Hjelpetekst for OPAKs Uavhengige kontrollører if. gjennomføring av uavhengig kontroll jf. plan- og bygningsloven - Systemkontroll

Forskriftskrav Hjelpetekst - Kontroll av prosjektering Hjelpetekst - Kontroll av utførelse
BSF § 10-1 a

Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har organisasjonsplan som definerer ansvarsforhold knyttet til gjennomføring og kvalitetssikring av prosjekteringsoppgaven/oppdraget.

Det bes om navn og kompetanse på fagansvarlig/-e for gjennomføring og kvalitetssikring av arbeidene.

Det bes om at organisasjonsplan som redegjør for interne ansvarsforhold samt ressurskompetanse knyttet til gjennomføring og kvalitetssikring av prosjekteringsoppgaven/oppdraget lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).
 

Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har organisasjonsplan som definerer ansvarsforhold knyttet til gjennomføring og kvalitetssikring av oppdraget.

Det bes om navn og kompetanse på fagansvarlig/-e for gjennomføring og kvalitetssikring av arbeidene.

Det bes om at organisasjonsplan som redegjør for interne ansvarsforhold samt ressurskompetanse knyttet til gjennomføring og kvalitetssikring av prosjekteringsoppgaven/oppdraget lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).


 
BSF § 10-1 b

Det er kontrollert at ansvarlig foretak har rutine som viser hvordan underleverandør/er uten egen ansvarsrett skal styres herunder hvilke rutiner som skal gjelde for gjennomføring og kvalitetssikring mv. Det er stikkprøvebasert kontrollert at rutinen er fulgt og at underleverandøren/e etterkommer styringsmodellen.

Det er videre forelagt oss dokumentasjon som verifiserer gjennomført kvalitetsikringsarbeid for denne delen av prosjekteringsarbeidet.

Det bes om at rutine som viser hvordan underleverandør/er uten egen ansvarsrett skal styres lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).

Det bes videre om at dokumentasjon som verifiserer gjennomført kvalitetsikringsarbeid for denne delen av prosjekteringsarbeidet lastes 
opp for kontroll (Systemdokumentasjon).
 

Det er kontrollert at ansvarlig foretak har rutine som viser hvordan underentreprenør/er uten egen ansvarsrett skal styres herunder hvilke rutiner som skal gjelde for gjennomføring og kvalitetssikring mv. Det er stikkprøvebasert kontrollert at rutinen er fulgt og at underentreprenøren/e etterkommer styringsmodellen.

Det bes om at rutine som viser hvordan underentreprenør/er uten egen ansvarsrett skal styres lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon). 

Det bes videre om at dokumentasjon som verifiserer gjennomført kvalitetsikringsarbeid for denne delen av arbeidet lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).
 
BSF § 10-1 c

Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har rutine/r som sikrer ivaretakelse av de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon jf. byggesaksforskriftens kap.12.

Det bes om bekreftelse på at foretaket har rutine/r som sikrer ivaretakelse av de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon jf. byggesaksforskriftens kap.12.

Det bes om at rutine/r som viser hvordan foretaket skal ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon jf. byggesaksforskriftens kap.12. lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).
 

Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har rutine/r som sikrer ivaretakelse av de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon jf. byggesaksforskriftens kap.12.

Det bes om bekreftelse på at foretaket har rutine/r som sikrer ivaretakelse av de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon jf. byggesaksforskriftens kap.12.

Det bes om at rutine/r som viser hvordan foretaket skal ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon jf. byggesaksforskriftens kap.12. lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).


 
BSF § 10-1 d

Det er kontrollert at ansvarlig foretak har rutine/r som definerer hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i pbl som gjelder for foretakets ansvarsområde.

Det er videre forelagt oss dokumentasjon som verifiserer gjennomført kvalitetsikringsarbeid av prosjekteringsdokumentasjonen.

Det bes om at rutine/r som beskriver hvordan foretaket skal gjennomføre prosjekteringsarbeidet, herunder identifisere og dokumentere ivaretagelse av relevante myndighetskrav som gjelder for tiltaket/ansvarsområdet, lastes opp for kontroll. (Systemdokumentasjon)

Det bes videre om at dokumentasjon som verifiserer gjennomført kvalitetsikring av prosjekteringsdokumentasjonen lastes opp for kontroll. (Systemdokumentasjon)

Det er kontrollert at ansvarlig foretak har rutine/r som definerer hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i pbl som gjelder for foretakets ansvarsområde.

Det er videre forelagt oss dokumentasjon som verifiserer gjennomført kvalitetsikringsarbeid av prosjekteringsdokumentasjonen.

Det bes om at rutine/r som beskriver hvordan foretaket skal gjennomføre arbeidene, herunder identifisere prosjekteringsdokumentasjonen og dokumentere at tiltaket er gjennomført i samsvar med dette. (Systemdokumentasjon)

Det bes videre om at dokumentasjon som verifiserer gjennomført kvalitetsikring av prosjekteringsdokumentasjonen lastes opp for kontroll. (Systemdokumentasjon)

BSF § 10-1 e

Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i pbl. som gjelder for foretakets ansvarsområde.

Det bes om redegjørelse for omfang og tidspunkt for siste systemrevisjon med hensyn til krav hjemlet i Plan- og bygningslovgivningen.

Det bes om at rutine/r som viser hvordan foretaket sikrer at de har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i pbl. som gjelder for foretakets ansvarsområde lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).

 Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i pbl. som gjelder for foretakets ansvarsområde.

Det bes om redegjørelse for omfang og tidspunkt for siste systemrevisjon med hensyn til krav hjemlet i Plan- og bygningslovgivningen.

Det bes om at rutine/r som viser hvordan foretaket sikrer at de har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i pbl. som gjelder for foretakets ansvarsområde lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).

BSF § 10-1 f

Det er kontrollert at ansvarlig foretak har rutine/r for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt  eller med hjemmel i pbl.

Det er videre forelagt oss dokumentasjon som verifiserer avviksbehandling tilknyttet prosjekteringsarbeidet.

Det bes om at rutine/r som beskriver hvordan foretaket skal  identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt  eller med hjemmel i pbl. lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).

Det bes videre om at evt. foreliggende/kommende avviksrapporter tilknyttet prosjekteringsarbeidet lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).
 

Det er kontrollert at ansvarlig foretak har rutine/r for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt  eller med hjemmel i pbl.

Ved foreliggende avvik: Det er videre forelagt oss avviksrapporter som verifiserer at detekterte avvik er behandlet og lukket på tilfredsstillende måte.


Det bes om at rutine/r som beskriver hvordan foretaket skal  identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt  eller med hjemmel i pbl. lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).

Det bes videre om at evt. foreliggende/kommende avviksrapporter tilknyttet arbeidet lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).
BSF § 10-1 g

Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har rutine/r for hvordan foretaket skal ivareta registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt.

Det bes om en redegjørelse for hvordan foretaket håndterer registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av prosjekteringsdokumentasjon.

Det bes om at rutine/r som beskriver hvordan foretaket skal ivareta registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).


 

Det er bekreftet fra ansvarlig foretaks side/ kontrollert at foretaket har rutine/r for hvordan foretaket skal ivareta registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt.

Det bes om en redegjørelse for hvordan foretaket identifiserer og registrerer prosjekteringsdokumentasjon, og videre versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av utførelsesgrunnlaget.

Det bes om at rutine/r som beskriver hvordan foretaket skal ivareta registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt lastes opp for kontroll (Systemdokumentasjon).