OPAK AS - Utredning og analyse

OPAK AS har en unik kompetanse med gjennomføring av konseptvalgutredninger, gjennomføring av analyser og usikkerhetsstyring. Vi ønsker å fremheve følgende punkter:
 

 • Unik erfaring med konseptvalgutredninger for Oslo kommune: KVU nytt Vitensenter på Tøyen, alternativsutredning nytt Munch-museum og 0-alternativet for eksisterende Munch-museum, KVU Voldsløkka, KVU Skolebehovsplanen 2015-2025 (byomfattende), KVU Skolebehovsplanen 2014-2024 (byomfattende), KVU Skolebehovsplanen 2012-2022 (byomfattende - ca. 18 000 nye skoleplasser i løpet av de neste 10 år), KVU Hersleb skole, KVU Hasle/Løren/Årvoll skole, 7 utførte KVU-er for Boligbygg Oslo KF, 8 KVU-er for byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning (KOU) vedrørende barnehagebehov, m.fl. OPAK har også på vegne av Utdanningsetaten laget et forslag til revidering av mal for KVU, som har vært foreløpig godkjent av byrådsavdelingen (KOU) og brukt i flere større KVU-er.
   
 • Erfaring med KVU-er for statlig virksomhet ved gjennomføring av KVU fremtidig regjeringskvartal.
   
 • Erfaring med gjennomføring av kvalitetssikringsoppdrag for Helse Sør-Øst, som krever spesielt god innsikt i krav til metodikk og gjennomføring av de ulike fasene. OPAK, i samarbeid med Metier, leverte sist (september 2014) kvalitetssikring av Idefase Oslo universitetssykehus – Campus Oslo, som har en foreløpig forventet investeringsramme på ca. 40 MRD.   
                                                                          
 • OPAKs KVU-er har i stort antall gått igjennom KS1 (ingen har blitt stoppet eller sendt tilbake for ytterligere bearbeidelse).
   
 • Mange relevante løpende rammeavtaler med Oslo kommune, deriblant Utdanningsetaten, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Vann- og avløpsetaten. I tillegg til rammeavtaler for ekstern kvalitetssikring med Helse Sør-Øst.
   
 • Generell og tverrfaglige kompetanse, med samarbeidspartnere, for gjennomføring av KVU-er: utredning/alternativanalyse, økonomiske beregninger (investeringskalkyler og LCC), prosjektfaglig, beredskap, arkitektprosjektering, byplan/regulering, vern, bymiljø, byggeteknikk, veg/trafikk og bygg- og driftskalkyler,gjennomføringsstrategier (inkl OPS) mm.
   
 • Meget god kjennskap til blant annet Oslo kommunes tomter og eiendommer. Det har vært gjennomført til dels omfattende tomtesøk og verdivurderinger i både byomfattende skoleutredninger over flere år og KVU fremtidig regjeringskvartal, i tillegg til verdivurderinger gjennom flere ti-år for både private og offentlige aktører.

OPAK AS utfører usikkerhetsanalyser for kostnader og fremdrift med tilhørende plan for videre usikkerhetsstyring. Ved å ha en systematisk styring av usikkerhet vil prosjektene være i stand til å identifisere mulighetene og truslene i prosjektet og iverksette tiltak for å øke sannsynligheten for det mest gunstige utfallet av usikkerheten. En usikkerhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å identifisere, definere, beskrive og beregne usikkerhet. Usikkerhetsanalyser avdekker de største usikkerhetene i prosjektet og vurderer konsekvensen av disse, både muligheter og trusler. I tillegg gir usikkerhetsanalysen et estimat for prosjektkostnader og tid ut ifra prosjektets usikkerhetsbilde.

OPAK AS gjennomfører interessentanalyser. Interessentanalysen har som formål å avdekke hvem som anses som primære (de viktigste) og sekundære interessenter til et prosjekt. I tillegg avdekkes interessentenes behov, krav og forventning til det aktuelle prosjekt. Dette dokumenteres og struktureres og danner grunnlag for eksempel for videre handlingsplaner. Effektiv analyse og håndtering av de ulike interessentene er ofte avgjørende for om et prosjekt kan betraktes som en suksess.
Derfor er det viktig med:

 • God forståelse av hvilke interessenter som prosjektet må forholde seg til over prosjektets forløp. Interessentens bilde er ikke statisk
 • God forståelse av den enkelte interessents krav, behov og forventninger. Interessentens behov utvikler seg over tid
 • God forståelse interessentens makt. Interessentens evne og vilje til å påvirke beslutninger og løsningsvalg


 

 OPAK AS

Hovfaret 13
PB 128 Skøyen
0212 Oslo
T: 22 51 77 00
F: 22 51 77 93

firmapost@opak.no
www.opak.no

Kontakt oss:

Eli Tufto, prosjektleder
eli.tufto@opak.no
T: 920 10 472

Jasmin J. Henanger, prosjektleder
jasmin.henanger@opak.no
T: 920 94 884

Lars G. Arenås, prosjektleder
lars-g.arenas@opak.no
T: 928 64 884

Gunnar Belgum, prosjektleder
gunnar.belgum@opak.no
T: 928 90 210

Kristin Hygen, prosjektleder
kristin.hygen@opak.no
T: 414 41 922

Glenn Bjørsrud, avdelingssjef
glenn.bjorsrud@opak.no
T: 936 80 970