Løfteinnretninger jf. plan- og bygningsloven, Oppdatert 15.03.2015


Plan- og bygningsloven setter de overordnede juridiske premissene for  prosjekteringsarbeidet. De konkrete tekniske myndighetskravene fremkommer av tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven TEK 10.

Plan- og bygningsloven


Pbl. 29-6. Tekniske installasjoner og anlegg

Tekniske installasjoner og anlegg skal prosjekteres og utføres slik at de gir de ytelser som er forutsatt og tåler de indre og ytre belastninger som normalt forekommer. Kravene i § 29-3 første ledd gjelder tilsvarende.

Tekniske installasjoner og anlegg skal oppføres eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til forsvarlig helse, sikkerhet og miljø, herunder energiøkonomi, gitt i eller i medhold av loven blir oppfylt. Eieren av anlegget skal sørge for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av fagkyndig personell.

Dersom tekniske installasjoner og anlegg etter kommunens skjønn er til ulempe for omgivelsene, kan kommunen pålegge eieren å treffe nødvendige tiltak. Når særlige forhold gjør det rimelig, kan det bestemmes at utgiftene til slike tiltak helt eller delvis skal bæres av eier av annen eiendom som er årsak til at pålegget er gitt.

Denne paragrafen gjelder tilsvarende for tekniske installasjoner og anlegg i eksisterende byggverk.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser bl.a. om oppføring eller installering av installasjoner og anlegg, reparasjon av anlegg som er i drift, og om anleggseierens plikter.

Pbl. § 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet
Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.

Tiltak skal ikke medføre fare og skal oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet herunder nødvendig evakuering, helse og miljø i eller i medhold av loven

Pbl. § 29-5. Tekniske krav
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas.

Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt.

For å sikre at ethvert tiltak får en forsvarlig og tilsiktet levetid, skal det ved prosjektering og utførelse tas særlig hensyn til geografiske forskjeller og klimatiske forhold på stedet.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om tekniske krav til tiltak, herunder om krav til energiløsninger.

Pbl. 29-9.Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll
Heis, rulletrapp og rullende fortau skal være slik utført, og driften av slikt anlegg så betryggende, at bruken av anlegget ikke kan medføre personskade. Kravene i § 29-3 første ledd gjelder tilsvarende.

Kommunen kan føre sikkerhetskontroll med anlegg når dette er i drift. Sikkerhetskontroll kan også føres av departementet eller den det bemyndiger. Utgifter for gjennomføring av sikkerhetskontroll av anlegg i drift kan kreves dekket hos anleggseier.

Avdekker sikkerhetskontroll feil eller mangler som kan medføre fare for skade på person, skal den som utfører sikkerhetskontrollen, straks sette anlegget ut av drift inntil kommunen kan treffe vedtak i saken.

Eieren av anlegget er ansvarlig for at:

a)
anlegg som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig,

b)
det utføres vedlikehold, ettersyn, nødvendige reparasjoner og sikkerhetskontroll med anlegget,

c)
vedlikehold og ettersyn utføres av fagkyndig personell og at sikkerhetskontroll gjennomføres av kommunen eller organ med særskilt bemyndigelse av departementet og

d)
det for hvert enkelt anlegg foreligger dokumentasjon for oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av denne lov, herunder hvordan vedlikehold, ettersyn, nødvendig reparasjon og sikkerhetskontroll er planlagt og utført.

Anlegg kan ikke settes i drift uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter § 21-10.

Denne paragrafen gjelder tilsvarende for heis, rulletrapp og rullende fortau i eksisterende byggverk. Anlegg kan ikke holdes i drift uten at kravene i fjerde ledd er ivaretatt.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser bl.a. om sikkerhetskontroll og reparasjon av anlegg som er i drift, om kvalifikasjonskrav til kontrollpersonell og om anleggseierens plikter, og at debestemmelser som gjelder for heis, rulletrapp og rullende fortau helt eller delvis også skal gjelde for andre permanente løfteinnretninger.

Teknisk forskrift, TEK 10

Teknisk forskrift, TEK 10 § 15-11 Generelle krav til løfteinnretninger

1.
Bestemmelsen gjelder for løfteinnretninger som beskrevet i
 forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK))

2.
Løfteinnretning skal prosjekteres og utføres slik at den ikke medfører fare for brukere og personell som utfører ettersyn, reparasjon og sikkerhetskontroll, eller påfører skade på bygningsdeler.

3.
Akselerasjon og oppbremsing av løfteinnretning skal ikke medføre personskade.

4.
Lastbærer skal ha areal og bæreevne som tilsvarer det maksimale antall personer og den last som er forutsatt. Største tillatte nyttelast og personantall skal angis med lett lesbar skrift og punktskrift. Løfteinnretning skal ha overlastsikring og varsling ved overlast.

5.
Løfteinnretningens bevegelige deler og sikkerhetsmessige installasjoner skal ikke kunne aktiveres eller berøres på annen måte enn forutsatt.

6.
Løfteinnretning skal ha alarm tilknyttet døgnbemannet vakt. Alarmsignal skal angis visuelt og med lydsignal. Melding til løfteinnretning om mottatt alarmsignal skal være i form av stemmefunksjon og lyssignal. Det skal være informasjon om alarmfunksjon med lett lesbar skrift og punktskrift. Stemmeforbindelse med alarmsentral skal ha tilstrekkelig lydstyrke til at hørselshemmede kan oppfatte tale.

7.
Personer skal kunne evakueres fra løfteinnretning på en sikker måte.

8.
Installasjon, rom og sjakt for løfteinnretning skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold


Veiledning til teknisk forskrift, TEK § 15-11

Veiledning til første ledd

Ved inkurie henviser denne bestemmelsen til den nå opphevede bestemmelsen § 3-7. Dette må leses som en henvisning til § 16 i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) , som er en videreføring av byggteknisk forskrifts nå opphevede § 3-7. Dette vil bli rettet ved forskrift ved første anledning.

Bestemmelsene er hjemlet i pbl. §§ 29-5 fjerde ledd og 29-9 som omhandler tekniske krav til heis, rulletrapp og rullende fortau. Definisjon av løfteinnretning fremgår av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk § 16. Løfteinnretning og eksempler fremgår av veiledningen til § 16-1 bokstav f nedenfor.

Sikkerhetsbestemmelsene for løfteinnretning gjelder også for eksisterende installasjoner. For oppgradering av sikkerheten i eksisterende løfteinnretninger vises det til Temaveiledning HO-2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp   .

Eier av løfteinnretning er ansvarlig for at installasjonen er sikkerhetsmessig forsvarlig og at ettersyn, vedlikehold, reparasjoner og sikkerhetskontroll er utført i henhold til pbl. § 29 fjerde ledd, bokstav a til d.

Løfteinnretninger som ikke omfattes av bestemmelsene i teknisk forskrift kjennetegnes ved at de ikke er allment tilgjengelig og inngår som del av en produksjonsprosess, f.eks. automatiske løfteinnretninger i samlebånd, fasadeheiser eller mobile heiser. Slike innretninger betjenes av personer som har fått spesiell opplæring i bruken.

Løfteinnretninger som inngår i hemmelig militær virksomhet, er unntatt fra de administrative bestemmelsene i plan- og bygningsloven. De tekniske bestemmelsene gjelder.

Veiledning til andre ledd

Løfteinnretning skal prosjekteres og utføres slik at den gir nødvendig sikkerhet for brukere og vedlikeholdspersonell mv., jf. pbl. § 29-9.
Løfteinnretningen er en integrert del av byggverket og avhengig av bygningsteknisk prosjektering og utførelse. Veiledningen gir derfor henvisninger til andre bestemmelser om tekniske krav i forskriften. I henhold til heisdirektivets artikkel 2.2 har myndighetene plikt til å “treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at den personen som har ansvaret for arbeid på bygningen eller anlegget og installatøren av løfteinnretningen holder hverandre underrettet med hensyn til de data som er nødvendige for en forskriftsmessig drift og sikker bruk av løfteinnretningen og treffer de nødvendige tiltak for å sikre en slik drift og bruk av løfteinnretningen”.
 
Rulletrapper er ikke ment for rullestolbrukere og til transport av barnevogn mv. Det er en fordel å utstyre atkomstområde foran rulletrapper og rullende fortau med sperre for å hindre uønsket bruk.
 
Rene vareheiser skal ikke utstyres med kontrollpanel i lastbærer, men være angitt med forbud mot personbefordring.
 
For løfteinnretninger finnes det en rekke standarder som angir tekniske krav både med hensyn til utforming og sikkerhet, jf. også HO-2/2008. Når løfteinnretninger er utført etter harmoniserte standarder vil kravene til sikkerhet etter forskriften på aktuelle punkter være tilfredsstilt. Der det ikke finnes harmoniserte standarder, kan også andre standarder legges til grunn i vurderingen av om krav i forskriften er oppfyllt, jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Veiledning til tredje ledd
Løfteinnretning skal ha komfortabel akselerasjon og oppbremsing. Oppbremsing i nødssituasjoner skal ikke medføre personskade. Maksimalverdier angitt i standarder skal legges til grunn for den enkelte type løfteinnretning.

Veiledning til fjerde ledd
Lastbærer for personbefordring, personer og gods, eller kun gods, skal være utført for den belastning og bruk som de er beregnet for. Kapasitetsangivelser skal angis med lett lesbar skrift. For løfteinnretninger i bygninger med universell utforming skal kapasitetsangivelser også angis med punktskrift, jf. § 12-21 . Taktile tegn kan benyttes som alternativ til punktskrift.

Veiledning til femte ledd
Dører, luker og åpninger på løfteinnretningen samt rom som ikke skal være tilgjengelig for bruker, skal ha nødvendige sikkerhetsanordninger for å hindre berøring som kan medføre personskade.

Veiledning til sjette ledd
Heisdirektivet vedlegg I, pkt. 4.5 spesifiserer krav for nye heiser. Detaljerte spesifikasjoner fremgår av 
NS-EN 81-28: Heiser for transport av personer og varer – Fjernalarm på personheiser og vare- og personheiser , NS-EN 81-1 og 2: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser og NS-EN 81-70: Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer . For løfteplattformer er det detaljerte spesifikasjoner i NS-EN 81-41: Vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet. Nye løfteinnretninger skal ha toveis stemmekommunikasjon som muliggjør vedvarende og tydelig kontakt med redningstjeneste. Kravet gjelder ikke for rulletrapp og rullende fortau samt trappeheis.

Alarm- og kommunikasjonsenhet må fungere fullt ut i minst 1 time uten normal strømtilførsel fra byggverket. Dette sikres normalt med batteri. Når enheten ikke lenger fungerer må dette kunne oppdages av tilsynsperson eller ved signal til redningstjeneste. Aktiveres en alarm må det klart fremgå hvor den kommer fra og umiddelbart igangsettes evakuering. Evakuering igangsettes uansett om det er stemmekommunikasjon med innesperrede personer eller ikke. Gjennomført evakuering rapporteres til redningstjeneste.
 
Det må gjennomføres rutinemessige kontroller av kommunikasjon mellom alarmenhet og redningstjeneste. Testing av alarm må også gjennomføres ved ettersyns- og servicebesøk samt ved periodisk sikkerhetskontroll. Automatisk testing må gjennomføres minst hver tredje dag og testingen loggføres. Oppstår feil på alarmanlegget eller i forbindelsen med redningssentral, må dette meldes til eier eller den som representerer eier slik at det kan iverksettes umiddelbare tiltak. Se også § 16-1 første ledd.
 
For eksisterende løfteinnretninger vil ikke toveis stemmekommunikasjon være et krav, men en anbefaling. Her kan tilkalling av hjelp for eksempel løses med lyssignal og lyd dersom løsningen medfører hjelp innen rimelig tid. Ved ombygging og endring av løfteinnretninger skal utrustning for tilkalling av assistanse oppfylle dagens standarder og krav i forskriften. Temaveiledning HO-2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp   angir når dette er aktuelt.
 
Muntlig og skriftlig informasjon i forbindelse med alarm bør også gis på engelsk.

Veiledning til sjuende ledd
Verktøy, instruks og område for nødbetjening i forbindelse med redningsoperasjonen skal være lett tilgjengelig for redningsmannskaper. Alle etasjer som løfteinnretningen betjener skal være tilgjengelig for evakuering fra lastbærer, også private områder i bygningen.

Personell som skal utføre en redningsoperasjon forutsettes å ha nødvendig opplæring og selv ha tilgang til nøkler, verktøy og instrukser.
 
Ved installasjoner i kalde områder bør det sikres at nødvendig temperatur opprettholdes for innestengte personer.

Veiledning til åttende ledd
Omgivelsestemperaturen for løfteinnretningens utrustning bør være innenfor området 5-40 °C. De miljømessige forhold for installasjonen kan være påvirket av været som for eksempel vann, snø, is, vind eller forhold knyttet til aktivitet i bygningen. Installasjonen må være konstruert for de miljøpåvirkninger som kan forventes.

Henvisninger
- Temaveiledning HO-2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp
- Plan- og bygningsloven § 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll
- Heisdirektivet 95/16/EF, vedlegg 1, pkt. 4.5.
-
NS-EN 81-1 og 2: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser
- NS-EN 81-28: Heiser for transport av personer og varer – Fjernalarm på personheiser og vare- og personheiser
- NS-EN 81-40 : Trappeheiser og løfteplattformer med skråbane for bruk av personer med svekket bevegelighet. NS-EN 81-41: Vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet
- NS-EN 81-41: Vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet
-
NS-EN 81-70: Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer
- NS-EN 115-1 : Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau – Utførelse og installasjon
-
NS-EN 115-2 : Regler for oppradering av sikkerheten på eksisterende rulletrapper og rullende fortau
-
Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
- Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF ByggforskTeknisk forskrift, TEK 10 § 15-12 Rom og sjakt for heis

1.
Rom og sjakt for heis skal kun benyttes til heisinstallasjon. Ventilasjonssystemet skal ikke brukes til røykventilering av rom som ikke inngår i heisinstallasjonen. Dør og luke i sjakt skal ha tilfredsstillende dimensjonerte sikkerhetsanordninger.

2.
Rom og sjakt skal være lett tilgjengelig for drift, vedlikehold og sikkerhetskontroll. Atkomst til rom for heis skal være tydelig merket. Områder som tilhører heisinstallasjonen skal holdes avstengt.

3.
Sjaktens vegger, topp og gruve skal være dimensjonert for den belastning som installasjonen vil medføre. Overflatene i rom og sjakt skal være lyse, lette å holde rene og frie for støv.

4.
Strømtilførsel til belysning og stikkontakter skal være uavhengig av strømtilførsel til heismaskin.

5.
Det skal være fritt sikkerhetsrom over og under heisens ytterstilling.

6.
I eksisterende bygning der det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende sikkerhetsrom, skal installasjonen ha mekanisk blokkeringsmulighet som hindrer klemming og knusing. Ved nyanlegg i eksisterende bygning skal eksisterende sikkerhetsrom ikke reduseres.

7.
Åpning i sjakt skal være sikret mot at heisinstallasjonen kan føre til klemming og knusing.

8.
Maskin og tauskiverom skal ha mulighet for utskiftning av heisens utrustning. Romhøyden skal være tilfredsstillende, dør til rom skal være utadslående og luker i gulv skal være sikre.

9.
Sjakt skal ha tilfredsstillende ventilasjon. Maskinrom og maskinskap for hydraulisk heis skal ventileres til det fri ved egne kanaler og skal utføres slik at eventuell oljelekkasje oppdages og samles opp.

 
Veiledning for Teknisk forskrift, TEK 10 § 15-12

Veiledning til første ledd
Som rom og sjakt for heis regnes heissjakt, maskinrom og rom for øvrig utrustning.
Det er ikke tillatt å benytte rom og sjakt for heis og andre løfteinnretninger til annet enn løfteinnretningenes installasjoner. Røykventilasjon av heissjakt gjelder heissjakten alene og skal ventilere røyk fra heisinstallasjonen ut i det fri og ikke spres til andre brannceller, jf. § 11-8. Av hensyn til eventuelle innesperrede i lastbærer, er ventilasjonssystemets utforming av avgjørende betydning for å unngå at røyk trenger inn i lastbærer.
 
Der heismaskin er plassert i eget rom, skal rommet utføres som egen branncelle. Maskinskap med samme funksjon som maskinrom skal utføres tilsvarende. Heissjakter utføres som egne brannceller i samsvar med § 11-8. I heissjakt med brannmotstand EI 60 kan det benyttes heisdør med brannmotstand minst E 90 [F 90]. Heiser uten sjakt, for eksempel panoramaheiser med frittstående heismaskin vil være del av den branncellen heisen er montert i.
 
Ved brann i bygning skal heis stanse på sikker måte ved definert utgangsetasje, jf. § 11-14 sjuende ledd.

Veiledning til andre ledd
Belysning, størrelse på atkomster og luker er angitt i standarder for løfteinnretninger NS-EN 81-1 og 2. Dører til maskinrom og skiverom bør ha standard låssystem (HK-lås) for å lette tilgjengeligheten ved drift, vedlikehold og sikkerhetskontroll eller ha ustyr som beskrevet i standarder. Dører og rom skal ha en utforming som letter atkomst og utføring av arbeidsoppgaver. Atkomst skal være tydelig merket slik at det er enkelt å finne frem til heisens rom.

Områder som kan medføre fare for knusing av personell ved nødvendig service-, reparasjons- eller kontrollarbeide på heis eller andre løfteinnretninger skal sikres. Atkomst til sjaktbunn må være sikker.

Veiledning til tredje ledd
Sjakten må prosjekteres for forventet belastning på bygningen. Belastningen varierer med størrelse, hastighet og antall heiser. Gulv i sjaktgruve bør ha oljebestandig maling og sklisikker overflate.


Veiledning til fjerde ledd
Av sikkerhetsårsaker skal det være atskilte brytere for strømkretser til lys og heismaskin. Strømtilførsel til heis og løfteplattform i sjakt eller eget rom skal legges brannbeskyttet. For eksisterende bygninger, jf. HO 2/2008.


Veiledning til femte ledd
Nye sjakter for heis skal alltid utformes slik at de oppfyller kravene til sikkerhetsrom ved heisens ytterstillinger, dvs. sjakttopp og sjaktgruve. Kravet gjelder også for nye sjakter i eksisterende bygninger, unntak er beskrevet i sjette ledd. Kravene om sikkerhetsrom er angitt i heisdirektivet vedlegg 1. Dimensjonering av sikkerhetsrom fremgår av NS-EN 81, del 1 og 2, kap. 5.7. 

For løfteplattformer skal utførelse oppfylle krav i Maskindirektivet. Løfteplattform må etter direktivet ha mekanisk blokkering som sikrer lastbærers ytterstillinger.

Veiledning til sjette ledd
Sikkerhetsrom i gamle sjakter i eksisterende bygninger skal ikke reduseres. Ved utskiftning av heis i eksisterende sjakt og hvor sjakten ikke er utformet med tilstrekkelig sikkerhetsrom, kan alternative tiltak gjennomføres på ny heis for å hindre klemming og knusing. Løsningen skal ha en mekanisk blokkering som sikrer heisens ytterstillinger.

Der det i spesielle tilfeller ikke er mulig å oppnå fritt sikkerhetsrom ved etablering av ny sjakt i eksisterende bygning, må det dokumenteres at det ikke er mulig å oppfylle kravet til sikkerhetsrom. I slike spesielle tilfeller må alternative tiltak gjennomføres på ny heis for å hindre klemming og knusing. Løsningen skal ha en mekanisk blokkering som sikrer heisens ytterstillinger.
 
For løfteplattformer hvor det ikke er sikkerhetsrom, skal løfteplattformen sikres mot klemming og knusing med mekanisk blokkering for å sikre løfteplattformens ytterstillinger.

Formålet med sikkerhetsrom er å hindre personskade.

Alternative blokkeringsløsninger er beskrevet i NS-EN 81-21 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser . Heiser for transport av personer og varer. Del 21: Nye person- og vareheiser i eksisterende bygninger.

Veiledning til syvende ledd
Alle åpninger og tilganger mot sjakt skal sikres mot klemnings- og knusningsfare. Andre mindre åpninger skal sikres mot å få fingre i klemme og hindre at det stikkes gjenstander inn gjennom åpningene.
Bestemmelsen gjelder også løfteplattformer i eget rom eller sjakt.

Veiledning til åttende ledd
Maskin- og tauskiverom skal alltid ha sikker atkomst. Rom og atkomst skal ha dimensjoner som muliggjør utskiftning av heisens utrustning. Minste romhøyde i rom for maskin og tauskiver bør være 2,2 m. Dører til maskin- og tauskiverom skal være utadslående. Luker i gulv skal sikres.

Når styreskap for heis er plassert utenfor sjakt, skal arealet foran kunne sikres for vedlikehold og betjening av styreinnretninger.

Veiledning til niende ledd
Sjakt for heis må ha minimum utlufting i sjakttopp på 8,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter sjakttverrsnitt eller behovsstyrt ventilasjon. Normalt vil det være behov for mekanisk avtrekk. Ventilasjon fra sjakt må eventuelt føres gjennom maskinrom i egne kanaler.

Heismaskinrom skal ha mekanisk avtrekk. Maskinrom for hydraulisk heis, eller når hydraulisk aggregat er plassert i eget skap utenfor sjakten, skal ha egne ventilasjonskanaler atskilt fra bygningens øvrige ventilasjonsanlegg for å unngå spredning av miljø- eller brannfarlige gasser ved eventuell oljelekkasje. Rom eller skap for hydraulisk aggregat må utføres slik at de tåler oljespill og det må være mulig å oppdage og samle opp olje ved lekkasje slik at den ikke trenger ut til andre rom eller sjakt.
 
Heismaskinrom med åpninger inn til sjakten må ha undertrykk for å unngå at det ved brann trenger inn branngass. Bestemmelsen i dette leddet gjelder også for løfteplattform

Henvisninger
- NS-EN 81-21 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser . Heiser for transport av personer og varer. Del 21: Nye person- og vareheiser i eksisterende bygninger.
- NS-EN 81-73 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser. Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser. Del 73: Heisers virkemåte i tilfelle brann.
-
Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
- Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF ByggforskTeknisk forskrift, TEK 10 § 15-13 Heisstol og lastbærer

1.
Størrelse på heisstol og lastbærer skal dimensjoneres for forutsatt bruk.

2.
Heisstol og lastbærer skal ha innvendige mål minimum 1,1 m x 1,4 m.

3.
Heisstol for sykebåre skal ha innvendige mål minimum 1,1 m x 2,1 m.

4.
I heisstol og lastbærer der rullestol ikke kan snu, skal det være speil på dørens motstående vegg.

5.
Fri bredde for døråpning skal være minimum 0,9 m. Dør skal ha automatisk åpning og sikres mot klemfare.

6.
Håndlist skal monteres på minst én vegg og være 0,9 m over gulv.

7.
Kontrollpanel med betjeningsknapper i heisstol og lastbærer skal plasseres mellom 0,9 m og 1,1 m over gulv og med avstand til hjørne på minimum 0,4 m. Etasjevis kontrollpanel med tilkallingsknapp skal plasseres minimum 0,5 m fra hjørne. Kontrollpanelene skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 mot bakvegg og taktil skrift med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge. Informative tekster skal ha lett lesbar skrift og punktskrift. Belysningsnivå i heisstol og lastbærer skal være tilnærmet likt som for arealet utenfor.

8.
Kjøreretning og etasjetall skal angis visuelt og med lydsignal.

9.
Heisstol og lastbærer skal ha belysning og nødbelysning, samt tilfredsstillende ventilasjon også ved driftsstans.


Veiledning til Teknisk forskrift, TEK 10 § 15-13

Veiledning til første ledd
Bestemmelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 29-3 og 29-5.

Med heisstol menes heiskabin for heis etter Heisdirektivet. Lastbærer er plattformen til en løfteinnretning etter Maskindirektivet.
 
Krav til størrelse og utrustning på heisstol og lastbærer kan være sammenfallende når det stilles samme krav til brukbarhet og sikkerhet. Angitte størrelser er minimum, men andre størrelser kan være angitt som krav, avhengig av byggverket som innretningen installeres i og om den skal benyttes til transport av personer, se for øvrig §§ 12-1, 12-2 og 12-3.
 
Heis og løfteplattformer som ikke kommer inn under krav angitt i §§ 12-1 til 12-3 må dimensjoneres og utrustes for den forutsatte bruk, og med den sikkerhet som følger av det direktiv som er lagt til grunn for godkjenningen.
 
Prosjektering av løfteinnretning skal tilpasses nødvendig kapasitet og bruksområde. For valg av løfteplattform tilpasset forskjellige brukergrupper henvises til NS-EN 81-41: S ikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser. Spesielle heiser for transport av personer og varer – Del 41: Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet , informativt vedlegg B, veiledning i valg av løfteplattform

Veiledning til andre ledd
Dimensjon på heisstol og lastbærer er beregnet på manuell eller elektrisk rullestol i klasse A og B inkludert medfølgende person som beskrevet i standard NS-EN 12184: Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere – Krav og prøvningsmetoder. Dimensjon angitt med breddemål 1,1 m og dybdemål 1,4 m er minste tillatte størrelse for forflytning med rullestol. I § 12-3 angis minstemål for minst en heisstol eller lastbærer som tilfredsstiller kravet om heis i byggverk. Resterende løfteinnretninger kan ha minimum breddemål 1,1 m og dybdemål 1,4 m.

Henvisninger
- NS-EN 12184: Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere – Krav og prøvningsmetoder
- NS-EN 81-70: Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer – Tabell 1

Veiledning til tredje ledd
Denne heisstørrelsen er dimensjonert for sykebåre og passer for større og spesielle rullestoler med følgeperson, breddemål 1,1 m og dybdemål 2,1 m. Den er også egnet til transport av større gjenstander i bygningen

Veiledning til fjerde ledd
Manøvrering av rullestoler er vanskelig dersom lastbærer bare har breddemål på 1,1 m innvendig. Det er derfor nødvendig å kunne rygge ut. Et speil montert på dørens motstående vegg sikrer at bakenforliggende hindringer oppdages ved rygging. Speil monteres med underkant minimum 0,3 m over gulv.

Heisstol eller lastbærer som er beregnet for at en rullestol kan snu, bør ha en størrelse på minimim breddemål 2,0 m og dybdemål på 1,4 m og med lysmål dør på 1,1 m plassert på langsiden, jf. størrelser i NS-EN 81-70 som beskriver minimumsdimensjoner og vekt.

Veiledning til femte ledd
Forskriften fastsetter minimum fri bredde på heisdør til 0,9 m. For heistype 3 anbefaler NS-EN 81-70 dørbredde med lysmål 1,1 m. For heis og løfteplattform med lukket kabin skal dør i heisstol og sjakt være utført som automatiske horisontalskyvedører. Dør i sjakt for løfteplattform skal ha elektrisk døråpner. Dører skal sikres mot klemfare og støt mot personer i døråpningen. Mål for manøvreringsareal utenfor løfteinnretning og plassering av døråpner skal sikre god adkomst, jf. NS 11001:del 1 og 2.


Veiledning til sjette ledd
NS-EN 81-70: Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer angir en mer detaljert beskrivelse av formen til håndlist.


Veiledning til syvende ledd
Som et ledd i universell utforming er det viktig at kontrollpanel og tilkallingsknapp plasseres i riktig høyde. Plasseringen bør også være på tilnærmet samme sted i alle løfteinnretninger slik at plasseringen kan gjenkjennes.

Belysningen i heisstol og lastbærer er viktig for å kunne finne og gjenkjenne funksjonene. Belysningen skal være tilnærmet lik som arealet utenfor for å unngå blending eller skygger. Et lysnivå i heisstolen bør være på minimum 100 lux på gulv, jf. NS-EN 81-70: Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer, Annex E6.1.
 
Betjeningstablå skal tydelig angi utgangsetasjen. Betjeningsknapper skal utføres slik at betjeningskraften for knapper ikke overstiger 2,5-5 N.

Veiledning til åttende ledd
Krav til angivelse av kjøreretning gjelder heis og løfteplattformer med impulsstyring. Etasjeviser gjelder inne i heisstol eller lastbærer. Informasjon om plassering, størrelse og signalgivning (visuelt, lyd og stemmeangivelse) er angitt i NS-EN 81-70 og NS 11001: del 1 og 2.


Veiledning til niende ledd
Heis og løfteplattformer for personbefordring skal utstyres med nødbelysning i tilfelle strømbrudd eller andre feil. Lysstyrken fra nødbelysningen skal være tilstrekkelig for å kunne orientere seg frem til og kunne lese instruksjoner for betjening av alarmknapp. Det skal være tilfredsstillende ventilasjon tilpasset det antall personer som løfteinnretningen er dimensjonert for ved lengre tids opphold.
 
Henvisninger

-
ISO 4190 del 1: Lift installation - Part 1: Class I, II, III, and VI lifts
- NS-EN 81-1 og 2: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser
- NS-EN 81-40: Trappeheiser og løfteplattformer med skråbane for bruk av personer med svekket bevegelighet
- NS-EN 81-41: Vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet
-
NS-EN 81-72: Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Brannmannsheiser
- NS-EN 115-1: Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau - Utførelse og installasjon
- NS-EN 115-2: Regler for oppradering av sikkerheten på eksisterende rulletrapper og rullende fortau
- NS 11001-1: Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger - del 2: Boliger
- Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
- Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk


Teknisk forskrift, TEK 10 § 15-14 Løfteplattform og trappeheis
Sikkerhetsmessig utforming av løfteplattform og trappeheis skal være i henhold til direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet).


Veiledning til Teknisk forskrift, TEK 10 § 15-14

Veiledning til bestemmelsen
Løfteplattform og trappeheis er to typer innretninger som inngår i betegnelsen løfteinnretning. For løfteplattform i sjakt henvises til krav i § 15-12.
Begge er maskiner i henhold til Maskindirektivet for løfting av personer, personer og gods eller gods alene.
 
For løfteplattformer og trappeheis er hastigheten avgrenset til maksimalt 0,15 meter pr sekund. Dersom en løfteplattform med personbefordring har en løftehøyde på mer enn 3 m, gjelder spesielle krav til godkjenning av utførelsen.
Både løfteplattform og trappeheis må godkjennes etter de krav som ølger av maskindirektivet. Det skal være utstedt EC samsvarserklæring og løfteplattform og trappeheis skal CE-merkes før de kan tas i bruk.
Eier av løfteplattform og trappeheis er ansvarlig for at begrensninger i og forutsetninger for bruk av maskinen blir oppfylt. En trappeheis og løfteplattformer kan ha betingelser om riktig betjening og bruk som en forutsetning for maskinens sikkerhet.
 
En løfteplattform for personbefordring som ikke har innelukket lastbærer, med vegger, tak og dør, skal etter Maskindirektivet ha en styrt bevegelse med påholden knapp. Videre skal det være en nødstoppsbryter som gir operatøren mulighet for å stanse bevegelse i nødsituasjoner eller når løfteplattformen blir satt i bevegelse av utvendig tilkalling fra etasjer. Bevegelsen og kontrollen over løfteplattformen er med dette overlagt til operatøren. Operatøren kan være instruert i bruken eller det skal være instruksjon om bruken på lastbærer som operatøren må kunne oppfatte og forholde seg til.
 
Installasjon av løfteplattformer og trappheiser kan være en god løsning for å bedre tilgjengelighet i eksisterende bygninger hvor det er vanskelig å tilpasse en heis og/eller når det i nye bygninger ikke er krav til heis.
I Maskindirektivet bilag I, kap 6 er det angitt at dersom lastbærer er innelukket kan det benyttes destinasjonsknapper i lastbærer, og som ved impuls kan styre løfteplattformen automatisk til valgt etasje. Hastigheten blir som for åpne løfteplattformer mindre eller lik 0,15 meter pr sekund.
 
Ved denne utførelsen fremstår løfteplattformen med tilnærmet samme sikkerhetsnivå som heis., jf. forarbeidene til NS-EN 81-42.
 
I arbeidsbygning og bolig kan styringsenheten tilpasses individuelle behov for bruker. I publikumsbygg vurderes slik tilpasning som mindre aktuelt.
 
Løfteinnretninger, utført etter Maskindirektivet, og kun beregnet for varetransport uten personbefordring, skal også være CE- merket og det skal være utstedt samsvarserklæring som følger av direktivets krav. For denne typen løfteinnretninger er det utarbeidet standarder som angir krav til sikker utførelse.
 
For småvareheiser med hastighet opp til 1m/s gjelder NS-EN 81-3: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – Del 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser.

Henvisninger
- Rådsdirektiv 2006/42/EØF Maskindirektivet
- NS-EN 81-40: Trappeheiser og løfteplattformer med skråbane for bruk av personer med svekket bevegelighet
- NS-EN 81-41: Vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet
-
NS-EN 81-3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser
- NS-EN 81-31: Heiser bare for varetransport - Del 31: Vareheis med tilgjengelig heisstol
- Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
- Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk


Teknisk forskrift, TEK 10 § 15-15 Rulletrapp og rullende fortau

1.
Rulletrapp og rullende fortau med tilhørende areal for av- og påstigning skal ikke medføre fare ved forutsatt bruk. Det skal være tydelig skilting som angir farer ved utilsiktet bruk av innretningen.

2.
Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge.

3.
Det skal være stoppanordning for nødsituasjon i begge ender av rulletrapp og rullende fortau.

4.
Dersom rulletrapp og rullende fortau plasseres i åpne areal slik at fallhøyden fra innretningens balustrade kan overstige 3,0 m, skal det monteres egnet fallsikring.

5.
Overgang mellom fast gulv og rulletrapp/rullende fortau skal være sklisikker. Stigningsgrad og hastighet skal avpasses etter høydeforskjell mellom påstignings- og avstigningssted.

6.
Det skal være balustrade med håndlist på begge sider av rulletrapp og rullende fortau.

7.
Maskin og deler skal være lett tilgjengelig for drifts-, vedlikeholds- og kontrollpersonell. Maskinen skal være tildekket og godt beskyttet mot uvedkommende.


Veiledning til Teknisk forskrift, TEK 10 § 15-15

Veiledning til første ledd
Kravene gjelder for rulletrapp og rullende fortau for personbefordring. Rulletrapp og rullende fortau med tilhørende arealer for av- og påstigning skal være utformet og innrettet slik at det gis forsvarlig sikkerhet mot personskade ved tilsiktet bruk. Det skal være skilting som angir riktig bruk av installasjonen.

Areal ved endestasjon for rulletrapp og rullende fortau skal være utformet slik at personer fritt kan bevege seg bort fra området.
 
Det bør anses som en fordel å plassere fysiske hindere som stanser uønsket bruk.
 
Fremstikkende bygningskonstruksjoner må ikke kunne medføre fare for brukere.
 
Ved installasjon av rulletrapp og rullende fortau skal det monteres tydelig henvisning til egnet løfteinnretning for personer med funksjonsnedsettelse og personer med barnevogn eller tralle. En slik innretning bør plasseres i umiddelbar nærhet til installasjonen, jf. §§ 12-1 og 12-3. Nærmere beskrivelse om merking og anvisninger fremkommer av NS-EN 115-1: Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau – Del 1: Utførelse og installasjon og NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 1.
 
For eksisterende rulletrapper og rullende fortau kan det være vanskelig å oppgradere anleggene til det sikkerhetsnivå som gjelder for nye anlegg. Det vises derfor til Temaveiledning HO-2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp.

Veiledning til andre ledd
Ved endestasjoner og startområde for rulletrapper og rullende fortau skal det i gulv være et taktilt farefelt/oppmerksomhetsfelt med luminanskontrast på 0,8 til underlaget. Feltet skal ha en lengde på 0,6 m og ha en bredde tilsvarende installasjonens bredde.

Farefelt og oppmerksomhetsfelt skal tydelig vise stopp- og startområde for å unngå at brukerne snubler eller faller.
 
Det henvises til bestemmelsene i forskriften §§ 12-16 tredje ledd bokstav c og 12-18 fjerde ledd som setter krav til luminanskontrast. Av- og påstigningsfelt må være godt opplyst.

Veiledning til tredje ledd
I begge ender av installasjonen skal det monteres en stoppanordning for nødsituasjon som fremtrer tydelig og godt merket.


Veiledning til fjerde ledd
Ved rulletrapper og rullende fortau med fallhøyde over 3,0 m fra håndlist skal det monteres fallsikring.

Bestemmelsen har stor betydning for sikkerheten til brukerne og anbefales derfor anvendt på eksisterende installasjoner.

Veiledning til femte ledd
Både rulletrapper og rullende fortau skal ha en tilnærmet horisontal bevegelse ved endestasjoner for å unngå for brå avstigning med ulykker til følge. Det vises for øvrig til NS-EN 115-1: Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau – Del 1: Utførelse og installasjon.


Veiledning til sjette ledd
For utførelse av balustrade og håndlist henvises til NS-EN 115-1: Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau – Del 1: Utførelse og installasjon


Veiledning til syvende ledd
Rulletrapper og rullende fortau er viktige deler av kommunikasjonsveier i bygninger i kontinuerlig bruk og med stor personbelastning. Det er viktig at installasjonene er lett tilgjengelig for tilsyn og vedlikehold. Manglende vedlikehold kan føre til betydelige skader, også på personer.

Henvisninger
- Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge.


I tillegg til ovvenstående inneholder teknisk forskrift administrative krav relatert til kontroll av heiser . Disse finner du her.