Uavhengig kontroll jf. plan- og bygningsloven


Med uavhengig kontroll jfr. plan– og bygningsloven menes at det blir gjort en 3. partskontroll av arbeider innenfor et definert ansvarsområde i prosjekterings– og/ eller utførelsesfasen. Omfang og innhold av slik kontroll  besluttes av tiltakshaver, dog innenfor de gjeldende minstekrav definert som ”obligatorisk uavhengig kontroll”, samt eventuelle tilleggskrav fra kommunen jf. pkt2. Nedenfor følger informasjon om rammebetingelsene for gjennomføring av uavhengig kontroll og aktørene som medvirker i prosessen.

1. Krav til gjennomføring av uavhengig kontroll - Obligatorisk uavhengig kontroll 
Iht. byggesaksforskriftens § 14-2 foreligger krav til uavhengig kontroll i forbindelse med gjennomføring av de følgende tiltak:

1) Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved nybygging og ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

2) I tillegg til uavhengig kontroll etter første ledd skal det også gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-7 for følgende oppgaver i tiltaksklasse 2 og 3:

a)
Bygningsfysikk, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til energieffektivitet og detaljprosjektering av lufttetthet og fuktsikring i yttervegger, tak og terrasser, og kontrollkravet for utførelse begrenses til byggfukt, lufttetthet og ventilasjon, og at dette er gjennomført og dokumentert som prosjektert.

b)
Konstruksjonssikkerhet, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, herunder prosjekteringsgrunnlaget, lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper, og kontrollkravet for utførelse begrenses til at hovedbæresystem er gjennomført og dokumentert som prosjektert, herunder at valgte materialer har egenskaper som bestemt i prosjekteringen.

c)
Geoteknikk, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til kontroll av at det er gjort kvalifisert undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse, og kontrollkravet for utførelse begrenses til at geotekniske oppgaver er gjennomført og dokumentert som prosjektert, herunder at de er fulgt opp og rapportert slik som anvist av prosjekterende.

d)
Brannsikkerhet, hvor kontrollkravet begrenses til prosjektering av brannsikkerhetsstrategi/ konsept.

2. Utvidet/Redusert omfang av uavhengig kontroll - Tilleggskrav fra kommunen
Kommunen kan etter en konkret vurdering av tiltaket, jfr. byggesaksforskriftens § 14-3, stille krav om uavhengig kontroll for forhold utover det som  faller inn under § 14-2, når det på grunnlag av planbestemmelser, forhåndskonferanse, søknadsbehandlingen eller ved tilsyn anses å foreligge forhold som gjør det nødvendig med kontroll for å sikre tilfredsstillende kvalitet i det ferdige byggverket.

Kommunen kan i særlige tilfeller, jfr. byggesaksforskriftens § 14-5, gjøre helt eller delvis unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll, når slik kontroll fremstår som unødvendig for å sikre at tiltaket samsvarer med tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Unntak fra kravet om uavhengig kontroll skal fremgå av tillatelsen.

3. Krav til det ansvarlige kontrollerende foretak
Det fremkommer av pbl. §23-7 at ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres. I byggesaksforskriftens § 14-1 presiseres videre at det kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres, og at foretakene ikke skal ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. Dette skal bekreftes i ansvarsrettssøknaden, og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres.

4. Krav til det ansvarlige prosjekterende foretak
Oppgaven som  ansvarlig prosjekterende foretak innebærer et ansvar for å sikre at  tiltaket blir prosjektert i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres. (Prosjekteringsdokumentasjon). Det er videre et krav om at prosjekteringsarbeidet blir kvalitetssikret  iht. den ansvarlige virksomhetens ks-system, og at dokumentasjon på dette foreligger i tiltaket. (Systemdokumentasjon). Dersom det i forbindelse med kontroll avdekkes avvik er virksomheten forpliktet til å lukke avvik ved å etterkomme den kontrollerende virksomhetens merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt å gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt for å lukke avviket. 

Ytterligere informasjon med redegjørelse for nødvendig kontrolldokumentasjon finner du her.

5. Krav til det ansvarlige utførende foretak
Oppgaven som  ansvarlig utførende foretak innebærer et ansvar for å sikre at tiltaket blir utført på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringsdokumentasjonen, og forøvrig i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er videre et krav om at arbeidet blir kvalitetssikret  iht. den ansvarlige virksomhetens eget ks-system, og at dokumentasjon på dette blir etablert. (Systemdokumentasjon).
Dersom det i forbindelse med kontroll avdekkes avvik er virksomheten forpliktet til å lukke avvik ved å etterkomme den kontrollerende virksomhetens merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt å gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt for å lukke avviket. 

Ytterligere informasjon med redegjørelse for nødvendig kontrolldokumentasjon finner du her.

6. Generelle krav til gjennomføringen av kontrollarbeidet 
Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har iht. pbl. §23-7 ansvar for å kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov.

Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har  iht. pbl. §23-7 ansvar for å kontrollere at det foreligger tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å være i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget.

Av pbl. § 24-2 fremkommer det at kontrollen skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket, som også skal omfatte sluttkontroll. Omfang, detaljering og gjennomføring av kontrollen skal tilpasses arbeidets vanskelighet, risiko for og konsekvenser ved feil, og foretakenes pålitelighet og dugelighet. Av departementsveilederen om pbl. fremkommer det videre at omfanget og innholdet  i kontrollarbeidet reguleres av byggesaksforskriftens §§ 14-6 til 14-8, og at ansvarlig kontrollerendes ansvar begrenser seg til å foreta en forsvarlig kontroll av de fastsatte kontrollpunktene.

Av pbl. § 24-2 fremkommer det at kontrollen skal være uavhengig og helhetlig, og at den skal ivareta grenseflater mellom forskjellige fagområder. Tiltakshaver og de ansvarlige foretak har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av kontrollen. Ved feil som er påpekt av kontrollforetaket, og som ikke blir rettet, og ved uenighet om tekniske løsninger, skal kontrollforetaket informere kommunen. Dette innebærer at kontrollforetaket har informasjonsplikt overfor kommunen dersom det ansvarlige prosjekterende eller utførende foretaket ikke retter påpekte feil. I departementsveilederen om pbl. presiseres det at dette gjelder forhold som etter kontrollforetakets oppfatning er feil. Det behøver således ikke være objektivt avgjort at det foreligger feil.

Ansvarlig kontrollerende skal, jfr. byggesaksforskriftens § 14-8, ved sluttkontroll vise at kontrollområdene i tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvarlig kontrollerende skal påse at kontrollen er dokumentert, at alle avvik er bekreftet lukket, og at dette er meldt til ansvarlig søker som grunnlag for sluttføring av gjennomføringsplanen.  Det fremkommer videre her at sluttrapporten for kontrollen skal inneholde en oppsummering av kontrollarbeidet med en kort beskrivelse av hva som er kontrollert, hvilke avvik som er funnet og at disse er lukket. Rapporten skal sendes til ansvarlig søker. Hvis tiltaket ikke har ansvarlig søker, skal rapporten sendes til tiltakshaver.

Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant, gjeldende Norsk Standard med kontrollanvisninger, eller likeverdig europeisk standard, begrenses kontrollkravet, jfr. byggesaksforskriftens § 14-2 link,  til kontroll av at standardens kontrollanvisninger for utvidet kontroll er fulgt.

Spesifikke krav til gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll i forbindelse med oppføring av boliger og fritidsboliger i tiltaksklasse 1.
som omfatter kontroll av fuktsikring ved nybygging og ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Ansvarlig kontrollerende skal, jfr. byggesaksforskriftens § 14-6 link : 
a) kontrollere at utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert.

Myndighetskrav til styringssystem fremkommer av byggesaksforskriftens §10-1 link. Her stilles blant annet krav til at styringssystemet beskriver og sikrer hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og hvilke rutiner som gjelder for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

b) foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene

I tillegg skal ansvarlig kontrollerende, jfr. §14-2 link kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, og at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet.

Spesifikke krav til gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3.
som omfatter kontroll av fagområdene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen skal, jfr. byggesaksforskriftens § 14-7 link kontrollere at:

a) ansvarlig prosjekterendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert.

Myndighetskrav til styringssystem fremkommer av byggesaksforskriftens §10-1 link. Her stilles blant annet krav til at styringssystemet beskriver og sikrer hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og hvilke rutiner som gjelder for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

b) kvalitetssikringen er gjennomført og dokumentert i samsvar med styringssystemet og relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

c) utarbeidet konsept gir tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering

d) detaljprosjekteringen er tilstrekkelig som produksjonsunderlag for utførelsen

Ansvarlig kontrollerende for utførelsen skal, jfr. byggesaksforskriftens § 14-7 link kontrollere at:

a) ansvarlig utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert.

Myndighetskrav til styringssystem fremkommer av byggesaksforskriftens §10-1 link. Her stilles blant annet krav til at styringssystemet beskriver og sikrer hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt, og hvilke rutiner som gjelder for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

b) kvalitetssikringen er gjennomført og dokumentert i samsvar med styringssystemet og relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

c) produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen og at tiltaket blir utført i henhold til produksjonsunderlaget

d) at nødvendig produktdokumentasjon er tilgjengelig, og at produktene brukes i samsvar med forutsetningene

Det fremkommer av byggesaksforskriftens § 14-7 link at kontrollen av prosjekteringen etter tredje ledd bokstav c og d og utførelsen etter fjerde ledd bokstav c, skal tilpasses den dokumenterte kvalitetssikringen. Ved godt gjennomført og dokumentert kvalitetssikring, kan kontrollen av prosjekteringen og utførelsen forenkles.

Webredaktør
Svein Roar Holt
05.01.2013

 

- DIBK, Uavhengig kontroll

- Avviksskjema