Produkter til byggverk (Denne temasiden er under utvikling)


Generelt om myndighetskrav gjeldende for produkter til byggverk
Myndighetskrav til produkter for bruk i byggverk fremkommer av plan- og bygningsloven, og hvor det i §29-7 fastslås at;

Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. Produsent, dennes representant, importør eller distributør skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. Departementet utpeker tilsynsmyndighet.

Departementet kan gi forskrifter om tekniske spesifikasjoner og om godkjennings- og kontrollsystemer som skal legges til grunn for dokumentasjon og tilsyn, herunder kan departementet fastsette krav til og om merking av produkter til byggverk (CE-merket produkt).

Det fremkommer forøvrig av TEK10 §3-1 at:

1. Regler for dokumentasjon av produkter følger av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
.

2. Før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av denne forskriften.


Av dette følger at produkter til byggverk skal ha nødvendige egenskaper for å  imøtekomme tekniske myndighetskrav, og at produsent, egenskaper og ytelsesnivåer skal være dokumentert jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Byggvareprodusenten har her ansvaret for å utrede og dokumentere produktets egenskaper, mens offentligrettslig ansvarlige foretak i tiltaket har ansvar for å avstemme at produktets dokumenterte egenskaper imøtekommer prosjektert ytelsesnivå.

Hva er produkter til byggverk
Produkter til byggverk er - enkelt forklart - byggevarer som er del av en konstruksjon eller et byggverk, og som er prosjektert benyttet for at byggverket skal sikres utførelse med påkrevde egenskaper. For produkter/produktgrupper hvor det kan være tvil mht. hvorvidt dette er produkt til byggverk henvises til DIBKs veiledningssider om dette.

Utredning, verifisering og dokumentering av byggevarers egenskaper
Egenskapene til de produktene som vi bruker i våre byggverk har naturlig nok stor innflytelse på de ytelsesnivåer som gjelder for våre endelige konstruksjonsløninger. Det er derfor viktig å ha kontroll på hvilke ytelser en byggevare har for å sikre at bygninger oppfyller de tekniske krav som byggteknisk forskrift fastsetter. Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk setter krav til vurdering og verifikasjon av byggvarers egenskaper samt tilhørende produktdokumentasjon.

Det er i utgangspunktet to ulike kategorier for produkter til byggverk;

1. Byggvarer som er dekket av en harmonisert produktstandard
Harmoniserte produktstandarder er laget av europeiske standardiseringsorganer etter et mandat fra Europakommisjonen, med tanke på CE-merking av byggevarer. Det er således viktig at man for sitt aktuelle produkt er klar over om det finnes en harmonisert produktstandard eller ikke. For produkter som er dekket av harminisert produktstandard gjelder at CE-merking og ytelseserklæring er obligatorisk. CE-merket skal være påført byggevaren, dets emballasje eller et følgedokument. Ytelseserklæringen skal finnes digitalt tilgjengelig, eller følge byggvaren som følgedokument. Informasjon med oversikt over produkter dekket av harmonisert produktstandard  finner du her og her.

Dersom produktet er rettmessig dokumentert med CE-merking og ytelseserklæring og produktet på bakgrunn av dette er dokumentert med egenskaper som imøtekommer prosjektert og forskriftsmessig ytelsenivå for byggverket vil dette rettmessig kunne benyttes i byggetiltaket.


2. Byggvarer som IKKE er dekket av en harmonisert produktstandard
For byggvarer som ikke er dekket av en harmonisert standard er det ikke satt krav til hvordan selve dokumentasjonen skal utformes. Det gjelder derimot like fullt et utrednings-, verifikasjons- og dokumentasjonskrav. Produsenten skal benytte de samme formene for tredjepartsvurdering som for CE-merkede byggevarer, og produsenten skal ta utgangspunkt i systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som fastsatt av Europakommisjonen. Endelig produktdokumentasjon må i alle tilfeller svare ut krav nedfestet i forskriftens §13. Her fremkommer at;

1.
Dokumentasjonen skal inneholde identifikasjon av produsent og importør, produsentens og importørens kontaktdetaljer, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn, og der det er relevant, navnet på tredjepartsorgan som har utført oppgavene beskrevet i forskriftens § 12 første ledd, hvilke oppgaver som ble utført og når disse ble utført.

2.
Byggevaren skal ledsages av nødvendige anvisninger og sikkerhetsinformasjon. Produktdokumentasjonen, samt anvisninger og sikkerhetsinformasjon, skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.


Dersom produktet er dokumentert med produktdokumentasjon som samsvarer med ovennevnte og produktet på bakgrunn av dette er dokumentert med egenskaper som imøtekommer prosjektert og forskriftsmessig ytelsenivå for byggverket vil dette rettmessig kunne benyttes i byggetiltaket.

Relevante lenker:
Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet to maler som kan brukes for å utarbeide produktdokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer. Disse finner du her og her.

Informasjon med oversikt over systemer for vurdering og verifikasjon finner du her


SINTEF Teknisk godkjenning
SINTEFs tekniske godkjenninger (TG'er) er frivillig dokumentasjon som bekrefter at en byggvare herunder  sammensatte konstruksjonsdeler og moduler mv. har nødvendige egenskaper for imøtekommelse av ytelseskrav i Norsk teknisk forskrift innenfor de bruksområder og forusetninger som fremkommer av godkjenningen. Godkjenningen representerer også en fullverdig produktdokumentasjon jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. En slik teknisk godkjenning innebærer således normalt et forenklet prosjekteringsarbeid. Det presiseres riktignok at den tekniske godkjenningen ikke fritar ansvarlig prosjekterende i tiltaket for sitt offentligrettslige prosjekteringsansvar. Det presiseres for øvrig at tekniske godkjenninger ikke er egnet som selvstendig prosjekteringsdokumentasjon/utførelsesgrunnlag jf .TEK 10 KAP 2.


 


 
 

Nyttige lenker:

DIBK Veileder,Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk