Helhetskontroll AS - Plankonsulent - Ansvarlig søker - Uavhengig kontrollør mv.

                

Helhetskontroll AS er et selskap som har spesialisert seg på plan- og byggesakskompetanse, og som leverer plan- og byggesaksreletarte tjenester til oppdragsgivere i hele landet. 
     
Kontinuerlig fokus på kompetanse- og systemutvikling, arbeidsmetoder, kvalitetssikringsarbeid og fagintegritet har gitt oss en god plattform mht. arbeid innenfor plan- og bygningslovens ulike prosesser- og samarbeid med de aktører som er del av disse. Spesialisering har tillegg medført at vi har opparbeidet spisskompetanse innenfor plan- og byggesaksfaget som kommer våre kunder til gode i form av kvalitativt og effektivt verdiskapingsarbeid.  
    
Vi benytter oss av det web-baserte verktøyet www.kontrollportalen.no. Kontrollportalen sikrer effektiv og etterrettelig gjennomføring av arbeidene, samtidig som den fungerer som kommunikasjons- og kvalitetssikringsplattform for prosessens ulike aktører. Den gir dessuten oppdragsgiver "live" rapportering i forhold til status og fremdrift.
    
Vi har forankret en målsetting om å utvikle oss videre gjennom godt samarbeid med andre seriøse utviklings- og eiendomsaktører.   Ta derfor gjerne kontakt dersom du har behov for plan- og byggesakskompetanse?

    
                                                                                                 
                             
        

         Tjenestetilbud
         
1. Objektidentifisering/ Mulighetsstudie/Utviklingsvurdering

Vi identifiserer og/eller utreder utviklingsobjekter, og kartlegger dets utviklingspotensial og de tilhørende forutsetninger for dette. Tjenesten leveres av erfarne prosjekt- og eiendomsutviklere med spisskompetanse på arealplanlegging og planprosesser jf. plan- og bygningsloven, og som har erfaring fra både offentlig- og privat side av prosessen.
         
2. Forslagsstillers plankonsulent/ Planfaglig rådgiver

Vi organiserer og gjennomfører nødvendige planprosesser med eventuelt tilhørende konsekvensutredning i rollen som forslagsstillers plankonsulent. Tjenesten leveres av erfarne plankonsulenter med spisskompetanse på arealplanlegging og planprosesser jf. plan- og bygningsloven, og som har erfaring fra både offentlig- og privat side av prosessen. 

3. Ansvarlig søker jf. plan– og bygningsloven 
Vi organiserer og gjennomfører nødvendig byggesaksprosess med eventuelt tilhørende dispensasjonssøknader og klagesaker mv. i rollen som ansvarlig søker. Tjenesten leveres av erfarne ansvarlige søkere med spisskompetanse på byggesøknader og byggesaksprosesser jf. plan- og bygningsloven, og som har erfaring fra både offentlig- og privat side av prosessen. 
         
4. Ansvarlig utførende jf. plan– og bygningsloven
Vi tar overordnet ansvar for utførelsen og koordinerer arbeidet frem til ønsket avtalt/prosjektert resultat. Tjenesten leveres av personell med spisskompetanse på offentligrettslige ansvar i utførelsesfasen.    

5. Ansvarlig uavhengig kontrollør jf. plan– og bygningsloven
Vi gjennomfører uavhengig kontroll innenfor alle fagområder slik at du som tiltakshaver kan være sikker på at  byggesaksprosessen lar seg gjennomføre uten uheldige forsinkelser, overraskelser og  feil. Våre kontrollører har lang erfaring med kvalitetssikringsarbeid i form av dokumentert egenkontroll, kommunalt tilsynsarbeid og uavhengig kontroll fra både små og store byggetiltak.      

6. Uavhengig kontrollør - Byggeplasskontroll/Overtakelse av fast eiendom
Vi vil som uavhengig kontrollør se til at overtakelsen gjennomføres i samsvar med NS 8430:2009, og at det er dokumentert utført tilfredsstillende kontroll mht. at eiendommen samsvarer med offentlige myndighetskrav og privatrettslig avtale. Tjenesten leveres av erfarne kontrollører med spisskompetanse på tekniske forskrifter og uavhengig kontrollarbeid jf. plan- og bygningsloven, og som har erfaring fra både offentlig- og privat side av prosessen. 

         
7. Prosjektledelse/Prosjekteringsledelse/Byggeledelse
Vi vil se til at byggetiltaket blir gjennomført til beste for vår oppdragsgiver- og i samsvar med de avtaler som er inngått og myndighetskrav som gjelder. Tjenesten leveres av erfarent lederpersonell med spisskompetanse på plan- og byggesaksledelse og som har erfaring fra både offentlig- og privat side av prosessen.        

8. SHA-Koordinator jf. byggherreforskriften
Vi vil som SHA-koordinator se til at byggetiltaket blir gjennomført i samsvar med byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og at arbeidet er dokumentert  i samsvar med gjeldende myndighetskrav.    

9. Deling- og seksjoneringsprosesser 
Vi organiserer og gjennomfører deling- og seksjoneringsprosesser jfr. matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan– og bygningsloven. Tjenesten leveres av erfarne prosjekt- og eiendomsutviklere med spisskompetanse på delings- og seksjoneringsprosesser, og som har erfaring fra både offentlig- og privat side av prosessen.

10. Plan- og byggesaksrelatert DD  
Vi gjennomfører en due diligence-prosess omfattende kartlegging av byggesaksrelatert status, gjennomgang av overordnet plangrunnlag og med vurdering av eiendommens utviklingspotensial. Kartleggingsarbeidet gir deg som eier, kjøper eller selger oversikt over offentligrettslige muligheter, begrensninger og tillatelser. Tjenesten leveres av erfarne prosjekt- og eiendomsutviklere med spisskompetanse på delings- og seksjoneringsprosesser, og som har erfaring fra både offentlig- og privat side av prosessen.

11. Offentlig saksbehandlingsarbeid  
 Vi bistår med plan- og bygningslovsregulert saksbehandlingsarbeid så som; saksbehandling av plan- og byggesaker, klagesaker, ekspropriasjons- og delingssaker mv. Arbeidet vil bli gjennomført av en av våre prosjekt- og eiendomsutviklere og som har lang erfaring fra offentlig plan- og byggesaksbehandling mv.

12. Kurs og foredrag  
Vi avholder kurs og foredrag om plan- og bygningsloven og dens ulike prosesser og roller mv.
  

13. Diverse rådgivning
Vi tilbyr strategisk- og prosessuell milepælsrådgivning knyttet til: Reguleringsplanarbeid, byggesøknader, dispensasjonssøknader, klagesaker, refusjonssaker, ekspropriasjonssaker, dele- og seksjoneringssaker, tomtefestekontrakter, konsesjonssøknader, samt odel- og bopliktrelaterte spørsmål mv. 

        

         
         
         
           
          

       
                  

         
         
"Viljen til å ville skaper evnen til å evne"
         
Ta kontakt med  faglig leder Svein Roar Holt på tlf: 41040853 eller e.post: srh@helhetskontroll.no dersom du har behov for vår hjelp og/eller ønsker et uforpliktende tilbud.
         
          

                                                                                   
                          
        

         
         
          

       Samarbeidspartnere & Referanser
       - Norwegian Property ASA
         - Selvaag Eiendom AS
         - Vedal Prosjekt AS
         - Vedal Entreprenør AS
         - Protector Forsikring ASA
         - Eiendomsgruppen AS
         - Tjuvholmen KS

         
         
Har du behov for plan- og byggesakskompetanse?
         Kontakt oss på
         Tlf: 410 40853
         E-post: post@helhetskontroll.no

  
  
   
          

     
     
     
    HELHETSKONTROLL AS
     Landgangen 8
     0252 Oslo

     post@helhetskontroll.no
     www.helhetskontroll.no

     
     
     
     
     
     
     
    Daglig leder
     Ingeniør,tømrer,takstmann

     Spesialrådgiver Plan- og byggesak
     Svein Roar Holt
     T: 41 04 08 53

     srh@helhetskontroll.no

     
     
     
    Spesialrådgiver Plan- og byggesak
    
Siv. Ingeniør

     Abbas Hajiri
     T: 99 16 22 92

     ah@helhetskontroll.no     
     Rådgiver Byggesak
     Mohammad Mirzazadeh
     T: +47 95 78 50 26
     mm@helhetskonttroll.no

     
    Rådgiver/ Siv.Arkitekt
     Toini Valen
     T: 41 04 08 53

     tv@helhetskontroll.no

     
     
     
     Kontrollør/SHA-Koordinator 
     Tekniker, Mester, takstmann

     Jan Erik Solberg
     T: 41 04 08 53

     js@helhetskontroll.no