Systemkrav jf. plan- og bygningsloven

Foretak som søker ansvarsrett jf. plan- og bygningsloven må imøtekomme lovens godkjenningskrav som fremkommer i byggesaksforskriften. Godkjenningskravene er knyttet til foretakenes evne til å tilfredsstille kravene i loven her mht. til foretakenes organisasjon, rutiner for oppfyllelse av kravene, og kompetanse hos foretakenes faglige ledelse, basert på utdanning og praksis mv.

Byggesaksforskriften § 9-1. Godkjenning
Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar for oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende i tiltak som krever ansvarsrett, skal oppfylle kravene i forskriftens tredje del (Godkjenning og ansvar). Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket.

Byggesaksforskriften § 10-1 System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner
Foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Systemet skal i innhold og omfang være tilpasset foretaket og tilhørende godkjenningsområde. Ved lokal godkjenning for ansvarsrett skal systemet være tilpasset ansvarsområdet. Av systemet skal følgende fremgå:

a)
Organisasjonsplan jf. forskriftens § 1-2 første ledd bokstav e.

b)
Hvordan andre foretak som foretaket knytter til seg, styres.

c)
Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. kap. 12.

d)
Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde, jf. § 1-2 bokstav c, og ved lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket.

e)
Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde.

f)
Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

g)
Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt.

Foretaket skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet.

Ovenstående er minimumskrav til virksomhetens ks-system. Kort oppsummert innebærer dette at foretak med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven skal ha rutiner for hvordan virksomheten identifiserer, ivaretar, verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av krav gjeldende for sitt ansvarsområde. Videre skal virksomheten ha rutiner for hvordan arbeid underlagt offentlig ansvarsrett organiseres, kvalitetssikres og evt. avviksbehandles i de tilfeller avvik gjøres/avdekkes.

Byggesaksforskriften § 10-2 Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav
Foretak eller andre skal ved søknad om godkjenning for ansvarsrett skriftlig, og på en oversiktlig måte, synliggjøre at det oppfyller krav til system og rutiner som angitt i § 10-1. Dokumentasjonen kan kreves fremlagt i en nærmere angitt form som viser hvordan kravene er ivaretatt, jf. § 5-1 tredje ledd.


Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket redegjøre for at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å løse de oppgavene det påtar seg i tiltaket. I tillegg må foretaket redegjøre for at kvalitetssikringen er tilpasset det aktuelle tiltaket. Kravet til redegjørelse gjelder ikke ved tildeling av ansvarsrett etter § 9-1 femte ledd, andre og tredje setning.

Henvisninger
- Temaside; Ansvarssystemet jf. pbl
- Temaside, Kontrollsystemet jf. pbl