gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med arbeidstakers lovpålagte plikter i dette henseendet. Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser.

Av  loven følger videre at arbeidstakere:
plikter å utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og interne prosedyrer for å forebygge brann, eksplosjoner og andre ulykker, og aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten.

Av loven følger videre at kommunene:
- skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

- skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

- skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt over å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utsyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Av loven  følger videre at ansvarlige for store arrangementer:
- utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. Kommunestyret kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

Når ansvarsfordelingen er  gjort er det fortrinnsvis underliggende forskriftersom fastsetter de bestemmelsene  som i praksis er retningsgivende for de ulike parters brannvernarbeid og ansvar. Vi redegjør  her for hvilke forskrifter som er av betydning  for hvilke part. Vi forutsetter imidlertid at offentlige myndigheter har kontroll på eget ansvar, og har derfor valgt å rette et fokus på de forskriftene som berører eier, bruker - og virksomhetsansvaret.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn—link
Dette er en sentral forskrift for eiere og brukere av brannobjekter– men også for kommunen som tilsynsorgan. Her settes det konkrete krav til brannforebyggende tiltak og tilsyn som de ulike parter jfr. brann– og eksplosjonsvernloven er forpliktet til å imøtekomme.

Sentralt for eiere er at eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av plan– og bygningsloven er oppfylt. Det gjelder dog at sikkerhetsnivået i eldre bygningerskal være oppgradert til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor praktiske og økonomisk forsvarlige rammer, hvilket er en innskjerpning ift. bestemmelser i eller i medhold av plan– og bygningsloven. Forskriften setter for øvrig krav til organisatoriske tiltak etc. Dersom andre enn eier har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomheten/ brukeren for å sikre etterlevelsen av ansvaret/ brannbestemmelsene. Det slås samtidig her fast at eiers forpliktelser ” om å sørge for” ikke kan fraskrives gjennom avtale (Les: leieavtale etc.)

Sentralt for bruker av et brannobjekt er at denne plikter å innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringstiltak virker som forutsatt. De skal videre påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/ bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten.

Det henvises i denne sammenheng til veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn– link som på en svært god måte redegjør for forskriftens intensjon, innhold og bestemmelser.

Forskrift om systematisk helse-, miljø– og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) - link
I denne forskriften settes konkrete krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeider i virksomheter. Forskriften gjelder for alle virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven og brann– og eksplosjonsvernloven hvilket innbefatter alle med virksomheter med ansatte og/ eller innleide lokaler.  I tillegg gjelder forskriften for eventuelt andre virksomheter omfattet av diverse særlover.

Vesentlig her er at virksomheten skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse– miljø– og sikkerhetslovgivningen  hvilket innbefatter lover som presisert her. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av  helse– miljø– og sikkerhetslovgivningen. Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidssted, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter og områder. Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere eller lignende til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontoll så vidt mulig legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Oppdragsgiver skal informere om fellesregler og påse at mulige mangler blir korrigert eller nødvendige tilpasninger foretatt i sin egen eller oppdragstakers internkontroll. 

Det henvises til veiledning til internkontrollforskriften– link som på en svært god måte redegjør for forskriftens intensjon, innhold og bestemmelser.

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff—link
I denne forskriften settes konkrete krav til enhver håndtering av eksplosjonsfarlig stoff slik som tilvirkning, markedsføring og kontroll, oppbevaring, transport, lasting, lossing, erverv, handel, innførsel, utførsel, overføring, bruk og tilintetgjøring. Forskriften bestemmelser gjelder for alle og enhver som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer.

Det henvises til:
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff– link
Veiledning til forskriftens kapittel 7— Oppbevaring—link
Veiledning til forskriftens kapittel 10—Bruk—link
 
Forskrift om landtransport av farlig gods— link
I denne forskriften settes konkrete krav til forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport av farlig gods, herunder forflytting til eller fra en annen transportmåte, samt krav til kontroll– og opplæringsordninger. Forskriftens bestemmelser gjelder for alle og enhver som har befatning med farlig gods.

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen—link
I denne forskriften settes konkrete krav til enhver håndtering av farlig stoff og utstyr og anlegg, herunder rørledninger med tilhørende systemer, som benyttes ved håndtering av farlig stoff. Forskriften regulerer prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, drift, endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff. Forskriftens bestemmelser gjelder alle og enhver som eier, bruker håndterer farlig stoff og/eller anlegg og ustyr som benyttes i håndtering av slike stoffer.

Det henvises til veiledning til Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen—link som på en svært god måte redegjør for forskriftens intensjon, innhold og bestemmelser.

Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) - Link
I denne forskriften settes konkrete krav til hvordan virksomheter skal holde oversikt over og katalogisere egen befatning med helsefarlige stoffer, hvilken risiko dette innebærer og hvilke prosedyrer som gjelder ved befatning med disse stoffene. Forskriften berører alle virksomheter hvor helsefarlige stoffer, herunder brann– og eksplosjonsfarlige stoffer og giftige eller helsefarlig biologisk materiale, blir fremstilt, pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko.

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige stoffer—link
I denne forskriften settes konkrete krav til klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/ eller omsettes i Norge. Forskriften gjelder for alle og enhver som produserer, importerer og/ eller omsetter farlige kjemikalier for yrkesmessig eller privat bruk.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven hjemler tekniske krav til byggverk, herunder krav i tekniske forskrifter TEK 17 vedr. sikkerhet mot brann. Kravene 

Forskrift om tekniske krav til byggverk jfr. Plan– og bygningsloven (TEK 17) - Link
I denne forskriften settes konkrete (brann) tekniske krav til byggverk, anlegg og installasjoner mv. Med bakgrunn i ovenstående er det eier av brannobjektet som til enhver tid er ansvarlig for at bestemmelsene er imøtekommet, men bruker må også ha kjennskap til disse all den tid denne part er ansvarlig for å melde fra om forringelse og avvik etc. Det er her viktig å merke seg at forskrift om brannforebyggende tiltak innenfor gitte kriterier hjemler tilbakevirkende kraft hva gjelder branntekniske krav- uavhengig av de kravene som følger av plan- og bygningsloven.

 

Eiendomsinformasjon.no oppfordrer deg til å ta kontakt med Newsecs brannrådgivningsavdeling dersom du;
- ikke føler å ha nødvendig kontroll over den branntekniske sikkerheten på din eiendom
- ønsker bistand til prosjektering av branntekniske løsninger ifm. nybygg-, bruksendrings- eller ombyggingstiltak mv.

 
 

 

 PRO BrannUK PRO BrannGenerelt
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrift og veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk
Internkontrollforskriften
Veiledning til internkontrollforskriften
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Forskrift om landtransport av farlig gods
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
Stoffkartotekforskriften
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige stoffer


Sintef Byggforsk
321.036 Rømning fra bygninger ved brann
321.022 Oversikt over krav og løsninger
321.025 Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet
321.026 Brannsikkerhetsstrategi
321.027 Brannteknisk detaljprosjektering
321.028 Brannteknisk utførelse
321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger
321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
321.038 Ledesystem for rømning
321.044 Manuell brannslokking
321.052 Brannsikkerhet og løs innredning
321.077 Brannteknisk PRO. Områdeplanlegging
321.085 Brannteknisk PRO. Overbygde gårder og gater
520.306 Brann- og seksjoneringsvegger
520.310 Brannspredning via fasader
520.320 Brannt. kl. og dok. av materialer og bygn.deler
520.342 Branntetting av gjennomføringer
520.380 Røykkontroll i bygninger
520.385 Nødvendig rømningstid
520.387 Tilgjengelig rømningstid
520.391 Vinduer som rømningsvei
550.361 Sprinkleranlegg
550.365 Boligsprinkleranlegg
626.102 Dok. av brannsikkerhet i bruksfasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er kontrollert at det i brannkonseptet er lagt til grunn korrekt riskoklasse for tiltaket.