Kontrollsystemet jf. plan- og bygningsloven


Kontrollsystemet er to-delt. Utgangspunktet for kontrollsystemet er at de respektive ansvarlige foretakene ALLTID skal utføre og dokumentere egenkontroll jfr. eget KS-system - Kvalitetssikring. I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak. Sistnevnte skal gjennomføres av annet firma enn det som har gjennomført og kvalitetsikret arbeidet. Det er det uavhengige kontrollarbeidet som er tilknyttet ansvarsområdet ansvarlig kontrollerende.

Kontrollsystemet er i stor grad basert på tillitt, og i de aller fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å erklære ovenfor kommunen at kvalitetssikrings- og kontrollarbeidet er tilfredsstillende utført. Med denne tillitten følger derimot et klart definert ansvar, og som vil bli fulgt opp særskilt i de tilfeller det oppdages avvik som på et tidligere tidspunkt skulle/ burde vært avdekket og rettet dersom kvalitetssikring/kontroll var blitt gjennomført på tilfredsstillende egenerklært vis.

Egenkontroll- Kvalitetssikring
Foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal jf. PBL.§ 24-1 og BSF § 10-1 ha et ks-system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Systemet skal i innhold og omfang være tilpasset foretaket og tilhørende godkjenningsområde. Ved lokal godkjenning for ansvarsrett skal systemet være tilpasset ansvarsområdet. Av systemet skal minimum følgende fremgå: 

A) 

Organisasjonsplan, jf. § 1-2 første ledd bokstav e 

B)
Hvordan andre foretak som foretaket knytter til seg, styres 

C)
Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. kap. 12 

D)
Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde, jf. § 1-2 bokstav c, og ved lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket 

E)
Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde 

F)
Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

G)
Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt. 

Foretaket skal dessuten ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet. 

Kort oppsummert innebærer dette at alle foretak med ansvar jf. plan- og bygningsloven skal ha instrukser med rutiner for hvordan det aktuelle arbeidet skal gjennomføres og kvalitetssikres for å kunne sikre og dokumentere at myndighetskravene er ivaretatt. På denne bakgrunn, skal det være gitt gode forutsetninger for at egenkontrollen/kvalitetssikringsarbeidet er egnet for å kunne avdekke eventuelt forefallende avvik fra bygningslovgivningens krav- og besørge at disse blir tilfredsstillende rettet.


Uavhengig kontroll
I de tilfeller hvor kommunen krever det, eller i forbindelse med de nedenfor nevnte tiltak skal det i tillegg utføres uavhengig kontroll. Denne kontrollen skal omfatte kontroll av den faktiske prosjekteringen/utførelsen- og kontroll av den gjennomførte egenkontrollen. Dettee kontrollarbeidet skal utføres av annet foretak enn det som har gjennomført prosjekteringen og/ eller utførelsen, og det kan heller ikke være utilbørlig personlig eller økonomisk tilknytning mellom de to parter. Mer om denne kontrollformen finner du på vår egen temaside for uavhengig kontroll.Webredaktør
Svein Roar Holt
21.08.2010