Informasjon til ansvarlig prosjekterende foretak ifm. gjennomføring av uavhengig kontroll


Ethvert byggetiltak etter plan- og bygningsloven skal prosjekteres slik at det ferdige tiltaket, og sikringstiltak i byggefasen, oppfyller fastsatte krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. Det er ansvarlig prosjekterende virksomhet som, på tiltakshavers vegne og etter søknad, har ansvaret for å sikre at tiltaket blir tilfredsstillende prosjektert og at prosjekteringsarbeidet blir formålstjenlig kvalitetssikret.

Som ansvarlig kontrollerende foretak for prosjekteringen er vi tildelt ansvaret for å kontrollere at ovennevnte ansvar og arbeid er ivaretatt og utført på tilfredsstillende måte.  Vårt kontrollarbeid er i denne sammenheng basert på det følgende:

1. Systemkontroll i prosjekteringsfasen
Innebærer å kontrollere at ansvarlig prosjekterende foretak har styringssystem med rutiner  for gjennomføring og kvalitetssikring av det aktuelle arbeidet, og at det foreligger dokumentasjon som dokumenterer at systemet er fulgt. Virksomheten bestemmer i utgangspunktet selv hvor detaljert systemet skal være, forutsatt at det fungerer i tråd med hensikt, men det skal som minimum fremgå hvordan prosjekteringsarbeidet skal organiseres, gjennomføres, kvalitetssikres og dokumenteres. Det skal videre fremgå hvilke underliggende hjelpemidler og verktøy som skal benyttes for å dokumentere at gjennomføring, avviksoppfølging og kvalitetssikring er utført i samsvar med KS-systemet. Eksempler på slike hjelpemidler er sjekklister og avviksrapporter mv. 

Det er kvaliteten på prosjekteringsdokumentasjonen som avgjør om virksomhetens KS- system og kvalitetssikringsarbeid holder tilfredsstillende nivå. Hvis kontroll viser at prosjekteringsdokumentasjonen ikke er fullstendig og/eller inneholder avvik fra gjeldende myndighetskrav må det konkluderes med at systemet ikke er tilfredsstillende, og følgelig at det ansvarlige prosjekterende foretaket må foreta nødvendige systemforbedringer som tillegg til å rette avviket. Omfang og innhold i systemkontrollarbeidet vil således reflekteres av resultatet fra den tekniske kontrollen. 


Systemkontrollen vil bli gjennomført basert på en kvantitativ gjennomgang av systemet, supplert med kvalitativ kontroll i de tilfeller og innenfor de områder det blir avdekket tekniske avvik og/ eller mangler.

Nødvendig systemdokumentasjon:
- Rutine/r for organisering av prosjekteringsarbeidet

- Rutine/r for hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av de ansvarsrelaterte myndighetskrav
- Rutine/r for gjennomføring og kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet

- Rutine/r for styring av underleverandører (underkonsulent)
- Rutine for avviksbehandling

- Dokumentasjon som dokumenterer (Les: Sjekklister el.) at rutiner for organisering, gjennomføring og kvalitetssikring er fulgt.

- Avviksrapporter, som redegjør for eventuelle internt behandlede avvik


Det presiseres at det ikke vil være tilstrekkelig å oversende innholdsfortegnelse som verifiserer at rutinene finnes.  Dette ettersom kontrolløren er pålagt å kontrollere at rutinene er fulgt, og at kunnskaper om det faktiske innholdet følgelig vil være nødvendig.

Merk at sjekklister for dokumentasjon av kvalitetssikring må ha et nivå som som samsvarer med eget system, og som ivaretar deres intensjon som kvalitetsikringsverktøy.

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i enkelte tilfeller ha behov for ytterligere systemdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.


2. Teknisk kontroll i prosjekteringsfasen
Hvilket innebærer å kontrollere at den ansvarlige virksomheten har utarbeidet prosjekteringsdokumentasjon som er tilstrekkelig  produksjonsunderlag for utførelsesfasen. Herav følger at prosjekteringsdokumentasjonen skal omfatte og imøtekomme alle relevante krav innenfor ansvarsområdet, at det tydelig fremkommer hvilke løsninger som skal benyttes for, og at det blir redegjort for hvilke ytelseskrav som gjelder for de ulike byggeproduktene som skal benyttes. 
Det tekniske kontrollarbeidet vil bli gjennomført basert på en kvantitativ gjennomgang av prosjekteringsdokumentasjonen, kvalitativ kontroll innenfor de områder det blir avdekket tekniske avvik og/eller mangler, og stikkprøvebasert kvalitativ kontroll innenfor et utvalg kritiske kontrollpunkter hvor det erfaringsmessig finnes avvik/mangler.

Nødvendig kontrolldokumentasjon

- Pro.dokumentasjon som redegjør for myndighetskrav, løsningsmetoder, løsninger og produkter som produksjonsunderlag for utførelsen. 
- Kopi av søknad om ansvarsrett for tiltaket m/ evt. redegjørelse for grensesnitt
- Kopi av signert samsvarserklæring tilknyttet prosjekteringsarbeidet

Det presiseres at prosjekteringsdokumentasjonen skal ha form, omfang og innhold som samsvarer med krav nedfestet i teknisk forskrift, TEK 10 kap. 2.

Ansvarlig kontrollerende foretak vil i noen tilfeller ha behov for ytterligere underlagsdokumentasjon, men det ovenstående vil normalt være tilstrekkelig for tilfredsstillende gjennomføring av kontrollarbeidet.


3. Kontrollmetode - Kontrollportalen
OPAK benytter kontrollportalen for gjennomføring av uavhengig kontroll. Dere gis her fullt innsyn i vårt kontrollarbeid, samtidig som systemet sikrer enkel og sporbar kommunikasjonen partene i mellom. Her finnes dessuten vår tiltakstilpassede sjekkliste for kontrollarbeidet som gjør det enkelt å se hvilke kontrollpunkter som er avklart, hvilke som gjenstår og hva som må gjøres før kontrollerklæring kan utstedes. Systemet besørger dessuten enkel og effektiv opp- og nedlasting av nødvendig kontrolldokumentasjon herunder foto. Systemet produserer avslutningsvis en detaljert kontrollrapport hvilket sikrer gjennomføring av et effektivt og veldokumentert kontrollarbeid.

Brukernavn og passord blir tilsendt tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende- og utførende pr. mail umiddelbart etter at kontrolloppdraget er registrert i kontrollportalen. 

Brukerveiledning til kontrollportalen finner du her.


Senest revidert 27.10.2014
Jeanette Nyseter
Ingrid Kvalsvik


Webredaktør
Svein Roar Holt