Kontrollportalen Maler


Oppslagstavle SØK
Off. saksnr:XXXXXXXXXXX
Eget ordrenr:XXXXXXX
Kundenummer:XXXXXX
Kravsreferanse: TEK17
Gjennomføringsansvarlig, xxxxxxxxxxxx
Oppdragsansvarlig: Svein Roar Holt
 
Oppdragsstatus: 
Kort redegjørelse mht. gjeldende status og hva som er neste milepæl. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne se hvor saken står- og hva som skjer videre.
 
Oppdragsbeskrivelse:
Kort redegjørelse for det søknadspliktige tiltaket og den planlagte søknadsprosessen. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne forstå hva saken omfatter- og hvilken prosess som er planlagt.
 
Oppdragshistorikk:
- Oppdraget avsluttet med arkivering og sluttfakturering den xx.xx.xx
- Vedtak om ferdigattest ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om ferdigattest er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om brukstillatelse 1/1 ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om brukstillatelse 1/1 er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om endring av tillatelse ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om endring av tillatelse er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Beslutning om endring ble fattet av tiltakshaver den xx.xx.xxxx
- Vedtak om igangsettingstillatelse 1/1 ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om igangsettingstillatelse 1/1 er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om rammetillatelse ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om rammetillatelse er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Nabovarsling er planlagt utsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Oppstartsmøte ble avholdt den xx.xx.xx
- Oppdraget ble igangsatt den xx.xx.xx
- Oppdragsavtale ble inngått den xx.xx.xx
 
Kontaktinformasjon: 
TH, Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
SØK, Navn Helhetskontroll AS xx@helhetskontroll.no  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
Kontroll, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
Kontroll, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
Kontroll, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
Kontroll, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
Kontroll, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx


 
   
Oppslagstavle kontroll
Off. saksnr:XXXXXXXXXXX
Eget ordrenr:XXXXXXX
Kundenummer:XXXXXX
Kravsreferanse: TEK17
Gjennomføringsansvarlig, Svein Roar Holt
Oppdragsansvarlig: Svein Roar Holt

Oppdragsstatus: 
Kort redegjørelse mht. gjeldende status og hva som er neste milepæl. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne se hvor saken står- og hva som skjer videre.

Oppdragshistorikk: 
- Oppdraget avsluttet med arkivering og sluttfakturering den xx.xx.xx
- Endelig PUK for tiltaket ble utstedt den xx.xx.xxxx
- KE for UK UTF Bygningsfysikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK UTF Bygningsfysikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK UTF Bygningsfysikk ble igangsatt den xx.xx.xx
- KE for UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble utstedt den xx.xx.xx
- UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble igangsatt den xx.xx.xx
- KE for UK UTF Geoteknikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK UTF Geoteknikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK UTF Geoteknikk ble igangsatt den xx.xx.xx
- KE for UK PRO Bygningsfysikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Bygningsfysikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Bygningsfysikk ble igangsatt den xx.xx.xx 
- KE for UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble igangsatt den xx.xx.xx 
- KE for UK PRO Geoteknikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Geoteknikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Geoteknikk ble igangsatt den xx.xx.xx 
- KE for UK PRO Brann ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Brann ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Brann ble igangsatt den xx.xx.xx 
- ARE og PUKv1 ble utstedt den xx.xx.xx
- Alle nødvendige sjekklister ble etablert den xx.xx.xx
- Oppstartsmøte ble avholdt den xx.xx.xx
- Oppdraget ble igangsatt den xx.xx.xx
- Oppdragsavtale ble inngått den xx.xx.xx

Oppdragsbeskrivelse:
Kort redegjørelse for det tiltaket og den planlagte kontrollprosessen. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne forstå hva saken omfatter- og hvilken prosess som er planlagt.

Kontaktinformasjon: 
TH, Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
SØK, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx

 
   
E-post med info og logindata til KP Hei,

Du er registrert som aktør ifm. gjennomføring av byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.
   
       
       
       
       
       


 


Påminnelsesmail

Hei,

Jeg minner, som del av rutinemessig oppfølging, om at UK PRO Konstruksjonssikkerhet og Bygningsfysikk ikke er igangsatt, og at jeg behøver oversendelse av nødvendig kontrolldokumentasjon for at dette skal kunne finne sted. Gi meg gjerne beskjed om når dette kan forventes.
Oversendelsesmail før kontroll

Hei,

Vi er informert om at du er rett kontaktperson for ansvarlig PRO/UTF XXXXXXX for tiltaket XXXXXX.

PRO
Vi lurer på den bakgrunn på når nødvendig kontrolldokumentasjon kan forventes å foreligge klart for kontroll?

Vi minner om at vi vil ha behov for følgende underlagsdokumentasjon:
- Instruks for kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet
- Sjekkliste el. Tilsvarende som dokumenterer at prosjekteringsarbeidet er kvalitetssikret jf. instruks
- Prosjekteringsdokumentasjon, med identifikasjon av gjeldende tekniske myndighetskrav, verifisering av de valgte løsninger, og redegjørelse for valgte løsninger

Det er fint om dette kan oversendes undertegnede pr. epost så snart dette foreligger klart for kontroll


UTF

Vi ønsker i den anledning deres tilbakemelding ift. et godt tidspunkt for gjennomføring av kontrollarbeidet?

Vi minner om at vi på kontrolltidspunktet har behov for å kunne få tilgang til følgende underlagsdokumentasjon:
- Instruks for kvalitetssikring av arbeidet
- Sjekkliste el. tilsvarende som dokumenterer at arbeidet er kvalitetssikret jf. instruks
- Utførelsesgrunnlaget herunder releante produktdatablader
- Vi trenger dessuten å få oversendt rapport etter tetthetsmåling samt innregulering av ventilasjonsanlegget 

Oversendelsesmail etter ferdigstillelse av PRO kontroll

Hei,

Da har jeg fått gjennomført UK PRO XXXXXXX- uten deteksjon av avvik utover følgende;
- XXXXXX
- XXXXXX
Disse forhold forutsettes implementert/rettet i prosjekteringsdokumentasjonen/brannkonseptet før detaljprosjektering igangsettes, og disse forholdene er på denne bakgrunn kategorisert som lukkede avvik.

For øvrig fremstår konseptet som godt egnet for detaljprosjektering.

Vi har ikke funnet grunnlag for å stille spørsmålstegn ved ansvarlig prosjekterendes analyser- og konklusjoner i disse, og konkluderer følgelig med at løsningene er verifisert som forskriftsmessige. Kontrollerklæring vil således bli utstedt og oversendt ansvarlig søker på dette grunnlag.

Ved eventuelle endringer i prosjekteringsdokumentasjonen/brannkonseptet bes det om at dette forelegges oss for kontroll. 

 

Ved innlogging i Kontrollportalen vil du/dere kunne se omfanget og innholdet i kontrollarbeidet, og eventuelt knytte kommentarer til dette.
 

Oversendelsesmail etter ferdigstillelse av UTF kontroll

Hei,

Da har jeg fått gjennomført UK UTF XXXXXXX- uten deteksjon av avvik utover følgende;
- XXXXXX
- XXXXXX
Disse forhold forutsettes at blir rettet, og det bes om at fotodokumentasjon på dette blir oversendt så fort dette har funnet sted.


Ved innlogging i Kontrollportalen vil du/dere kunne se omfanget og innholdet i kontrollarbeidet, og eventuelt knytte kommentarer til dette.