Hjelpetekst for OPAKs Uavhengige kontrollører if. gjennomføring av uavhengig kontroll jf. plan- og bygningsloven - Konstruksjonsteknikk

 Forskriftskrav  Hjelpetekst - Kontroll av prosjektering  Hjelpetekst - Kontroll av utførelse
TEK §10-1
Byggverk er plassert, prosjektert og utført slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader

 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er plassert, prosjektert og utført slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader.

Forøvrig henvises til kontrollpunktene TEK10 §10-2, samt TEK10 §7-1, §7-2, §7-3 innenfor det geotekniske kontrollområdet.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det er kontrollert at de geotekniske prosjekteringsforutsetningene er tilfredsstillende avstemt.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

TEK §10-2
1) Materialer og produkter i tiltaket har slike egenskaper at grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet blir tilfredsstilt.
 

 

 

 

 


 

2) Byggverk er  prosjektert og utført slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot brudd og tilstrekkelig stivhet og stabilitet for laster som kan oppstå under forutsatt bruk. Kravet gjelder byggverk under utførelse og i endelig tilstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, er dokumentert ved prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg

1)Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med materialer og produkter som sikrer at grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet blir tilfredsstilt.

Det er som del av dette gjort følgende stikkprøvekontroller:

a) Det er kontrollert at materialer og produkter for fundamenteringen er prosjektert med definerte ytelser, alternativt definert produkt, for ivaretakelse av funksjonskravet.

b) Det er kontrollert at materialer og produkter for hovedbæresystemet er prosjektert med definerte ytelser, alternativt definert produkt, for ivaretakelse av funksjonskravet.

c) Det er kontrollert at materialer og produkter for sekundærbæresystemet er prosjektert med
definerte ytelser, alternativt definert produkt, for ivaretakelse av funksjonskravet.


2) Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert og utført slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot brudd og tilstrekkelig stivhet og stabilitet for laster som kan oppstå under forutsatt bruk.

Det er som del av dette gjort følgende stikkprøvekontroller:

a) Det er kontrollert at tiltaket er prosjektert med bakgrunn i riktige forutsetninger for snølast.

b) Det er kontrollert at tiltaket er prosjektert med bakgrunn i riktige forutsetninger for vindlast.

c) Det er kontrollert at tiltaket er prosjektert med bakgrunn i riktige forutsetninger med hensyn til global likevekt.

d) Det er kontrollert at forutsetninger fastsatt i geoteknisk prosjekteringsrapport er ivaretatt som del av den konstruksjonstekniske prosjekteringen.

e) Det er kontrollert at det foreligger tilfredsstillende prosjekteringsunderlag som viser lastoverføring til grunn- fundamenteringsmetode og løsning.

f) Det er kontrollert at det foreligger tilfredsstillende prosjekteringsunderlag som viser at hovedbæresystemet er egnet og dimensjonert for å oppta de beregnede og tilstedeværende laster.

g) Det er kontrollert at det foreligger prosjekteringsunderlag som viser løsning for kritiske snitt i hovedbæresystemet.

h) Det er ved stikkprøver kontrollert at prosjekteringsforutsetninger mht. egenvekt og nyttelast er ivaretatt.


 

3) Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert slik at grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, er dokumentert etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg.

a) Det er kontrollert at det som del av prosjekteringsarbeidet er gjennomført kontroll jf. NS.
Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

1) Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det er ved stikkprøvebasert byggeplassinspeksjon, samt gjennomgang av produktdatablader, verifisert at hovedbæresystemet er utført med materialer og produkter som prosjektert, herunder;

a)

b)

c)

 

 


2) Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.Det er ved stikkprøvebasert byggeplassinspeksjon verifisert at prosjektert betong samsvarer med det som er prosjektert.

Det er ved stikkprøvebasert byggeplassinspeksjon, samt gjennomgang av produktdatablader, verifisert at hovedbæresystemet er utført med løsninger som prosjektert, herunder;

a) Det er ved stikkprøvebasert byggeplassinspeksjon verifisert at armering har overdekning som prosjektert.

b)

c)

 


 

 

 

 

 

 


3) Det er kontrollert at kontroll påkrevet i NS er tilfredsstillende gjennomført.

Det er kontrollert at de geotekniske prosjekteringsforutsetningene er tilfredsstillende avstemt.

 

 

 

 Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon). Det bes videre om at produktdatablad for de elementer/produkter som er del av hovedbæresystemet lastes opp for samsvarskontroll (Samsvarsdokumentasjon)

 

TEK §10-3
1) Tak- og fasadematerialer med påmontert utstyr og innretninger er prosjektert med slik utførelse at de ikke faller ned under forutsatte klimatiske forhold og dimensjonerende laster.

 

 


2) Byggverket er prosjektert med slik utførelse at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.


3) Avstand fra underliggende terreng til takutspring og andre overliggende faste eller bevegelige deler av byggverket er prosjektert slik at sammenstøt unngås.

 

1) Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med løsning som sikrer at tak- og fasadematerialer, med påmontert utstyr og innretninger, ikke faller ned under forutsatte klimatiske forhold og dimensjonerende laster.

Det er som del av dette gjort følgende stikkprøvekontroller:

a) Det er kontrollert at taket er prosjektert med tilfredsstillende takforankring.

 

2) Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med løsning som sikrer at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

 

3) Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftskravet er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med avstand fra underliggende terreng til takutspring, og andre overliggende faste eller bevegelige deler av byggverket, slik at sammenstøt unngås.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

1) Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

a) Det er basert på mottatt fotodokumentasjon verifisert at forankringen av tak er gjennomført i samsvar med prosjekteringsdokumentasjonen.

b) Det er ved byggeplassinspeksjon kontrollert at innfestningen av fasadeelement/forblending er sikret jf. montasjebeskrivelse /utførelsesgrunnlag.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon). Det bes videre om at produktdatablad for takforankringsprdukter lastes opp for samsvarskontroll (Samsvarsdokumentasjon)