Dispensasjoner og fravik jf. plan- og bygningsloven

Dersom et planlagt tiltak er i strid med intensjon eller ordlyd i plan- og bygningsloven, eller dens forskrifter, bestemmelser eller øvrige juridisk bindende planer etc. må man få innvilget en dispensasjon for å kunne gjennomføre dette. Nedenstående gir deg en oversikt over hva som er de lovpålagte vilkår for å kunne få innvilget en slik dispensasjon.

Søknad om dispensasjon (Pbl § 19-1)
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.

Dispensasjonsvedtaket (Pbl § 19-2)
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. 


Merk at økonomiske og/ eller tidsrelaterte årsaker ikke er relevant grunnlag for å kunne gi dispensasjon. Det presiseres også at det ikke kan gis dispensasjon fra branntekniske krav, men at ikke allment kjente alternative løsninger kan godkjennes dersom dette kan dokumenteres å medføre tilfredsstillende brannsikkerhet. Dette gjelder forøvrig også de andre tekniske krav i TEK.

Midlertidig dispensasjon (Pbl § 19-3)
Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand.

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.

Dispensasjonsmyndigheten (Pbl § 19-4)
Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen.


Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ.

Fravik fra forskriftskrav for tiltak i eksisterende byggverk (Pbl § 31-2)
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Merk at det i slike tilfeller ikke er snakk om fravik fra kravet, men at det av særskilte grunner kan gjøres et unntak fra krav om imøtekommelse for det aktuelle tiltaket.

Fravik fra energirelaterte forskriftskrav for byggverk med antikvariske verdier (TEK 10 § 14-1)

For tiltak der oppfyllelse av energirelaterte krav ikke er forenlig med bevaring av kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.


Webredaktør
Svein Roar Holt
09.08.2010

 


Veiledning om dispensasjoner #1
Veiledning om dispensasjoner #2