Informasjon til ansvarlig utførende ifm. gjennomføring av uavhengig kontroll


Ethvert byggetiltak etter plan- og bygningsloven skal gjennomføres slik at det ferdige tiltaket, og sikringstiltak i byggefasen, oppfyller fastsatte krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. Det er ansvarlig utførende virksomhet som, på tiltakshavers vegne og etter søknad, har ansvaret for å påse
 at det foreligger tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen, at tiltaket blir utført på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringsdokumentasjonen, og forøvrig i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det stilles videre et krav om at ansvarlig virksomhet skal ha ks-system med instrukser som sikrer at arbeidene blir gjennomført og kvalitetssikret på tilfredsstillende måte, og at det blir etablert sjekklister el. som dokumenterer at arbeidet er utført i samsvar med dette systemet.Som ansvarlig kontrollerende foretak for utførelsen er vi tildelt ansvaret for å kontrollere at ovennevnte ansvar og arbeid er ivaretatt og utført på tilfredsstillende måte.  Vårt kontrollarbeid er i denne sammenheng basert på det følgende:

1. Systemkontroll i utførelsesfasen
Hvilket innebærer å kontrollere at ansvarlig prosjekterende foretak har styringssystem  med rutiner  for gjennomføring og kvalitetssikring av det aktuelle arbeidet, og at det foreligger dokumentasjon som dokumenterer at systemet er fulgt. Virksomheten bestemmer i utgangspunktet selv hvor detaljert systemet skal være, forutsatt at det fungerer i tråd med hensikt, men det skal  fremgå hvordan arbeidene skal organiseres, gjennomføres , kvalitetssikres og dokumenteres. Det skal videre fremgå hvilke underliggende hjelpemidler og verktøy som skal benyttes for å dokumentere at gjennomføring, avviksoppfølging og kvalitetssikring er utført i samsvar med ks-systemet. Eksempler på slike hjelpemidler er  sjekklister, fotodokumentasjon og avviksrapporter mv. 

Det er kvaliteten på de faktiske arbeidene som avgjør om virksomhetens ks-
 system og kvalitetssikringsarbeid holder tilfredsstillende nivå. Hvis kontroll viser at arbeidet avviker fra prosjekteringsdokumentasjonen og/ eller på annet måte avdekkes å være feilaktig må det konkluderes med at systemet ikke er tilfredsstillende, og følgelig at det ansvarlige utførende foretaket må foreta nødvendige systemforbedringer som tillegg til å rette avviket. Omfang og innhold i systemkontrollarbeidet vil således reflekteres av resultatet fra den tekniske kontrollen. 

Systemkontrollen vil bli gjennomført basert på en kvantitativ gjennomgang av systemet, supplert med kvalitativ kontroll i de tilfeller og innenfor de områder det blir avdekket tekniske avvik og/ eller mangler.

Nødvendig systemdokumentasjon:
- Rutine/r for organisering av arbeidet

- Rutine/r for styring av underleverandører (underkonsulent)
- Rutine/r for gjennomføring og kvalitetssikring avarbeidet

- Rutine for avviksbehandling

- Dokumentasjon som dokumenterer (Les: Sjekklister el.) at rutiner for organisering, gjennomføring og kvalitetssikring er fulgt
- Avviksrapporter, som redegjør for eventuelle internt behandlede avvik


Merk at sjekklister for dokumentasjon av kvalitetssikring må ha et nivå som som samsvarer med eget system, og som ivaretar deres intensjon som kvalitetsikringsverktøy.

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i noen tilfeller ha behov for ytterligere underlagsdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.


2. Teknisk kontroll i utførelsesfasen
Hvilket innebærer å kontrollere at den ansvarlige utførende virksomheten har gjennomført arbeidet i samsvar med prosjekteringsdokumentasjon og at benyttede byggeprodukter har kvaliteter som samsvarer med definerte ytelseskrav. 

Det tekniske kontrollarbeidet vil bli gjennomført basert på inspeksjon/er på byggeplass, inspeksjon av fotodokumentasjon, og inspeksjon av samsvars- og kontrollrapporter mv.


Nødvendig kontrolldokumentasjon:
- Utførelsesgrunnlaget (Pro.dokumentasjonen eller bearbeidet utgave av dette) som arbeidet utføres på bakgrunn av
- Fotodokumentasjon jf. sjekkliste utarbeidet av uavhengig kontrollør (Se kontrollportalen)
- Produktdatablader jf. sjekkliste utarbeidet av uavhengig kontrollør (Se kontrollportalen)
- Samsvars- og kontrollrapporter jf. sjekkliste (tetthetsmåling, luftmengdekontroll, lydmåling mv)
- Kopi av søknad om ansvarsrett i tiltaket m/ evt. redegjørelse for grensesnitt
- Kopi av 
signert samsvarserklæring tilknyttet arbeidet

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i noen tilfeller ha behov for ytterligere underlagsdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.


3. Kontrollmetode - Kontrollportalen
OPAK benytter kontrollportalen for gjennomføring av uavhengig kontroll. Dere gis her fullt innsyn i vårt kontrollarbeid, samtidig som systemet sikrer enkel og sporbar kommunikasjonen partene i mellom. Her finnes dessuten vår tiltakstilpassede sjekkliste for kontrollarbeidet som gjør det enkelt å se hvilke kontrollpunkter som er avklart, hvilke som gjenstår og hva som må gjøres før kontrollerklæring kan utstedes. Systemet besørger dessuten enkel og effektiv opp- og nedlasting av nødvendig kontrolldokumentasjon herunder foto. Systemet produserer avslutningsvis en detaljert kontrollrapport hvilket sikrer gjennomføring av et effektivt og veldokumentert kontrollarbeid.

Brukernavn og passord blir tilsendt tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende- og utførende pr. mail umiddelbart etter at kontrolloppdraget er registrert i kontrollportalen. 

Brukerveiledning til kontrollportalen finner du
her.


Senest revidert 27.10.2014
Jeanette Nyseter
Ingrid Kvalsvik


Webredaktør
Svein Roar Holt