Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset betydning. Det omhandler da anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre med visse bestemte tilknytninger til disse. Etter at Norge gikk med i EØS er det etterhvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser. Utgangspunktet er EØS-avtalen og direktivene om offentlige anskaffelser, som er gjennomført i norsk rett gjennom lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter for de «klassiske sektorer» og «forsyningssektoren». Regelverket er i hovedtrekk tvingende, men inneholder til dels alternative framgangsmåter for hvordan anskaffelsene skal foretas. De gjeldende reglene om offentlige anskaffelser ble vedtatt den 17.06.2016.

I Norge foretar offentlig sektor innkjøp for godt over 350 milliarder kroner hvert år. Dette utgjør ca 15 prosent av bruttonasjonalproduktet. Regelverket om offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til utvikling av et konkurransedyktig norsk næringsliv.

Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene, blant annet med omfattende dokumentasjon, spesiell kunngjøring, frister, inngåelse av kontrakt ved avtaledokument og adgang til å klage til den som anskaffer og til klagenemda for offentlige anskaffelser (forkortet til KOFA), samt å angripe beslutninger ved å gå til domstolene. For eksempel skal ytelsene være spesifisert på bestemte måter, det er kvalifikasjonskrav til leverandørene og det skal settes opp tildelingskriterier for valg av anbud eller tilbud.

De tre hovedmetodene, «anskaffelsesprosedyrene», for å anskaffe noe til det offentlige, er anbudskonkurranser med anbud som det er forbudt å forhandle om, konkurranse med forhandlinger og direkte anskaffelse. Hvilken metode det er tillatt å benytte, avhenger stort sett av hvor store beløp anskaffelsen gjelder. Beløpsgrensene for anbudskonkurranser og forhandlede konkurranser, er fastsatt som såkalte terskelverdier («EØS-terskelverdiene»). Kunngjøringspliktige konkurranser skal publiseres i den nasjonale databasen Doffin. 

Når det offentlige (oppdragsgiver) ønsker å anskaffe varer eller tjenester fra det private markedet (leverandører) må anskaffelsen konkurranseutsettes. Konkurranseutsettingen må følge fremgangsmåten i lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Den som har saklig klageinteresse, vanligvis en leverandør, kan klage den offentlige oppdragsgiver inn for KOFA for påstått brudd på dette regelverket. Klager må angi hvilke feil han mener den offentlige oppdragsgiver har begått. Etter at den offentlige oppdragsgiver har uttalt seg, avgir KOFA en uttalelse om regelverket er brutt. Uttalelsen fra KOFA er rådgivende, men det forventes at den vil bli lagt til grunn i de aller fleste tilfeller. Ved domstolsavgjørelser tillegges uttalelsene betydelige vekt. Regler for klagenemnda er fastsatt i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

 Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser
Veiledning om offentlige anskaffelser

Klagenemnda KOFA
Doffin
Anskaffelser.no
PROP 51L Anskaffelsesloven av 2016

DOFFIN - Hurtigsøk
Plan- og byggesak
- Plankonsulent
- Reguleringsplan
- Konsekvensutredning
- Arkitektfag
- Uavhengig kontroll
- Eiendomsutvikling
- Konseptvalgutredning
- Mulighetsstudie
- Arealplan
- Forslagstiller
- Planarbeid
- Utviklingsarbeid
- Utredning
- Analyse
- Usikkerhetsanalyse
- Interessentanalyse
- Konsulenttjenester


Prosjektadministrasjon
- Prosjektleder
- Prosjektledelse
- Prosjekteringsleder
- Prosjekteringsledelse
- Byggeleder
- Byggeledelse
- Byggherreombud


Verdivurdering
Verdivurdering
Taksering
Tilstandsrapport
Tilstandsrapportering
Oppmåling
Arealoppmåling


Prosjekteringstjenester
- Arkitekt
- Brannteknikk
- Bygningsfysikk
- Konstruksjonssikkerhet
- Geoteknikk
- Ventilasjon
- Sanitær
- Elektro
- Universell utforming
- Prosjektering
- Prosjekteringsgruppe
- Rådgivende ingeniør
- Ingeniørtjenester
- Ingeniør Bygg
- Ingeniør Elektro
- Ingeniør Brann
- Ingeniør Ventilasjon