Plan- og byggesaksrelatert Due Diligence

Plan- og byggesaksrelatert due diligence er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om en eller flere eiendommer, oftest gjennomført i forbindelse med avhending eller som forberedelse til eiendomsutvikling mv. Analysen tilpasses etter behov, men omfatter normalt kartlegging av eiendommens plan- og byggesaksrelaterte status herunder identifisering av gjeldende plangrunnlag, samt avstemming mht. at eiendommen fremstår i samsvar med offentlige tillatelser og gjeldende tekniske bestemmelser.

OPAKs plan- og byggesaksavdeling besitter spesialkompetanse for gjennomføring av denne typen analyser, og har lang erfaring med dette. OPAK gjennomfører arbeidet ved hjelp av www.kontrollportalen.no, hvilket er et web-basert verktøy som gjør det mulig for oppdragsgiver å følge prosessens innhold, omfang og fremdrift "live" via internett.

Arbeidet utføres av personell med spisskompetanse på plan- og bygningsloven med tilhørende tekniske forskrifter, og som har erfaring med plan- og byggesaksprosesser fra både offentlig – og privat side.

En plan- og byggesaksrelatert due diligence gjennomført av OPAK omfatter normalt følgende:
-Innhenting og analyse av gjeldende kommuneplankart med tilhørende  bestemmelser
-Innhenting og analyse av aktuelle kommunedelplankart med tilhørende  bestemmelser
-Innhenting og analyse av gjeldende reguleringsplankart med tilhørende  bestemmelser
-Kartlegging og analyse av eiendommens byggesakshistorikk
-Kartlegging og analyse mht. verneinteresser, hensynssoner, forurensing, støy, flom- og skredfare samt biologisk mangfold mv.
-Innhenting og analyse av foreliggende offentlige tillatelser, herunder ferdigattester
-Redegjørelse for avvik fra gjeldende offentlige tillatelser, med redegjørelse for eventuell nødvendig prosess for avviksbehandling. 
-Redegjørelse for avvik fra tekniske mynidghetskrav (forutsetter tillegget: Teknisk due diligence)

Vi gjennomfører dessuten også eventuelle tilleggsanalyser som verdifastsettelse og tilstandsvurderinger mv.

Ta kontakt med OPAKs Svein Roar Holt på tlf: 41040853 eller epost: srh@opak.no dersom du ønsker ytterligere informasjon og/eller ønsker vår bistand for gjennomføring av en Plan- og byggesaksrelatert due diligence på din- eller alternativt din fremtidige eiendom.
 
Kontrollportalens App
    kan lastes ned på 
 App store & Play store.

    
  Klikk for mer info