Hjelpetekst for OPAKs Uavhengige kontrollører if. gjennomføring av uavhengig kontroll jf. plan- og bygningsloven - Brann

 Forskriftskrav  Hjelpetekst - Kontroll av prosjektering  Hjelpetekst - Kontroll av utførelse
TEK§11-2
Tiltaket er plassert, og prosjektert iht. riktig risikoklasse.


 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftskravet er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er plassert i korrekt risikoklasse jf. tabell: Risikoklasser i TEK 10 §11-2. Imøtekommelse av forskriftskravet er  dokumentert ved fastsettelse jf. VTEK basert på den aktuelle virksomhetskategorien.

Det er kontrollert at det i brannkonseptet/ brannprosjekteringen finnes tilfredsstillende beskrivelse av byggverket/ prosjektet, og at tiltaket på denne bakgrunn er plassert i riktig risikoklasse.

Det fremkommer av brannkonseptet at tiltaket er et særskilt brannobjekt, og det er kontrollert at dette legges til grunn i den videre prosjekteringen.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Dette er ikke et aktuelt kontrollpunkt i utførelsesfasen.
TEK §11-3
Tiltaket er plassert, og  prosjektert iht. riktig brannklasse.

 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftskravet er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er plassert i korrekt brannklasse jf. tabell: Brannklasser i TEK 10 §11-3. Imøtekommelse av forskriftskravet er  dokumentert ved fastsettelse jf. VTEK basert på fastsatt risikoklasse og antall etasjer.

Det er videre kontrollert at konsekvens ved brann samstemmer med angitt brannklasse. Det er kontrollert at brannprosjekteringen er verifisert ved analyse, da tiltaket plasseres i brannklasse 4.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Dette er ikke et aktuelt kontrollpunkt i utførelsesfasen.
TEK §11-4
Tiltaket er prosjektert slik at byggverket som helhet, og de enkelte delene av byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet.
 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med løsninger som sikrer at byggverket som helhet, og de enkelte delene av byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet. Imøtekommelse av forskriftskravet er  sikret ved

Alt 1
at bæresystemet (brannklasse 1 og 2)  jf. løsninger i VTEK er dimensjonert for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.

Alt 2
at bærende hovedsystem (brannklasse 3 og 4) jf. løsninger i VTEK er dimensjonert for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, og at sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, er dimensjonert for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.

Alt 3
at bæresystemet (brannklasse 1 og 2)  jf. analyse er dimensjonert for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. Det er samtidig kontrollert at analysearbeidet er gjennomført  i samsvar med krav nedfestet i teknisk forskrifts kap 2.

Alt 4
at bærende hovedsystem (brannklasse 3 og 4) jf. analyse er dimensjonert for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, og at sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, er dimensjonert for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. Det er samtidig kontrollert at analysearbeidet er gjennomført  i samsvar med krav nedfestet i teknisk forskrifts kap 2.

Det er kontrollert at prosjekteringen angir dimensjonering for bæresystemet slik at byggverket vil kunne opprettholde sin bæreevne og stabilitet i den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.

Det er kontrollert at brannkonseptet redegjør for løsninger i tiltaket, som er plassert i BKL 3 eller 4, som ivaretar tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp.

NB Tak – bærende konstruksjon/sekundær bærende. Krav til materialer.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).


 

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Uavhengig kontrollør har kontrollert at det for arbeidet foreligger et egnet utførelsesgrunnlag som viser hvordan bæresystemet skal utformes, og at de løsninger og produkter som fremkommer der samsvarer med det som fremkommer av brannkonseptet. Det er herunder kontrollert at valgte løsninger og produkter sikrer at bæresystemet har brannmotstand minimum tilsvarende VTEKs §11-4 tabell 1.

Uavhengig kontrollør har basert på mottatte produktdatablader og fotodokumentasjon, samt ved gjennomført byggeplassinspeksjon verifisert at bæresystemet er utført i samsvar med utførelsesgrunnlaget.
Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).
TEK§11-5
I tiltak der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon, er byggverket med avlastningsflater prosjektert på en slik måte at personsikkerhet og bæreevne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.
 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med løsninger som sikrer at byggverket med avlastningsflater er prosjektert på en slik måte at personsikkerhet og bæreevne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. Imøtekommelse av forskriftskravet er  sikret ved


Alt 1
at rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon,   jf. løsninger i VTEK, er prosjektert som egen branncelle, og med minst en trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er truffet for å sikre mot skader på personer og byggverket. Bærende og branncellebegrensende bygningsdeler er forsterket for å opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller.

Det er kontrollert at det er gjort tilfredsstillende vurdering mht. hvorvidt eventuell branncellebegrensende vegg må forsterkes som følge av eksplosjonsfaren.

Det er kontrollert at traforom skal etableres som egen brannseksjon, og det er i prosjekteringen vist at en av ytterveggene må fungere som avlastningsflate.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).
 

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Uavhengig kontrollør har kontrollert at det for arbeidet foreligger et egnet utførelsesgrunnlag som viser hvordan de deler av byggverket hvor det kan være fare for eksplosjon skal utformes, og at de løsninger og produkter som fremkommer der samsvarer med det som fremkommer av brannkonseptet. Det er herunder kontrollert at rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon skal utgjøre en egen branncelle, og at utførelsesgrunnlaget viser etablering av minst en trykkavlastningsflate.

Uavhengig kontrollør har basert på mottatte produktdatablader og fotodokumentasjon, samt ved gjennomført byggeplassinspeksjon verifisert at rom med fare for eksplosjon er utført i samsvar med utførelsesgrunnlaget.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).
TEK§11-6
Tiltaket er prosjektert med tilfredsstillende sikkerhet mot mulighet for brannspredning mellom byggverk, herunder en minimum avstand på 8,0 m med mindre det er truffet ekstraordinære tiltak for å forebygge slik spredning.

 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjons- og ytelseskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med løsninger som sikrer tilfredsstillende sikkerhet mot mulighet for brannspredning mellom byggverk. Imøtekommelse av forskriftskravet er  sikret ved

Alt 1
at avstand mellom byggverk i tiltaket er prosjektert med minimumsavstand på 8m jf. VTEK.

Alt 2
at det er prosjektert etablering av brannvegg eller annen utforming jf. VTEK der avstand mellom byggverk i tiltaket underskrider 8m.

Det er kontrollert at brannveggen i sin helhet består av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0.

Det er kontrollert at brannveggens mekaniske motstandsevne (M) er dokumentert via prøvning/ Det er kontrollert at brannveggen er utført i mur eller betong e.l.

Det er videre kontrollert at brannveggen er ført 0,5 m over høyeste tilstøtende tak. (med mindre taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60])

Det er kontrollert at det samlede bruttoareal av byggverk som ligger i samme brannseksjon med innbyrdes avstand mindre enn 8 m. ikke overstiger maks. akseptert seksjonsstørrelse jf. §11-7. (ift. om tiltaket er etablert med heldekkende brannalarmanlegg, kat. 2 1 800 m2., sprinkleranlegg 10 000 m2)

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Alt 1
Uavhengig kontrollør har kontrollert at det for arbeidet foreligger et egnet utførelsesgrunnlag som viser at avstand mellom byggverk i tiltaket overskrider 8m.


Uavhengig kontrollør har ved byggeplassinspeksjon verifisert at avstand mellom byggverk i tiltaket overskrider 8m.

Alt 2
Uavhengig kontrollør har kontrollert at det for arbeidet foreligger et egnet utførelsesgrunnlag som viser at avstand mellom byggverk i tiltaket overskrider 8m.

Uavhengig kontrollør har ved byggeplassinspeksjon verifisert at avstand mellom byggverk i tiltaket overskrider 8m.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).
TEK§11-7
For tiltak med mer enn 800 m2brottoareal pr. etasje (600 m2 i barnehager) er byggverket prosjektert i brannseksjoner eller med andre kompenserende tiltak.
 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med inndeling i brannseksjoner eller med andre kompenserende tiltak.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er ved stikkprøver kontrollert at byggverket er prosjektert med nødvendig inndeling i brannseksjoner, og at disse er prosjektert i samsvar med krav til brannmotstand og maksimal størrelse.

Det er kontrollert at seksjoneringsveggen har brannmotstand som samsvarer med den angitte brannklassen, og at den er prosjektert utført kun med ubrennbare materialer. Det er også kontrollert at seksjoneringsveggen skal føres 0,5m over høyeste tilstøtende tak. (Med mindre taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60]).

Det er kontrollert at vinduer og dører har samme brannmotstand som seksjoneringsveggen, og at døren er av klasse Sa,eller har anslag og tettelist for å sikre tilstrekkelig røyktetthet.

**NB! Det er anbefalt å unngå vindu og dører i seksjoneringsvegger, da disse erfaringsmessig blir stående åpne i en kritisk situasjon

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 
TEK§11-8
Byggverket er prosjektert inndelt i hensiktsmessige brannceller, og som gir tilfredsstillende sikkerhet mot spredning av brann og branngasser.

 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er inndelt i hensiktsmessige brannceller, og som gir tilfredsstillende sikkerhet mot spredning av brann og branngasser.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er kvalitativt kontrollert at alle vegger har nødvendig brannmotstand slik at forskriftskravene er ivaretatt.

Det er kontrollert at rømningsveiene er utført som egne brannceller. Det er kontrollert at branncellene har vinduer og dører med riktig brannklassifisering. Det er videre kontrollert at dør i branncellevegg har klasse Saeller alternativt anslag/tettelist for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.

Det er kvalitativt kontrollert at brannkonseptet har redegjort for dører med krav til lukking (C). 

Det er kontrollert at brannkonseptet angir riktig trapperomsløsning slik at myndighetskravene ivaretas.

Det er kontrollert at det i brannkonseptet redegjør for krav til ventilering av installasjonssjakter. 

Det er kontrollert at det i brannkonseptet redegjør for røykventilering av trapperom, alternativt trykksetting for å hindre røykinntrengning.

Det er kontrollert at det er prosjektert med løsning som hindrer brannspredning mellom etasjene. Det er videre kontrollert at brannkonseptet angir kjølesone mellom vinduer, for å hindre brannspredning mellom etasjene.

Det er videre kontrollert at brannkonseptet angir inntrukne fasadepartier på minimum 1,2 m, eller utkragede bygningsdeler med samme brannmotstand som etasjeskiller minimum 1,2 m ut fra fasadelivet for å hindre brannspredning mellom etasjene. 

Det er kontrollert at vinduer i innvendige hjørner må ha brannmotstand, enten ett vindu EI30 eller begge EI 15 (BKL 1)./enten ett vindu EI60 eller begge EI 30 (BKL 2/3)

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 
TEK§11-9
Tiltaket er prosjektert med materialer og produkter som sikrer at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten.

 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med materialer og produkter som sikrer at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er videre kvalitativt kontrollert at det i rømningsveier er prosjektert med overflatematerialer og kledninger iht. myndighetskravene. 

Det er kontrollert at det kun skal benyttes isolasjon av klasse A2-s1,d0.

 

**NB! Skolebygninger er erfaringsmessig spesielt utsatt for utvendig påsatte branner. Dette bør vurderes spesielt ved utforming av byggverk og valg av materialer.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Det er kontrollert at overflater i hulrom i ytterveggskonstruksjoner har samme branntekniske egenskaper som utvendig overflate. Byggverk i brannklasse 1 og boliger inntil 3 etasjer kan ha uklassifiserte overflater i hulrom.

NB! Tyvek i brannklasse 2-3

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).
 

TEK§11-10
Tekniske installasjoner i tiltaket er prosjektert slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg, og at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid ved brann.
 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert slik at tekniske installasjoner ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg, og at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid ved brann.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er kontrollert at brannkonseptet redegjør for at kanaler og ventilasjonsutstyr mv. er festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. I tillegg er det kontrollert at ventilasjonsanleggets materialer tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer].

Det er kontrollert at strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking sikres ved at tiltaket sprinkles/kabler legges i innstøpte rør med overdekning min. 30 mm/det brukes kabler som beholder sin funksjon i min. 30 min BKL1 / 60min BKL 2 og 3.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 
TEK§11-11
Tiltaket er prosjektert iht. generelle krav for rømning og redning. 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert iht. generelle krav for rømning og redning.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er kontrollert at brannkonseptet tar hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).


 
TEK§11-12
Tiltaket er prosjektert med tilfredsstillende tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, herunder montering av røykvarslere og brannalarmanlegg mv.


 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjons- og ytelseskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med tilfredsstillende tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, herunder montering av røykvarslere og brannalarmanlegg mv.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er ved stikkprøver kontrollert at byggverket er prosjektert med nødvendig brannslokke- og brannalarmanlegg.  

Det er kontrollert at tiltaket (RKL 6) prosjekterers med automatisk slokkeanlegg, NS-EN 12845. Det er videre kontrollert at det skal benyttes hurtigutløsende (QR-quick response) sprinklere for beboelsesrom og tilhørende rømningsveier.

Det er kontrollert at tiltaket (RKL 2-6) prosjekteres med brannalarmanlegg. Eks; heldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med optiske varslere i alle rom.

Det er videre kvalitativt kontrollert at tiltaket er prosjektert med ledelysystem iht. gjeldende standard, og at anlegget skal ha batteribackup i minimum 30/ 60 minutter.

Det er kontrollert at det skal etableres en evakueringsplan.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 
TEK§11-13
Tiltaket er prosjektert slik at alle brannceller har tilfredsstillende rømningsveier.


 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjons- og ytelseskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert slik at alle brannceller har tilfredsstillende rømningsveier.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er kontrollert at brannkonseptet angir minst en utgang til sikkert sted fra branncellen /utganger til to uavhengige rømningsveier / én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.

Det er kontrollert at fri høyde på dør til rømningsvei skal være 2,0 m, og at denne er lett og åpne for alle personer uten nøkkel. Det er samtidig også kontrollert at det i brannkonseptet er redegjort for dørers slagretning i rømningsvei.

Det er kontrollert at døren er prosjektert med mulighet for tilbakevending, og nattlåssystem som ikke er i strid med kravene til sikker rømning.

Det er kontrollert at brannkonseptet angir minst to trapperom TR1/TR2/TR3

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 
TEK§11-14
Rømningsveier er prosjektert med tilfredsstillende kvaliteter og utforming. 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjons- og ytelseskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med rømningsveier med tilfredsstillende kvaliteter og utforming.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er kvalitativt kontrollert at dører ut fra brannceller beregnet for 10 personer eller mer, er prosjektert med slagretning i rømningsvei, samt at fri bredde til og i rømningsvei er ivaretatt iht. myndighetskravene.

Det er i tillegg kontrollert at det er tilrettelagt for å vende tilbake ved rømning. Det er kontrollert at rømningsvindu skal ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde skal være minimum 1,5 m.

Det er kontrollert at fri bredde i rømningsvei skal være 0,9m (RKL 1,2,4)/1,2m (RKL 3,5,6).

Det er kontrollert at fri bredde til rømningsvei skal være 0,9m (RKL 1,2,3,4,6)/ 1,2m (RKL5).

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 
TEK§11-15
Tiltak med byggverk beregnet for husdyrhold er prosjektert for rask og sikker redning av husdyr.


 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert for rask og sikker redning av husdyr.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).
TEK§11-16
Tiltaket er prosjektert med tilfredsstillende tilrettelegging for manuell slokking, herunder med nødvendig merket og utplassert brannslange og håndslokkeapparat mv.

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjons- og ytelseskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med tilfredsstillende tilrettelegging for manuell slokking, herunder med nødvendig merket og utplassert brannslange og håndslokkeapparat mv.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er kvalitativt kontrollert at det er prosjektert med tilstrekkelig antall håndslokkeapparater og hensiktsmessig plassering, slik at brukere i hele byggverket har tilgang til dem for å iverksette slokking i en startfase ved brann.

Det er kontrollert at det skal etableres brannslanger med max. uttrekk på 30 m. Det er også kontrollert at disse ikke plasseres i trapperom eller plasseres slik at det medfører at slangen må trekkes igjennom dører i branncellebegrensende vegg.

Det er videre kontrollert at alt brannslokkeutstyr skal markeres og merkes.

Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med  løsninger og produkter som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

 
TEK§11-17
Tiltaket er prosjektert med slik plassering og utforming at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har nødvendig tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.

 

Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjonskrav er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med slik plassering og utforming at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har nødvendig tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.

Imøtekommelse av forskriftskravet er sikret ved

Det er kvalitativt kontrollert at det er prosjektert oppstillingsplass for lift/brannmannskapets stige materiell som er minst 7 m bred og 12 m lang og avstanden til bygget er 3 m.

I tillegg er det kontrollert at avstand til brannkum/hydrant er mellom 25 - 50 m.

Det er videre kontrollert at slokkevannskapasiteten skal være minimum 50 l i sekundet og fordelt på minst 2 uttak med kapasitet til minimum 1 times tapping.

Det er i tillegg kvalitativt kontrollert at sjakter og hulrom er tilgjengelige for brannvesenet.

Det er i tillegg kontrollert at det skal etableres en orienteringsplan for brannmannskapet (RKL 3,5 og 6, samt større byggverk i RKL 2)

 Det bes om at prosjekteringsdokumentasjon som identifiserer, verfiserer og dokumenterer ivaretakelse av forskriftskravet lastes opp for kontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).

Uavhengig kontrollør har iht. nedenfor definerte stikkprøvekontroller verifisert at tilfredsstillende utførelsesgrunnlag foreligger, at dette samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen, og at arbeidet på denne bakgrunn er utført med løsninger som imøtekommer myndighetskravene.

Det bes om at utførelsesgrunnlag lastes opp som underlag for samsvarskontroll (Prosjekteringsdokumentasjon).