Fagportal med informasjon, oppslagsverk og arbeidsverktøy relatert til eiendom og eiendomsforvaltning

 

Off. myndigheter
- Departementer
- Fylkeskommuner
- Statsforvalteren
- Kommuner
- Off. forvaltning
- Regjeringen
- Stortinget


Politikk
- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig folkeparti
- Senterpartiet
- Sosialistisk venstreparti
- Venstre
- Regional politikk


Matrikkelinfo

Dep.info
Infoland
Kartverket
Se Eiendom

Digitalt kartverk
- Arealis
Google maps
Gule sider
Norgeskart
- Vegkart
- Skrednett
- Løsmassedatabase
- Berggrunnsdatabasen
- Grunnforurensning
- Grunnundersøkelser
- Grus- og pukkdatabase
- Flomsonekart
- Radonkart
- Nedbørskart

Juridisk oppslagsverk

Domstol
Jussportalen
Jusstorget
Plan- og bygningsloven
Pbl. m/veiledninger

- Ot.prp.nr 32 Pbl
- Ot.prp.nr 45 Pbl
- TEK10 m/veiledning
- TEK 17 m/ veiledning
- SAK10 m/veiledning

- Aksjeloven
- Arkivloven
- Avhendingsloven
- Boligbyggelagsloven
- Borettslagsloven
- Brann- og ekspl.vernloven
- Bustadoppføringsloven
- Eiendomsmeglingsloven
- Eierseksjonsloven
- Forvaltningsloven
- Forurensningsloven
- Friluftsloven
- Geodataloven
- Grannegjerdeloven
- Husleieloven
- Jernbaneloven
- Jordloven
- Jordskifteloven
- Konsesjonsloven
- Kulturminneloven
- Markaloven
- Matrikkelloven
- Naboloven
- Naturmangfoldloven
- Odelsloven
- Regnskapsloven
- Sameieloven
- Tinglysingsloven
- Tomtefesteloven
- Vegloven


Plan– og byggesak
- KDP, Planlegging etter pbl.
- KDP, Lovkommentaren
- KDP, Kom.planveileder
- KDP, Reg.planveileder
- KDP, KU-Veileder
- KDP, By- og stedsutvikling

- KDP, Byggesak
- KDP, 
Plansak
- KDP, Byggkvalitet
- KDP, Geodata
- KDP, Plankartsiden
- KDP, Tinglysing
- KDP, Matrikkel
- KDP, Innsigelsessaker
- KDP, Plannytt
-
 KDP, Planjuss
- DIBK, Byggeregler
- DIBK, TEK 17
- DIBK, TEK 17 Rev
- DIBK, TEK 10
- DIBK, SAK 10
- DIBK, ByggSøk
- DIBK, Høringer
- DIBK, Byggevarer
- DIBK, Produktdok
- DIBK, Blanketter
-
DIBK, Bygg21
- DIBK, Vann og avløp
- DIBK, Energi
- DIBK, Eks.byggverk
- DIBK, Inneklima
- DIBK, Avfall
- DIBK, Tilsyn
- DIBK, Ansvar jf. pbl.
- DIBK, Sentral godkjenning
- DIBK, Universell utforming
-
 DIBK, Uavhengig kontroll


 

Samferdsel
-
Banenor
- Banenor, Prosjektbank
- Nasjonal transportplan
- Dep, Jernbane
- Dep, Veg og trafikk
- Statens vegvesen
- SV, Prosjektbank
- SV, Vegdatabank
- SV, Fagbank
- TØ Instituttet
- Håndbok N100

Kultur, miljø & klima
-
Bærekraftig utvikling
- Forurensning
- Friluftsliv
- Inneklima
- KLIF Direktoratet
- Klima
- Klimaløftet
- Kulturminner
- Miljøstatus
- Naturmangfold
- Naturvernforbundet
- Riksantikvaren
- SabimaHus, hjem, kjøp og salg
- Dep, Bolig,bygg og eiendom
- Dep, konsesjon
- Eiendomsmegler.no
- Finn Megler NEF
- Taksering.no
- Alt til bolig
- Byggstart
- Din Side Bolig
- Energimerking
- Forbrukerrådet, Bolig
- Huseiernes LF
- Se Eiendom


Bank og Forsikring
-
BN Bank
- Cardif
- DNB
- Gjensidige Forsikring
- IF
- Landkreditt Bank
- Nordea
- Skandiabanken
- Sparebank 1
- Sparebanken Vest
- Storebrand
- Swedbank 

Bedrift & Økonomi
- NAV
- Altinn
- Arbeidstilsynet
- Brreg
- Brreg, Enhetsregisteret
- Brreg, Foretaksregisteret
- Brreg, Oppgaveregisteret
- Brreg, Konkursregisteret
- Doffin
- Norge.no
- Proff
- Tripletex
- Visma eAccounting
Definerte doffinsøk:
-
Plankonsulent

- Planutredning
- Utviklingsvurdering
- Ansvarlig søker
- Uavhengig kontroll
- Mulighetsstudie
- Konseptvalgutredning
- Arkitekttjenester
- Rådgivende ingeniør
- Prosjektleder
- Prosjektledelse
- Byggeleder
- Byggeledelse
- Byggherreombud
- Arealoppmåling
- Verdivurdering
- Taksering
- Due Diligence
- Bygningsfysikk
- Brannteknikk
- Konstrukssjonssikkerhet
- Geoteknikk
- Universell utforming
- Tilgjengelig bolig
- Overtakelse
- Byggesøknad
- Deling av eiendom

Sentrale aktører
- AF Gruppen
- Akershus Eiendom
- Amfi
- Angvik Eiendom
- Anthon B Nielsen
- Avantor
- Basale
- Block Watne

- Catella
- Cbre
- Conceptor
- DNB Eiendom
- Eiendomsspar
- Entra
- Ferd
- FG Eiendom
- Hadrian
- Hoegh Eiendom
- ICA Eiendom
- JM
- KLP Eiendom
- Malling & CO
- NAI Firstpartners
- NCC
- NCM Development
- Newsec
- NHP Eiendom
- Norgesgruppen
- North Bridge
- Norwegian Property
- Obos
- Olav Thon Gruppen
- OPAK

- Oslo Areal
- Oslo S Utvikling
- Pareto
- Peab
- Profier
- Rom Eiendom
- Salto Eiendom
- Salutaris Eiendom
- Scan. Development
- Selvaag Gruppen
- Skanska
- Statsbygg
- StorOslo Eiendom
- Vedal

- Veidekke
- Veidekke Bolig

Tjenesteleverandører:
- AMB Arkitekter
- Arcasa Arkitekter
- Archus Arkitekter
- Arkitektskap
- Arntzen de Besche ADV
- Astrup og Helleren ARK
- Asplan viak
- BAHR ADV
- Bravida
- CF Møller Arkitekter

- COWI
- DARK Arkitekter

- Derlick Arkitekter
- DLA Piper
- Enerhaugen Arkitekter
- Firesafe

- Føyen Torkildsen AS
- Holte consulting
- Helhetskontroll AS
- HR Prosjekt
- Link Arkitekter
- LOF Arkitekter
- LPO Arkitekter
- Lund & Slaatto ARK
- Metier
- Multiconsult
- N1 Arkitekter
- Narud Stokke Wiig ARK
- NEAS
- Newsec
- Norconsult
- OPAK
- Rambøll
- Reinertsen
- Siemens
- Skansen consult
- Snøhetta Arkitekter
- Sweco
- Teckno consult
- Thommessen ADV
- Wikborg Rein ADV
- WSP
- YIT

Nyhetskilder
-
A&B Budstikka
- Al Jazeera
- Adresseavisa
- Aftenbladet
- Aftenposten
- Agderposten
- Avisa Nordland
- Bergensavisen
- Bergens Tidende
- Byggeindustrien
- CNN
- Dagbladet
- Dagens Næringsliv
- Dagligvarehandelen
- Drammens Tidende
- Financial Times
- Firda
- Fredrikstad Blad
- Fædrelandsvennen
- Hamar Arbeiderblad
- Haugesunds Avis
- Hegar Online
- Nettavisen
- Nordlys
- NRK
- Reuters
- Rogalands Avis
- Romerikes Blad
Romsdals Budstikke
- Sunnmørsposten
- Tønsbergs Blad
- Varden
- Østlandets Blad
- VG Nett

Arbeidstilsynet
- Regelverk
- Ansettelse
- Arbeidsavtale
- Arbeidstid
- Permisjoner
- Permittering
- Oppsigelse
- Minstelønn
- Lønn
- HMS
- Ferie
- Tilrettelegging
- Opplæring
- Omstilling
- Kontroll og overvåking
- Medvirkning
- Internkontroll
- Verneombud
- Risikovurdering
- Alenearbeid
- Vern mot diskriminering
- Melde ulykke

Arbeidsmiljø
-
 Arbeidsmiljøportalen
-
 Stami, Arbeidsmiljø

   
Har du behov for 

Eiendomsinformasjon.no  anbefaler i så fall Newsecs team av advokater!- Reguleringsplaner
- Mulighetsstudier
- Byggesøknader
- Uavhengig kontroll
- SHA
- Sentral godkjenning
- Due diligence

Med Helhetskontroll som din samarbeidspartner vil arbeidet bli gjennomført, kvalitetssikret og arkivert i kontrollportalen. Dette for at du til enhver tid skal ha tilgang til status, omfang, innhold og fremdrift i din sak- og forøvrig slik at tiltaket oppnår størst mulig grad av mulighet til effektiv gjennomføring og positivt resultat.

Vi har sentral godkjenning innenfor alle fagområder og tiltaksklasser

Ta kontakt med Svein Roar Holt på tlf: 41040853 eller epost: srh@helhetskontroll.no for et uforpliktende tilbud.

Mer informasjon om oss
og våre tjenester finner du her. 

 
       
Nedenfor finnes lenker til aktuelle artikler og veiledere som redaksjonen tror kan være av interesse for våre besøkende. Det presiseres at innholdet i disse ikke nødvendigvis redegjør for standpunkt eller anbefalinger som samsvarer med redaksjonens.

Brukere står fritt til å sende inn egne- eller forslag til andres artikler for publisering. Redaksjonen står tilsvarende fritt til å bestemme hva som vil bli publisert. Artikler sendes til: srh@helhetskontroll.no


  Grad av utnytting
DIBK Veileder
Link

 
  Veileder om uavhengig kontroll
DIBK Veileder
Link
 
Hva er BREEAM?
Info fra NGBC
Link

 
Tiltak som ikke påkrever søknad og tillatelse jf. pbl. 
DIBK Veileder
Link

 
Byggherrens ansvar jf. Byggherreforskriften.
Arbeidtilsynets veileder
Link

    
Arbeidsgiveres ansvar jf. Internkontrollforskriften 
Arbeidtilsynets veileder
Link

 

 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
 

12.11.2018
SAK10 Endringer i reglene for sentral godkjenning innføres link
med virkning fra 01.12.2018

21.06.2017
TEK17 innføres med virkning fra 01.07.2017. 
Link 

28.04.2017
PBL endres for mer effektive planprosesser. 
Link

06.06.2016
TEK10 endres mht. utredning vedr. farlig avfall. 
Link 

25.04.2016
Ny forskrift til PBL. Forskrift om heiser. 
Link

01.01.2016
TEK10 endres mht. energireglene. Link

01.01.2016
SAK10 endres mht.: Link
Lokal godkjenning opphører.
Nye vilkår for sentral godkjenning.
Forenklinger for eksisterende bygg.

01.07.2015
TEK10 endres mht.: Link
Løfteinnretninger.
Installasjoner og anlegg.


01.07.2015
SAK10 endres mht.: Link
Unntak fra søknadsplikt.

Tidsfrister for saksbehandling.
Ferdigattest for eldre bygg.

01.01.2015
TEK10 endres mht.: Link
Unntak for små boenheter.
Universell utforming av uteområder.
Stigningsforhold for atkomstvei.

Forenklinger i P/A-bygg.
Skjerpede krav til sikkerhetsglass.
Sikkerhet ved brann.

01.04.2014
VTEK10 endres mht.: Link

Sikkerhet mot skred.
Brannsikkerhet for garasjer.
Ledesystemer.
Lysåpning.

01.04.2014
VSAK10 endres mht.: Link

Solenergianlegg.
Tetthetsmåling.

01.10.2013
VTEK10 endres mht.: Link

Lydforhold.
Romhøyde.
Bod.
Løfteinnretninger.

01.10.2013
VSAK10 endres mht.: Link

Avvik ved uavhengig kontroll.
Areal- garasje og tilbygg.
Godkjenningsområder.

01.04.2013
VTEK10 endres mht.: Link

Studentboliger.
Bod og oppbevaringsplass.
Balkong og terrasse.


01.04.2013
VSAK10 endres mht.: Link

Godkjenningsområder.
Nabovarsel.
Søknadsdokumentasjon.
Vanninstallasjoner.


01.01.2013
VTEK10 endres mht.: Link

Tilsyn med produkter.
Vaindu og glassfelt-


01.01.2013
VSAK10 endres mht.: Link

Uavhengig kontroll.
Bevaringsverdige bygg. 

 

 

 

 

 

 

Kunngjøringer fra Webred

12.09.2022
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med videreutviklet database for webbasert SHA-registrering og behandling.
 

19.04.2020
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert FDV-Registrering og behandling.

16.03.2019
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert avviksregistrering og behandling.

04.01.2019
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert dokumentering og ajourføring av underlagsdokumentasjon tilknyttet virksomheters faglige ledelse.

03.01.2019
H&H Utvikling AS har videreutviklet kontrollportalens "App" med ytterligere nyttig verktøy for håndtering og arkivering av fotodokumentasjon samt sjekklister for gjennomført kvalitetssikring.

05.12.2018
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert håndtering av søknader om sentral godkjenning jf. plan- og bygningslovgivningen.

12.01.2018
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for TEK17 gjeldende for plattformene ansvarlig SØK, PRO, UTF og KONTROLL. 

05.12.2017
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert håndtering av UTF-funksjonen jf. plan- og bygningslovgivningen.

01.10.2017
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert håndtering av PRO-funksjonen jf. plan- og bygningslovgivningen.


23.02.2017
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert håndtering av SØK-funksjonen jf. plan- og bygningslovgivningen.

28.04.2016
H&H Utvikling AS har utvidet www.kontrollportalen.no med database for webbasert håndtering av SHA-arbeid jf. byggherreforskriften.

13.01.2016
H&H Utvikling AS lanserte versjon 2.0 av www.kontrollportalen.no, med flere og forbedrede funsjoner for gjennomføring av offentlig- og privatrettslig uavhengig kontroll i forbindelse med byggesaks- og overtakelsesprosesser mv.

04.01.2016
H&H Utvikling AS lanserte demoversjon av sitt nye webverktøy; KVU-Portalen på www.kontrollportalen.no, med funsjoner for gjennomføring av webbasert kommunikasjon og gjennomføring av konseptvalgutredningsprosesser.


01.01.2016
H&H Utvikling AS lanserte versjon 1.0 av sitt nye webverktøy; CV-Portalen.no. Verktøyet gjør det enkelt å samle all nødvendig informasjon for enkel etablering av "skreddersydde" CV'er. Med hele virksomheten registrert har du dessuten sikret deg en verdifull og søkbar kompetansedatabase. konseptvalgutredningsprosesser.

01.03.2015
H&H Utvikling AS lanserte versjon 1.0 av sitt nye webverktøy; Sjekklistegenerator på kontrollportalen.no. Verktøyet gjør det enkelt å lage nødvendig og tiltakstilpassede sjekklister jf. krav nedfestet i SAK10. 


01.10.2013
H&H Utvikling AS lanserte versjon 1.0 av www.kontrollportalen.no, med nyttig digitaltverktøy for enkel og effektiv gjennomføring av offentlig- og privatrettslig uavhengig kontroll i forbindelse med byggesaks- og overtakelsesprosesser mv.

 

 


 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Eiendomsinformasjon.no gir deg gratis informasjon og veiledning om; eiendom, eiendomsutvikling, kjøp og salg av eiendom, arealplanlegging, arealplaner, kommuneplaner, områdeplaner, reguleringsplaner, byggesaker, innløsning og erstatning, refusjon, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, byggesaksprosessen, byggesøknader, ansvar i byggesaker, kontroll i byggesaker, uavhengig kontroll, dispensasjoner og fravik, bygge- og deleforbud, tilsyn og ulovligheter, matrikkelendring, seksjonering, konsesjon, tomtefeste, odel og åsete, plan- og bygningsloven, tekniske myndighetskrav, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brannteknikk, universell utforming, ventilasjon- og klima, vann- og avløpsteknikk, løfteinnretninger, offentlige anskaffelser, plan- og byggesaksrelatert due diligence mv.